Museoiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 22/2013
Päätöksen antopäivä: 11.04.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Akavan Erityisalat ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 20.03.2020
Päättymispäivämäärä: 28.03.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 22/2013
Antamispäivä 11.4.2013
Dnro 11319

TYÖEHTOSOPIMUS Museoiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 15.3.2012
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Akavan Erityisalat ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Museoiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan museoiden palveluksessa olevat toimihenkilöt.

Sopimus ei kuitenkaan koske museon johtoon kuuluvia, kuten johtajia ja heidän välittömiä esimiesasemassa olevia alaisiaan, joilla on taloudellista ja henkilöstövastuuta, opintoihin kuuluvaa työharjoittelua eikä työllistämisvaroin palkattuja, niitä toimihenkilöitä, joiden työaika on säännöllisesti vähemmän kuin keskimäärin 18 tuntia viikossa neljän viikon aikana tai 18 tuntia yhden viikon aikana eikä muita kuin museolain ja museoasetuksen mukaisia valtionosuuteen oikeutettuja museoita.

Sopimus korvaa aiemman sopimuksen, jonka nimenä oli museoita koskeva työehtosopimus ja jossa työnantajaosapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 391 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Akavan Erityisalat on ilmoittanut, että 315 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Museovirasto kokoaa museotilastoon tietoja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta. Vuotta 2011 koskevan museotilaston mukaan Suomessa on yhdistysten tai säätiöiden ylläpitämiä yksityisiä, museolain mukaisia, valtionosuuden piirissä olevia museoita yhteensä 51.

Museotilastosta ei selviä työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää. Tilastoon on otettu muun muassa museoiden vakinaisten työntekijöiden määrä ja museoissa tehtyjen henkilötyövuosien määrä, joiden perusteella työehtosopimuksen edustavuus voidaan laskea.

Museotilaston mukaan yksityisissä, valtionosuuden piirissä olevissa museoissa oli vuonna 2011 vakinaisia työntekijöitä yhteensä 420. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:hyn kuuluvien museoiden palveluksessa olevien vakinaisten työntekijöiden määrä mainitusta kokonaismäärästä oli 242.

Yksityisissä valtionosuuden piirissä olevissa museoissa tehtyjen henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2011 museotilaston mukaan 676. Työnantajaliittoon järjestäytyneissä museoissa tehtyjen henkilötyövuosien määrä tästä määrästä oli 379.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä museoiden työehtosopimuksen tarkoittamalla alalla museoissa vakinaisesti työskentelevien määrää sekä niissä tehtyjen henkilötyövuosien määrää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvissa museoissa vakinaisesti työskentelevien määrää ja niissä tehtyjen henkilötyövuosien määrää, voidaan todeta, että museoiden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että museoiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.