Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 26/2012
Päätöksen antopäivä: 07.06.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 13.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2020
Päättymispäivämäärä: 30.04.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 26/2012
Antamispäivä 7.6.2012
Dnro 11265

TYÖEHTOSOPIMUS
Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 22.11.2011
Voimaantulo 1.5.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen.

Sopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n rakennusaine- ja betoniteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten palveluksessa olevat toimihenkilötehtävissä työskentelevät toimihenkilöt.

Sopimuksessa todetaan sen soveltamisalan määrittelemiseksi tarkemmin seuraavaa:

-Sopimuksen soveltamisala on tehtäväkohtainen, minkä vuoksi ei työsuhteen luonteella, henkilön koulutustasolla, annetulla tilastonimikkeellä, palkanmaksutavalla tai palkkausmuodolla ole ratkaisevaa merkitystä sopimuksen soveltamisen kannalta.

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat mm. tuotantoon, tutkimus- ja tuotekehitykseen, suunnitteluun, logistiikkaan, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon, myyntiin, markkinointiin, tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn, varastotoimintoihin, kuljetuksiin, vientiin ja tuontiin liittyvät toimihenkilötehtävät.

Sopimuksen soveltamisalalla ei ole koulutuksellista ylärajaa. Tämä merkitsee sitä, että esim. korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai muun erityiskoulutuksen saanut toimihenkilö kuuluu tämän sopimuksen soveltamispiiriin edellyttäen, että toimi sisältönsä perusteella kuuluu sopimuksen soveltamisalaan. Ammattitaito voidaan hankkia myös käytännön kokemuksen kautta. Esimiesasema ei sellaisenaan sulje tehtävää pois sopimuksen piiristä.

Sopimus ei koske henkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai jotka edustavat työnantajaa toimihenkilökunnan palkka- ja työehtoja määriteltäessä eikä henkilöitä joilla on itsenäinen asema ja hallinnollinen, taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa sekä asemaltaan näihin verrattavissa olevia henkilöitä. Tällaisia voivat olla henkilöt, joilla ei ole esimiesvastuuta, mutta jotka edustavat asiantuntemusta omalla erikoisalallaan ja jotka tästä syystä ja asemansa itsenäisyyden puolesta ovat rinnastettavissa edellä mainittuihin sopimuksen ulkopuolelle jääviin henkilöihin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.-

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa osapuolina ovat olleet Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Toimihenkilöunioni TU ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n ilmoituksen mukaan järjestöllä on 150 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joiden palveluksessa on noin 1500 työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro ei ole ilmoittanut työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien jäsentensä määrää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta sovelletaan TOL 2008-luokituksen mukaisilla koriste- ja rakennuskiven louhinnan; kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinnan; liuskekiven louhinnan; poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistuksen; sementin valmistuksen; kalkin ja kipsin valmistuksen; betonituotteiden rakennustarkoituksiin tapahtuvan valmistuksen; kipsituotteiden rakennustarkoituksiin tapahtuvan valmistuksen; valmisbetonin valmistuksen; muurauslaastin valmistuksen; kuitusementin valmistuksen; muiden betoni-, kipsi-ja sementtituotteiden valmistuksen; kiven leikkaamisen, muotoilun ja viimeistelyn; hiontatuotteiden valmistuksen; muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksen ja keraamisten tiilien ja laattojen valmistuksen toimialoilla.

Tilastokeskuksen vuoden 2009 työssäkäyntitilaston mukaan näillä toimialoilla on yhteensä noin 1500 toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vähintään noin 1500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 1500), voidaan todeta, että rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.5.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, p. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.