Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 24/2013
Päätöksen antopäivä: 11.04.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Yleinen Teollisuusliitto ry/Pahvin- ja paperinjalostajain Yhdistys ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 10.03.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 24/2013
Antamispäivä 11.4.2013
Dnro 11355

TYÖEHTOSOPIMUS Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 11.11.2011
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Yleinen Teollisuusliitto ry/Pahvin- ja paperinjalostajain Yhdistys ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistyksen jäsenyritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt lukuun ottamatta yrityksen johtoon kuuluvia henkilöitä, henkilöitä, jotka edustavaa työnantajaa toimihenkilökunnan palkka- ja työehtoja määriteltäessä, henkilöitä, joilla on itsenäinen asema ja hallinnollinen, taloudellinen ja toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa, tai henkilöitä, jotka ovat asemaltaan näihin rinnastettavia.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Yleinen Teollisuusliitto/Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistyksen vuonna 2012 ilmoittaman mukaan sen 24 jäsenyrityksessä on 308 alan toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pron ilmoituksen mukaan sen jäsenmäärä sopimusalalla on 181.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Saadun selvityksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan osittain paperisäkkien ja -pussien valmistuksen, aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistuksen, paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistuksen, paperikauppatavaroiden valmistuksen ja muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistuksen toimialoilla. Tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilaston mukaan näillä aloilla on työssä yhteensä noin 970 toimihenkilöä. Saatujen selvitysten perusteella heistä työskentelee tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla noin 480 henkilöä ja muiden työehtosopimusten aloilla noin 490.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 480) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 300), voidaan todeta, että pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.