Rakennusalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 26/2011
Päätöksen antopäivä: 08.12.2011
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Talonrakennusteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Rakennusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 09.05.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2018
Päättymispäivämäärä: 30.04.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 26/2011

Antamispäivä: 8.12.2011
Dnro: 11017

TYÖEHTOSOPIMUS Rakennusalan työehtosopimus

Allekirjoitettu: 19.4.2010
Voimaantulo: 19.4.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Talonrakennusteollisuus ry

Työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Rakennusalaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen määräyksiä sovelletaan eräin poikkeuksin Talonrakennusteollisuuden piiriyhdistysten jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Työehtosopimusta ei sovelleta kuitenkaan siltä osin kuin jäsenyritys on jonkin yksikkönsä tai osastonsa osalta sidottu toiseen työehtosopimukseen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Talonrakennusteollisuus on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 14100 työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Rakennusliitto on ilmoittanut rakennusalalla työskentelevien jäsentensä määräksi 33568. Lisäksi sillä on 8286 loma-aikoina työehtosopimuksen piirissä työskentelevää oppilasjäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan useilla tilastokeskuksen toimialaluokituksen pääluokkaan -F Rakentaminen- kuuluvilla toimialoilla. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.2008 mukaan rakennusalalla on työssä yli 92000 työntekijäasemassa olevaa henkilöä. Mainittu pääluokka sisältää usean muunkin työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa toimintaa.
Rakennusliitto ja Talonrakennusteollisuus ovat ilmoittaneet käsityksensä siitä, kuinka suuri osa rakentamisalalle kuuluviin yksittäisiin toimialaluokkiin kuuluvista toimialoihin tilastoiduista työntekijöistä kuuluu rakennusalan työehtosopimuksen soveltamisalalle. Rakentamiseen sisältyviä, yksittäisiä toimialoja koskevan sopijapuolilta saadun selvityksen perusteella voidaan arvioida, että noin 37 prosenttia koko rakentamisalan työntekijöistä työskentelee rakennusalan työehtosopimuksen soveltamisalalla pääasiallista toimintaa harjoittavien työnantajien palveluksessa. Rakennusalan työehtosopimuksen tarkoittamaksi alan koko työntekijämääräksi voidaan arvioida yli 33700.

JOHTOPÄÄTÖS

Pelkästään alan koko työntekijämäärää ja työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvia työntekijämääriä vertaamalla rakennusalan työehtosopimusta ei voida pitää edustavana. Työehtosopimuksen tilastollinen edustavuus on noin 42 prosenttia.

Tilastotietoihin perustuvassa laskennassa otetaan huomioon työnantajien järjestäytymisaste, minkä lisäksi yleissitovuuden arvioinnissa otetaan huomioon myös työntekijöiden järjestäytymisaste. Rakennusliittoon kuuluu yli 33000 rakennusalan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevää työntekijää. Lisäksi otetaan huomioon jo pitkään jatkunut vakiintunut tilanne rakennusalan työehtosopimuksen solmimisessa.

Kun sen lisäksi, että verrataan toisiinsa yhtäältä työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, otetaan huomioon työntekijöiden järjestäytymisaste sekä alan sopimustoiminnan vakiintuneisuus, voidaan rakennusalan työehtosopimusta pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Talonrakennusteollisuuden ja Rakennusliiton välinen rakennusalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 19.4.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.