Kuorma-autoalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työtuomioistuin
Päätöksen numero: 7/2003
Päätöksen antopäivä: 31.01.2003
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2021
Päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖTUOMIOISTUIN

PÄÄTÖS Nro 7

Antopäivä 31.1.2003
Diaarinro V 4/03

ASIA Työehtosopimuksen yleissitovuutta koskeva valitus

VALITTAJA: SITA Finland Oy

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan 29.11.2002 antama päätös nro 117/2002 kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuudesta.

VAHVISTAMISLAUTAKUNNAN RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut, että kuorma-autoalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

Päätöksen mukaan kuorma-autoalan työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

ASIAN KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

SITA Finland Oy on valittanut lautakunnan päätöksestä. Yhtiö on kuitenkin 21.1.2003 peruuttanut valituksensa.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

SITA Finland Oy:n peruutettua valituksensa enemmän lausunnon antaminen valituksesta raukeaa. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätös jää siten voimaan.

Pekka Orasmaa
Presidentti

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Orasmaa puheenjohtajana sekä Saloheimo, Kröger, H. Rautiainen ja Sulkunen jäseninä. Esittelijä on ollut Hotti.

Päätös on yksimielinen.

______________________________________________________________________

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 117/2002
Antamispäivä 29.11.2002
Dnro 10119

TYÖEHTOSOPIMUS Kuorma-autoalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 8.1.2001
Voimaantulo 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kuorma-autoalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n alueliikennettä, ulko- ja kotimaan tavaraliikennettä harjoittavien jäsenyritysten työntekijäin työsuhteisiin.

Tätä sopimusta noudatetaan myös Autoliikenteen Työnantajaliiton jäsenyritysten kuljetuskalustojen, pyöräkuormaajien, nosturi- ja pumppuautojen sekä muiden erikoisautojen kuljettajiin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autoliikenteen Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan 29.6.2001 sen 802 jäsenyrityksessä on ollut sopimuksen soveltamisalalla arviolta noin 10100 työntekijää.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n 21.6.2001 antaman tiedon mukaan sillä on 16600 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa jäsentä.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n mukaan 37 yritystä on solminut liityntäsopimuksen kuorma-autoalan työehtosopimukseen.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on tehnyt pääosin syksyllä 1999 oman laskelmansa työehtosopimuksen soveltamisalan työntekijöistä. Alalla on Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n mukaan noin 21000 työntekijää. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton arviossa ei saadun selvityksen mukaan ole mukana työntekijöitä kaikista työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvista tieliikenteen tavarankuljetusalan yrityksistä.

Tilastokeskus on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle erillisselvityksen tieliikenteen tavarankuljetuksessa syksyllä 2002 toimivista työnantajista ja heidän palveluksessaan vuonna 2000 olleista palkansaajista.

Tilastokeskuksen vuotta 2000 koskevan työssäkäyntitilaston ennakkotiedon mukaan valtioenemmistöisissä osakeyhtiöissä ja yksityisillä työnantajilla työskentelee tieliikenteen tavarankuljetuksessa yhteensä 31661 palkansaajaa ja jätehuollossa yhteensä 3158 palkansaajaa. Lukuihin sisältyy eri työehtosopimusten piirissä olevia työntekijöitä ja toimihenkilöitä.

Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen tavarankuljetuksen toimialan palkansaajista 90 prosenttia on työntekijöitä, 8 prosenttia alempia toimihenkilöitä ja 2 prosenttia ylempiä toimihenkilöitä. Tieliikenteen tavarankuljetusalalla arvioidaan siten olevan noin 28490 työntekijää.

Autoliikenteen Työnantajaliiton marraskuussa 2002 esittämän arvion mukaan jätehuollon kuljetusalalla on enintään 1600-1700 palkansaajaa. Autoliikenteen Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa alalla on 1400 työntekijää ja 170 toimihenkilöä. Jätehuollon kuljetuksessa arvioidaan esitettyjen selvitysten perusteella olevan noin 1600 palkansaajaa. Kun voidaan olettaa, että toimihenkilöiden osuus jätehuollon kuljetuksissa koko alalla on sama kuin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa, saadaan alan työntekijöiden lukumääräksi noin 1430.

Toimialan työntekijöiden lukumäärään sisältyy öljy- ja säiliöautoalaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevan työehtosopimuksen piirissä olevia työntekijöitä. Tilastokeskuksen julkaisun "Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2001" mukaan säiliöautoliikenteen kuljetuksessa on 2233 kuorma-autoa, joista 51 prosenttia on rekisteröity yksityiseen liikenteeseen ja 49 prosenttia luvanvaraiseen eli ammattimaiseen liikenteeseen. Osa mainituista kuorma-autoista toimii öljy- ja säiliöautoalan työehtosopimuksen ja kuorma-autoalan työehtosopimuksen soveltamisalan ulkopuolella. Säiliöautoliiton arvion mukaan ajoneuvo työllistää 2-2,5 kuljettajaa. Alalla voidaan esitetyn selvityksen perusteella arvioida olevan noin 2000 työntekijää.

Toimialan työntekijöiden lukumäärään sisältyy myös huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen piiriin kuuluvia työntekijöitä, joita on Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton ja Autoliikenteen Työnantajaliiton arvioiden perusteella katsottava olevan noin 1750.

Kuorma-autoalan työntekijämäärä on mainituin perustein laskettuna noin 26170 työntekijää. Tässä luvussa on kuitenkin mukana sellaisia työntekijöitä, jotka eivät kuulu työehtosopimuksen soveltamisalaan.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kuorma-autoalan työehtosopimuksen soveltamisalan työntekijämääräksi on katsottava noin 25000 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kuorma-autoalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 25000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 10100), voidaan todeta, että kuorma-autoalan työehtosopimus ei ole pelkästään alan työntekijämäärää ja työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvia työntekijämääriä vertaamalla työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen vuoden 1970 työsopimuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetusta yleissitovuudesta esitettiin eriäviä kantoja. Korkeimmasta oikeudesta ei ollut oikeuskäytäntöä kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuudesta. Vakiintuneena pidetyn tulkinnan mukaan vuoden 1970 työsopimuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu yleiseksi katsottavuus oli ratkaistava tilastotietoihin perustuvalla laskutoimituksella.

Voimassa olevan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua työehtosopimuksen edustavuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös muita tosiseikkoja. Huomioon tulee ottaa liityntäsopimusten piiriin kuuluvat työntekijät (900). Huomioon voidaan ottaa myös alan työntekijöiden järjestäytymisaste. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliittoon kuuluu noin 16600 kuorma-autoalan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevää työntekijää. Huomioon voidaan lisäksi ottaa kuorma-autoalan vuosikymmeniä jatkunut työehtosopimuskäytäntö. Esitetyillä perusteilla kuorma-autoalan työehtosopimusta voidaan pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kuorma-autoalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.