13.09.2012 30/2012

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välinen korjaamoalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 30/2012
Päätöksen antopäivä: 13.09.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivämäärä: 30.05.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 30/2012
Antamispäivä 13.9.2012
Dnro 11325

TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välinen korjaamoalan työehtosopimus

Allekirjoitettu 11.11.2011
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Palkansaajajärjestö Pardia ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välinen korjaamoalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseninä olevien raskaan kuljetuskaluston ja työkoneiden sekä muun ajoneuvokaluston taikka koneiden ja laitteiden korjaus- tai leasingtoimintaa ja kauppaa harjoittavien yritysten palveluksessa koko- tai osa-aikaisessa työsopimussuhteessa oleviin.

Työehtosopimusta ei sovelleta yrityksen ylimpään johtoon tai näihin rinnastettaviin henkilöihin eikä yksittäisen toimipaikan johtajaan. Sopimus ei myöskään koske yrityksen keskusyksikössä tai vastaavassa työnantajan edustajina työsuhdeasioita hoitavia henkilöitä. Oppisopimussuhteessa olevien sekä muiden harjoittelijoiden ja työllistämistuella palkattujen palkkaus määritellään yrityskohtaisesti.

Sopimus korvaa aiemman korjaamoalan työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry ja työntekijäpuolena Palkansaajajärjestö Pardia. Vahvistamislautakunta on vahvistanut työehtosopimuksen yleissitovuutta vailla olevaksi.

Soveltamisalalla olevia muita työehtosopimuksia

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Palkansaajajärjestö Pardian välinen korjaamoalan työehtosopimus on soveltamisalaltaan päällekkäinen yleissitovaksi vahvistetun autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen sekä autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen kanssa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sillä on kaksi sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä yhteensä 267 työntekijää.

Palkansaajajärjestö Pardia on ilmoittanut, että sopimusalalla työskentelee noin 100 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2009 työssäkäyntitilaston mukaan toimialalla moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) on työssä yksityisalalla yhteensä 14007 henkilöä, toimialalla moottoriajoneuvojen kauppa 7304 henkilöä, toimialalla moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing 879 henkilöä sekä toimialalla koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing 2367 henkilöä. Työehtosopimusta ei sovelleta ylimpään johtoon, työnantajan edustajina työsuhdeasioita hoitaviin eikä oppisopimussuhteessa oleviin tai muihin harjoittelijoihin, jotka tulee siten vähentää alan kokonaistyöntekijämäärästä. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi esitetyn selvityksen perusteella työehtosopimuksen soveltamisalan kokonaistyöntekijämääräksi noin 24000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Palkansaajajärjestö Pardian välisen korjaamoalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 24000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (267), voidaan todeta, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Palkansaajajärjestö Pardian välistä korjaamoalan työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana. Työehtosopimuksen soveltamisalalla on tehty myös autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus sekä autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, joilla on merkittävämpi asema alan työntekijöiden vähimmäistyöehtojen turvaajana, ja jotka ovat vahvistetut yleissitoviksi.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Palkansaajajärjestö Pardian välinen korjaamoalan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anna Tiainen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Raila Kangasperko

Esittelijä: Anna Tiainen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.