Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 10/2013
Päätöksen antopäivä: 28.02.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto PRO ry, Suomen Konepäällystöliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 19.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 19.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 10/2013
Antamispäivä 28.2.2013
Dnro 11338

TYÖEHTOSOPIMUS Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus
Allekirjoitettu 24.11.2011
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry, Suomen Konepäällystöliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Metsäteollisuus ry:n jäsenten paperiteollisuutta harjoittavien yksiköiden palveluksessa olevat, toimihenkilötehtävissä toimivat henkilöt. Sopimusta sovelletaan myös paperiteollisuutta harjoittavien yritysten puunhankintaorganisaatioiden toimistotehtävissä työskenteleviin toimihenkilöihin. Pääkonttoreissa, konsernihallinnossa, integroiduissa yksiköissä, erillisissä myynti- ja suunnittelukonttoreissa sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksissa työskentelevät toimihenkilöt kuuluvat sopimuksen piiriin, mikäli heidän tehtävänsä kuuluvat pääasiallisesti paperiteollisuuden toimialaan.

Sopimus ei kuitenkaan koske toimihenkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai jotka edustavat työnantajaa toimihenkilöiden palkka- ja työehtoja määriteltäessä, eikä henkilöitä, joilla on itsenäinen asema sekä hallinnollinen, taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa sekä asemaltaan näihin verrattavia henkilöitä. Lisäksi tällaisia ovat keskisuuressa tuotannollista toimintaa harjoittavassa yritysorganisaatiossa ns. "osastopäällikkötasoon" luettavat henkilöt, joilla on edellä mainittu asema. Yritysorganisaatiossa voi myös olla edellä sanotulla tasolla tai sitä ylemmällä henkilöitä, joilla ei ole esimiesvastuuta, mutta jotka edustavat asiantuntemusta tietyllä erikoisalalla (ns. spesialistit) ja jotka tästä syystä ja asemansa itsenäisyyden puolesta rinnastetaan edellä mainittuihin henkilöihin.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa toisena työntekijäosapuolena oli Ammattiliitto Pro ry:n sijasta Toimihenkilöunioni TU ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Metsäteollisuus on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on työssä yhteensä 3000 työehtosopimuksen piirissä olevaa henkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä 3389.

Suomen Konepäällystöliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä 18.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisilla toimialoilla -17110 Massan valmistus-, -17120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus-, -17211 Paperisäkkien- ja pussien valmistus-, -17212 Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus- ja -17290 Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus-. Metsäteollisuuden ilmoituksen mukaan sopimusta sovelletaan ainoastaan alemmassa toimihenkilöasemassa oleviin työntekijöihin. Lisäksi Metsäteollisuus on vahvistanut sopimuksen piiriin kuuluvan työssäkäyntitilastoon tilastoiduista alemmista toimihenkilöistä noin 40 prosenttia toimialaluokkien 17211 ja 17290 osalta sekä noin 50 prosenttia toimialaluokan 17212 osalta. Tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilaston perusteella sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien alempien toimihenkilöiden kokonaismäärän voidaan siten arvioida olevan noin 3470.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 3470) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (3000), voidaan todeta, että paperiteollisuuden toimihenkilösopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että paperiteollisuuden toimihenkilösopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.