23.06.2004 9/2004

Kumiteollisuuden ja Kemianteollisuuden sähköalantyöntekijöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 9/2004
Päätöksen antopäivä: 23.06.2004
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kemianteollisuus ry, Kumiteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.04.2022
Voimaantulopäivämäärä: 08.02.2022
Päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 9/2004
Antamispäivä 23.6.2004
Dnro 10282

TYÖEHTOSOPIMUS: Kemianteollisuus ry:n, Kumiteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen sähköalan työntekijöiden työehtosopimus

Allekirjoitettu: 17.12.2002
Voimaantulo: 1.2.2003

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Kumiteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry

ESITIEDOT

Sopimus korvaa Kemianteollisuus ry:n, Kumiteollisuusyhdistys ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen 31.1.2003 päättyneen sähköalantyöntekijöiden työehtosopimuksen. Kumiteollisuusyhdistys ry:n nimi on muutettu vuonna 2002 Kumiteollisuus ry:ksi.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on 4.6.2002 antamallaan päätöksellä nro 54/2002 vahvistanut työehtosopimuksen yleissitovaksi. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 9.7.2002.

Kemianteollisuus ry:ltä helmikuussa 2004 saatujen tietojen mukaan työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan 4.6.2002 antamassa päätöksessä mainittu Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa työehtosopimuksen soveltamisalalla olevien sähköalan työntekijöiden määrä 502 on virheellinen. Työehtosopimuksen soveltamisalalla olevia sähköalantyöntekijöitä on vuonna 2002 ollut noin 100.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kemianteollisuuden ja kumiteollisuuden sähköalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Kemianteollisuus ry:n ja Kumiteollisuus ry:n jäsenyritysten sekä niissä työskentelevien sähköalantyöntekijöiden välisissä työsuhteissa. Niiden työehtojen osalta, joita ei tässä sopimuksessa ole mainittu, noudatetaan ao. teollisuuslaitosta koskevaa työntekijäin työehtosopimusta. Milloin ns. pääalan työehtosopimuksessa mainitaan osapuolena sen tehnyt työntekijäjärjestö, sovelletaan sen asemesta työntekijäosapuolena Sähköalojen ammattiliitto ry:n tämän sopimuskokonaisuuden piiriin kuuluvan henkilöstön osalta. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että sähköalantyöntekijöiden työehtojen osalta muiden teollisuusalojen työmarkkinaosapuolten on mahdollista yhtyä tähän sopimukseen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kemianteollisuus ry on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on työehtosopimuksen soveltamisalalla 62 sähköalan työntekijää.

Kumiteollisuus ry on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on työehtosopimuksen soveltamisalalla 30 sähköalan työntekijää.

Sähköalojen ammattiliitto ry on ilmoittanut, että 400 liiton jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä. Kun voidaan olettaa, että koko alalla kemianteollisuudessa ja kumiteollisuudessa sähköalan työntekijöiden ja muiden työntekijöiden osuus on samaa suuruusluokkaa kuin se on järjestäytyneiden työntekijöiden piirissä, saadaan työehtosopimusten tarkoittaman alan sähkötyöntekijöiden määräksi noin 510.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Kemianteollisuus ry:n, Kumiteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen työehtosopimuksen soveltamisalan koko työntekijämäärää (noin 510) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 100), voidaan todeta, että kemianteollisuuden ja kumiteollisuuden sähköalantyöntekijöitä koskevaa työehtosopimusta ei voida pitää enää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

Työehtosopimus on aiemmin 4.6.2002 annetulla päätöksellä numero 54/2002 vahvistettu yleissitovaksi. Päätöksen perusteluissa todetaan, että työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluu noin 400 työntekijää. Saadun selvityksen mukaan työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin on kuulunut vain noin 100 työntekijää. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan 4.6.2002 antamassa päätöksessä on siten hallintolain 50 §:ssä tarkoitettu asiavirhe. Päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta poistaa työehtosopimuksen yleissitovuudesta 4.6.2002 antamansa päätöksen ja ratkaisee asian hallintolain 50 §:n nojalla uudelleen.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Kemianteollisuus ry:n, Kumiteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen sähköalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970)
17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään. Asiaa koskeva päätös tulee voimaan kun se saa lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Ari Pulkkinen
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen
puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.