Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 28/2013
Päätöksen antopäivä: 18.06.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Öljytuote ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Allekirjoituspäivämäärä: 31.01.2017
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN PÄÄTÖS VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

Nro 28/2013
Antamispäivä 18.6.2013
Dnro 11346

TYÖEHTOSOPIMUS Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 13.9.2012
Voimaantulo 1.2.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Öljytuote ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Öljytuote ry:een liittyneiden ja vastaisuudessa liittyvien yritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisissä työsuhteissa. Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan myös Autoliikenteen Työnantajaliittoon kuuluvien yritysten ja näiden työntekijöiden välisessä työsuhteessa, kun kuljetus suoritetaan säiliöajoneuvolla tai kun kyseessä on säiliökonttikuljetus. Säiliöajoneuvolla tarkoitetaan nesteen tai kaasun tahi jauhemaisen taikka rakeisten aineiden kuljetukseen rakennettua ajoneuvoa, jossa on yksi tai useampia kiinteitä säiliöitä. Säiliökontilla tarkoitetaan 20 jalan tai sitä suurempaa säiliökonttia. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta kuljetettaessa elintarvikkeita, jätteitä, lannoitteita, kiinteässä muodossa olevia maa-aineita tai rehuja elleivät ne ole ADR-luokiteltuja. Työehtosopimuksen soveltamisalasta on täydentäviä määräyksiä lisäpöytäkirjassa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autoliikenteen Työnantajaliitto on ilmoittanut, että sillä on ollut 18.9.2012 sopimuksen piirissä 45 jäsenyritystä. Sopimuksen piirissä oleva jäsenyritysten henkilöstön määrä on ollut 1000 vuonna 2011.

Öljytuotteen ilmoituksen mukaan sillä on ollut yhteensä 12 jäsenyritystä, joiden palveluksessa on ollut yhteensä 300 työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on ilmoittanut, että sillä on alalla työssä olevia jäseniä 1220.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei selviä pelkästään käytettävissä olevista tilastoista. Tilastokeskuksen mukaan rekisterissä on ollut 31.12.2011 yhteensä 39416 ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröityä kuorma-autoa. Ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröidyistä kuorma-autoista on ollut säiliökuorma-autoja kuormakorityypin mukaan yli 2000. Niistä vaarallisten aineiden kuljetussäiliöautoja on ollut 715, umpikori- ja säiliöautoja 26, painesäiliöautoja 246 ja muita säiliöautoja 1111. Saadun selvityksen mukaan työehtosopimuksen soveltamisalalle kuuluvia kuljetuksia tehdään vaarallisten aineiden kuljetussäiliöautoilla ja osalla muista säiliöautoista.

Autoliikenteen Työnantajaliitto on arvioinut, että työehtosopimuksen piirissä olevat ajoneuvot työllistävät keskimäärin lähes kaksi kuljettajaa ajoneuvoa kohden ja koko alan työntekijämäärä on alle 1900 työntekijää. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto on arvioinut, että työehtosopimuksessa tarkoitetut ajoneuvot työllistävät keskimäärin kaksi kuljettajaa ajoneuvoa kohden. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi asiassa esitetyn selvityksen perusteella koko alan työntekijämääräksi noin 1800 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyvä toimintoja koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1800) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1300), voidaan todeta, että säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyvä toimintoja koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyvä toimintoja koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.