Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 39/2012
Päätöksen antopäivä: 18.10.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2023
Voimaantulopäivämäärä: 24.03.2023
Päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 39/2012
Antamispäivä 18.10.2012
Dnro 11296

TYÖEHTOSOPIMUS Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 14.3.2012
Voimaantulo 1.2.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan työehtosopimuksessa määrätään Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseninä olevien huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien kuljetus- ja kuljetusvälitysliikkeiden varastoterminaaleissa, varastoissa, ns. varastohotelleissa ja satamissa työskentelevien työntekijöiden työehdot.

Satamatyöntekijöiden työehdot määräytyvät tämän työehtosopimuksen mukaisesti, ellei heitä koskevassa liitepöytäkirjassa ole toisin määrätty.

Pöytäkirjamerkinnän mukaan satama-alueella sijaitsevissa terminaaleissa sovellettavasta sopimuksesta on sovittu satamatyöntekijöitä koskevassa liitepöytäkirjassa.

Sopimus korvaa aiemman, samannimisen sopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen piirissä 90 jäsenyritystä, joissa on 800 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on ilmoittanut, että sillä on noin 860 sopimuksen soveltamisalalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista.

Muun luotettavan selvityksen puuttuessa työehtosopimuksen sopijapuolilta on pyydetty arvioita alan työntekijöiden kokonaismäärästä. Palvelualojen työnantajat PALTA ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ovat yhdenmukaisesti arvioineet alalla olevan kaikkiaan noin 1100 työntekijää.

Alan työntekijöiden kokonaismääräksi voidaan saatujen tietojen perusteella arvioida noin 1100.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1100) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (800), voidaan todeta, että huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on jo yksistään tällä perusteella työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.