Kaupan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 20/2013
Päätöksen antopäivä: 11.04.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kaupan liitto ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2022
Päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 20/2013
Antamispäivä 11.4.2013
Dnro 11109

TYÖEHTOSOPIMUS Kaupan työehtosopimus
Allekirjoitettu 20.4.2010
Voimaantulo 20.4.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Kaupan Liitto SK ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kaupan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan vähittäiskauppa, tukkukauppa, kioskikauppa, huolto- ja liikenneasematoiminta sekä kaupan palvelu- ja tukitoiminta.

Lisäksi työehtosopimukseen osalliset liitot ovat 15.10.2008 päivätyllä allekirjoituspöytäkirjalla sopineet kaupan työehtosopimuksen piiriin kuuluvaksi myös konevuokrauksen.

Sopimus korvaa samannimisen ja samojen sopijaosapuolien välisen 1.10.2007 voimaantulleen työehtosopimuksen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Kaupan Liitto SK on ilmoittanut, että sen 2240 jäsenyrityksen palveluksessa on 85000 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut, että noin 90000 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisilla toimialoilla -45401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa-, -45402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa-, -46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)-, -47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)- ja -77320 Raskaskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing- pois luettuna toimialat -4661 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit-, -46711 Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa- sekä -4773 Apteekit-. Näille toimialoille on tilastoitu myös muiden kaupan alan työehtosopimusten soveltamisalalla työskenteleviä henkilöitä. Tällaisia ovat varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus, vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus, kaupan automiesten työehtosopimus, optikoiden työehtosopimus sekä eräät yrityskohtaiset sopimukset. Suomen Kaupan Liitto SK:n ilmoituksen mukaan kaupan alan työehtosopimuksia sovelletaan alemmassa toimihenkilöasemassa sekä työntekijäasemassa oleviin työntekijöihin. Tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilaston perusteella kaupan alan työehtosopimusten soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden määrän voidaan arvioida olevan noin 191060.

Mainitusta työssäkäyntitilastosta saatavasta kokonaistyöntekijämäärästä on vähennettävä kaupan alan myyntimiesten määrä, joka on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ:sta saadun arvion mukaan noin 1500. Kaupan alalla voidaan siten arvioida olevan työntekijöitä yhteensä noin 189560.

Voidaan olettaa, että kaupan työehtosopimuksessa tarkoitettujen työntekijöiden osuus on kaikista kaupan alan työntekijöistä yhtä suuri kuin kaupan työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirin työntekijämäärän osuus kaikkien kaupan alan työehtosopimusten normaalisitovuuspiireistä. Kaupan alalla sovellettavien työehtosopimusten normaalisitovuuspiireissä on työntekijöitä yhteensä noin 94560, josta kaupan alan työehtosopimuksen työntekijämäärä on noin 90 prosenttia. Näin ollen kaupan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien laskennalliseksi kokonaismääräksi voidaan arvioida noin 170600.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kaupan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 170600) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (85000), voidaan todeta, että kaupan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kaupan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 20.4.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.