Liikenneopetusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 9/2013
Päätöksen antopäivä: 28.02.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Allekirjoituspäivämäärä: 05.02.2021
Voimaantulopäivämäärä: 05.02.2021
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 9/2013
Antamispäivä 28.2.2013
Dnro 11299

TYÖEHTOSOPIMUS Liikenneopetusalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 20.3.2012
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Liikenneopetusalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan liikenneopettajiin, joiksi katsotaan myös koulutukseen liittyvää harjoittelua suorittavat sekä ulkopuoliset teoriatuntien pitäjät. Sopimus ei kuitenkaan koske sellaisia yrityksen johtoon kuuluvia, kuten toimitusjohtajia, apulaisjohtajia, konttoripäälliköitä, itsenäisten osastojen päälliköitä sekä vastaavia, jotka edustavat työnantajaa tämän sopimuksen alaisten työntekijöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Erityispalvelujen Työnantajaliitto.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 457 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on ilmoittanut, että 330 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisella toimialalla -Kuljettajakoulutus-, jolla on tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilaston mukaan työskennellyt yhteensä 1284 henkilöä. Tilastokeskuksen jaottelun mukaan tähän samaan toimialaan kuuluvat autokoulujen lisäksi lento-, purjehdus-, saaristo- ja rannikkomerenkulkukoulut ja -kurssit. Muiden kuin autokoulujen työntekijät eivät kuulu liikenneopetusalan työehtosopimuksen soveltamisalaan, joten heidän määränsä on vähennettävä työssäkäyntitilaston työntekijämäärästä. Lisäksi työssäkäyntitilaston työntekijämäärästä on vähennettävä ne johtoon kuuluvat työntekijät, joihin työehtosopimusta ei sovelleta ja joita voidaan olettaa tilastoidun jonkin verran ylempiin toimihenkilöihin. Sopimuksen soveltamisalalla voidaan siten arvioida työssäkäyntitilaston perusteella olevan vähemmän kuin 1284 työntekijää.

Suomen Autokoululiitto ry:stä saadun arvion mukaan Suomessa on alalla toimivia liikenneopettajia noin 1200, joista työntekijöitä on noin 1000. Loput toimivat yrittäjinä. Lisäksi muutama sata liikenneopettajaa ei toimi alalla.

Asiassa saadun selvityksen perusteella sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärän voidaan arvioida olevan noin 1000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n välisen liikenneopetusalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (457), voidaan todeta, että työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n välinen liikenneopetusalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.