Kemianalan toimihenkilösopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 33/2012
Päätöksen antopäivä: 18.10.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kemianteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 13.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 05.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 33/2012
Antamispäivä 18.10.2012
Dnro 11242

TYÖEHTOSOPIMUS Kemianalan toimihenkilösopimus
Allekirjoitettu 1.12.2011
Voimaantulo 1.2.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kemianalan toimihenkilösopimus on valtakunnallinen työehtosopimus. Se korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työntekijäpuolena oli Ammattiliitto Pro ry:n sijasta Toimihenkilöunioni TU ry.

Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sen soveltamisalamääräyksen mukaan Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat, toimihenkilötehtävissä toimivat henkilöt.

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tehtäväkohtaisesti muun muassa tuotantoon, tutkimus- ja tuotekehitykseen, suunnitteluun, logistiikkaan, talous- ja henkilöstöhallintoon, myyntiin, markkinointiin, tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn, varastotoimintoihin, kuljetuksiin, vientiin ja tuontiin liittyvät toimihenkilötehtävät.

Sopimus ei koske henkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai jotka edustavat työnantajaa toimihenkilökunnan palkka- ja työehtoja määriteltäessä eikä henkilöitä, joilla on itsenäinen asema ja hallinnollinen, taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa sekä asemaltaan näihin verrattavissa olevia henkilöitä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kemianteollisuus ry:n ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen piirissä 270 jäsenyritystä, joissa on työssä 8000 toimihenkilöä.

Toimihenkilöunionin ilmoituksen mukaan sillä on sopimusalalla työssä olevia jäseniä 6107.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä.

Kemianteollisuus ry:n arvion mukaan sopimuksen soveltamisalalla työskentelee noin 9500 toimihenkilöä. Ammattiliitto Pro:n arvion mukaan sopimuksen soveltamisalalla työskentelee yhteensä noin 9500 toimihenkilöä. Työehtosopimukseen osallisten ilmoitusten ja muun asiassa esitetyn selvityksen perusteella vahvistamislautakunta arvioi, että työehtosopimuksen soveltamisalan töissä työskentelee noin 9500 toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää (noin 9500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 8000), voidaan kemianalan toimihenkilösopimusta jo yksistään tällä perusteella pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kemianalan toimihenkilösopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISAIKA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.