Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 23/2013
Päätöksen antopäivä: 11.04.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Muusikkojen Liitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 23.06.2020
Voimaantulopäivämäärä: 23.06.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 23/2013
Antamispäivä 11.4.2013
Dnro 11328

TYÖEHTOSOPIMUS Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 25.11.2011
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Suomen Muusikkojen Liitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseninä olevien äänilevytuottajayhtiöiden tilapäisissä muusikko-, laulaja- ja kapellimestaritehtävissä toimivien työntekijöiden työ- ja palkkaehdot.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että liitossa on jäsenenä neljä työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivaa äänilevytuottajayhtiötä. Jäsenyritysten työntekijämäärää sopimuksen soveltamisalalla ei ilmoituksen mukaan ole mahdollista selvittää, koska kysymys on aina erikseen sovittavasta keikkatyöstä.

Suomen Muusikkojen Liiton ilmoituksen mukaan työehtosopimuksen edustavuuden arvioinnissa on käytettävä muita perusteita kuin työntekijämääriä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien muusikkojen, laulajien ja kapellimestareiden kokonaismäärä ei ole sillä tavoin vakiintunut, että työehtosopimuksen edustavuuden arviointi voitaisiin perustaa työntekijämäärien vertailuun. Edustavuuden arvioinnissa on siten käytettävä muita perusteita.

Musiikkituottajat - IFPI Finland ry on Suomessa toimivien musiikkituottajien kattojärjestö, josta saadun arvion mukaan järjestöön kuuluvat musiikkituottajayhtiöt edustavat noin 95 prosenttia Suomessa myytyjen äänitteiden kokonaismyynnistä. Palvelualojen työnantajat PALTA:an järjestäytyneiden äänilevytuottajien tuottamien kotimaisten äänitteiden myyntiosuus puolestaan on noin 86 prosenttia Musiikkituottajat - IFPI Finlandiin kuuluvien yhtiöiden kotimaisten äänitteiden myynnistä.

Musiikkituottajat - IFPI Finlandin arvion mukaan työnantajaliittoon järjestäytyneet yritykset työllistävät markkinaosuuksiensa verran äänilevytuottajayhtiöiden käyttämistä muusikoista, laulajista ja kapellimestareista.

Vaikka työehtosopimuksen tarkoittaman alan kokonaistyöntekijämäärä ei sinänsä ole selvitettävissä, voidaan muun selvityksen puuttuessa edellä mainituin perustein katsoa, että alan järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa on enin osa työehtosopimuksessa tarkoitetuissa tehtävissä työskentelevistä henkilöistä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskevan työehtosopimuksen tarkoittamalla alalla käytettyjen työntekijöiden määrää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaisessa sitovuuspiirissä käytettyjen työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.