Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 2/2002
Päätöksen antopäivä: 05.02.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Työntekijäosapuoli: Rakennusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 2/2002
Antamispäivä 5.2.2002
Dnro 10040

TYÖEHTOSOPIMUS: Rakennustuoteteollisuuden kivipohjaista rakennustuoteteollisuutta koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu: 21.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan kaikkien Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n betoni-, kivenjalostus- ja rakennusaineteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäsenyhdistyksiin kuuluvien yritysten sekä niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Rakennustuoteteollisuus RTT on ilmoittanut 28.6.2001, että sen jäsenyritysten palveluksessa tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla on työssä 6500 työntekijää ja että rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla on työssä 1500 toimihenkilöä.

Rakennusliitto on ilmoittanut 29.6.2001, että vuoden 2000 lopussa oli 5884 liiton jäsentä työssä tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 1999 työssäkäyntitilaston työntekijämäärien perusteella laskien saadaan rakennustuoteteollisuuden alalla työskentelevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden määräksi yhteensä noin 10000. Tilastosta ei saada erotetuksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrää erikseen.

Kun voidaan olettaa, että koko alalla työntekijöitä ja toimihenkilöitä on samassa suhteessa kuin järjestäytyneiden työnantajien piirissä, saadaan alan työntekijöiden määräksi noin 8000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä rakennustuoteteollisuutta koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että rakennustuoteteollisuutta koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus koskien kivipohjaista rakennustuoteteollisuutta on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
varajäsen Pirkko Mäkinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.