Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 3/2009
Päätöksen antopäivä: 29.01.2009
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Energiateollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 08.03.2023
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 3 / 2009
Antamispäivä 29.1.2009
Dnro 10808

TYÖEHTOSOPIMUS Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Allekirjoitettu 12.11.2007
Voimaantulo 21.10.2007

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Energiateollisuus ry

Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Energiateollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa oleviin ylempiin toimihenkilöihin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Energiateollisuus on ilmoittanut, sen 180 jäsenyrityksen palveluksessa on ollut 2400 työntekijää työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä noin 2700 ylempää toimihenkilöä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Energiateollisuuden yksityissektorilla on tehty kolme työehtosopimusta. Alalla on oma työehtosopimus työntekijäasemassa oleville henkilöille, toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille.

Saadun selvityksen mukaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon toimialalle tilastoitujen työntekijöiden lukumäärä muodostaa keskeisen osan energiateollisuuden työehtosopimusten soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärästä. Vuoden 2005 työssäkäyntitilaston mukaan mainitulla toimialalla on ollut yksityisellä sektorilla ja kuntien palveluksessa yhteensä 12862 työntekijää. Työehtosopimusta sovelletaan vain yksityisellä sektorilla työskenteleviin työntekijöihin. Tilastokeskuksen julkisen sektorin palkkoja 2007 koskevan tilaston mukaan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon alalla on kuntasektorilla työssä 1348 työntekijää, joten yksityissektorilla voidaan arvioida olevan työssä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa noin 11500 työntekijää.

Osa työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevistä työntekijöistä on tilastoitu muille kuin sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon toimialalle. Työehtosopimusta sovelletaan useissa sellaisissa Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä, joiden pääasiallinen toimiala ei ole sähkö-, kaasu- tai lämpöhuollon alalla, vaan esimerkiksi siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentamisessa, sähköjohtojen ja -laitteiden asennuksessa ja lainopillisessa ja taloudellisessa konsultoinnissa sekä hallintayhtiöiden alalla. Tällaisten Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten henkilöstömäärästä saadun selvityksen perusteella voidaan arvioida, että työehtosopimuksen soveltamisalalla tällaisissa sähkö- kaasu- ja lämpöhuollon toimialan ulkopuolella pääasiallista toimintaansa harjoittavissa yrityksissä on työssä kaiken kaikkiaan noin 4000 työntekijää. Nämä työntekijät mukaan lukien voidaan koko energiateollisuuden työehtosopimusten soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden määräksi arvioida noin 15500. Lukumäärä sisältää työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä.

Energiateollisuus ry:n esittämästä selvityksestä käy ilmi, että sen jäsenyritysten palveluksessa olevista työntekijöistä noin 42 prosenttia on työntekijäasemassa, 37 prosenttia toimihenkilöasemassa ja 21 prosenttia ylemmän toimihenkilön asemassa. Vahvistamislautakunta pitää todennäköisenä, että koko alan työntekijät kuuluvat vastaaviin ryhmiin samassa suhteessa. Tällä perusteella voidaan energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä tekevien määräksi arvioida noin 21 prosenttia työehtosopimusten soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden yhteismäärästä 15500 eli noin 3200.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä energiateollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 3200 ) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden määrää (2400), voidaan todeta, että energiateollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että energiateollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 21.10.2007 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Antti Posio

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Posio
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
varajäsen Päivi Romanov

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.