Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 10/2012
Päätöksen antopäivä: 22.03.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 05.06.2019
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2019
Päättymispäivämäärä: 28.02.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 10 / 2012
Antamispäivä 22.3.2012
Dnro 11197

TYÖEHTOSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus
Allekirjoitettu 4.3.2011
Voimaantulo 1.3.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuolet: Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys ry

Työntekijäpuolet: Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus on valtakunnallinen. Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan rannikko- ja sisävesillä liikennöivissä kotimaan matkustaja-aluksissa työskentelevään laivaväkeen ja heidän muutoin tekemäänsä työhön aluksissa, joiden bruttovetoisuus on enintään 500 tonnia ja, jotka kuljettavat enintään kaksi ajoneuvoa ja, jotka eivät kuljeta pääsääntöisesti rahtia. Työehtosopimusta ei sovelleta losseilla, puutavaran vesitiekuljetuksissa käytettävillä aluksilla tai hinaustoiminnassa. Sopimusta sovelletaan työhön vain matkustaja-aluksilla. Sopimus koskee purjehduskauden palkkausta, ellei toisin sovita pidemmästä ajasta työsopimuksella. Purjehduskausi käsittää aluksen toiminta-ajan sekä vuosiloman ja ylityövapaa-ajan. Laivaväellä tarkoitetaan kaikkia alukseen ottokatselmoituja henkilöitä. Päällystö käsittää päälliköt, konepäälliköt ja konemestarit sekä työvuorollaan konepuolesta vastaavat koneenhoitajat ja talousosaston esimiehet. Miehistö käsittää muut aluksessa toimessa olevat.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Matkustajalaivayhdistyksen ilmoituksen mukaan sillä on 61 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä yhteensä reilu 1000 työntekijää.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sillä on 12 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä yhteensä 200 työntekijää. Nämä sisältyvät kuitenkin Suomen Matkustajalaivayhdistyksen ilmoittamiin lukumääriin.

Suomen Merimies-Unioni SMU on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 800 työssä olevaa jäsentä.

Suomen Laivanpäällystöliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 30 - 35 työssä olevaa jäsentä.

Suomen Konepäällystöliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla yli viisi mutta alle kymmenen työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä ei ilmene käytettävissä olevista tilastoista.

Suomen Matkustajalaivayhdistys on ilmoittanut, että heidän tietojensa mukaan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä on noin 1500. Suomen Merimies-Unioni SMU on arvioinut, että alalla työskentelee kokonaisuudessaan noin 2000 henkilöä. Kun luvusta vähennetään yrittäjäasemassa olevat henkilöt, on alan työntekijöiden määrä Suomen Merimies-Unioni SMU:n arvion mukaan noin 1500.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi sopimusosapuolilta ja asiassa saadun muun selvityksen perusteella kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämääräksi noin 1500 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (reilu 1000), voidaan todeta, että kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus on merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus on soveltamisalallaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana merimieslain (423/1978) 15 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin merityösopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.