Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 6/2010
Päätöksen antopäivä: 01.09.2010
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.04.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2022
Päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 6/2010
Antamispäivä 1.9.2010
Dnro 11077

TYÖEHTOSOPIMUS Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 26.4.2010
Voimaantulo 1.4.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry

Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevaa työehtosopimusta sovelletaan työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan kiinteissä toimipaikoissa sijaitsevissa huvi-, teema- ja elämyspuistoissa työskenteleviin työntekijöihin.

Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Sopimus ei koske yrityksen johtoon kuuluvia, kuten toimitusjohtajaa, apulaisjohtajia, konttoripäälliköitä, itsenäisten osastojen päälliköitä ja vastaavia, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen alaisten työntekijöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä.

Sopimusta ei sovelleta sellaisiin nuoriin työntekijöihin, jotka voivat työskennellä ainoastaan nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n säännöksestä ilmenevällä tavalla aluehallintoviraston antamalla poikkeusluvalla. Tällaisia työntekijöitä ovat nuorista työntekijöistä annetun lain 2 §:ssä mainitut henkilöt, jotka poikkeusluvan nojalla saavat työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut Maran ilmoituksen mukaan sillä on 17 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä noin 250 vakituista työntekijää ja noin 2000 kausityöntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 106 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan huvi- ja teemapuistoissa on työssä 323 työntekijää.

Koska huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevaa työehtosopimusta ei sovelleta yrityksen johtoon kuuluviin, voidaan koko alan työntekijämäärän arvioida olevan noin 300 työntekijää.

Työssäkäyntitilasto laaditaan toimialojen vuodenvaihteen tilanteen mukaan. Huvi-, teema- ja elämyspuistotoiminnan luonteesta johtuen voidaan olettaa, että suurin osa kausityöntekijöistä puuttuu työssäkäyntitilastosta. Tilasto kuvaa siten pääasiassa vakituisten työntekijöiden määrää. Koska kausityöntekijöiden määrää koko alalla ei voida selvittää käytettävissä olevista tilastoista, työehtosopimuksen edustavuus joudutaan arvioimaan alan vakituisten työntekijöiden perusteella.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 300) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 250), voidaan todeta, että huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen

Esittelijä Anne Vänskä


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Anne Vänskä, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.