Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 75/2002
Päätöksen antopäivä: 16.09.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
Työntekijäosapuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 16.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 16.03.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 75/2002
Antamispäivä 16.9.2002
Dnro 10016

TYÖEHTOSOPIMUS Työvoimanvuokrausalan taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä olevia vuokratoimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu: 11.1.2001
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry/Työvoimapalvelualan Työnantajayhdistys ry
Työntekijäpuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Työvoimanvuokrausalan taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä olevia vuokratoimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sellaisten työvoimanvuokrausalan yritysten palveluksessa olevien vuokratoimihenkilöiden työsuhteisiin, joka hoitavat käyttäjäyrityksissä taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtäviä.

Työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevien pöytäkirjamerkintöjen mukaan työehtosopimusta sovelletaan myös niihin työvoimanvuokrausyrityksen toimihenkilöihin, jotka hoitavat edellä mainittuja työtehtäviä työnantajan omaan lukuun. Työehtosopimus ei kuitenkaan koske sellaisia yrityksen johtoon kuuluvia, kuten toimitusjohtajia, apulaisjohtajia, konttoripäälliköitä, itsenäisten osastojen päälliköitä sekä vastaavia, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen alaisten toimihenkilöiden työ ja palkkaehtoja määrättäessä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Työvoimapalvelualan Työnantajayhdistyksen ilmoituksen mukaan sillä on noin 45 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa jäsenyritystä, joiden palveluksessa on kesäkuussa 2001 ollut työehtosopimuksen mukaisesti 2900 työntekijää.

Työnantajaliiton kesäkuussa 2002 antaman tiedon mukaan sen jäsenyrityksissä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla noin 6000 henkilöä, mikä vastaa noin 3000 henkilötyövuotta. Työnantajaliiton alkuperäinen ilmoitus 2900 alalla työskentelevistä jäsenyritysten työntekijöistä tarkoitti työntekijämäärää henkilötyövuosiksi muutettuna.

Eritysalojen Toimihenkilöliitto ERTO:n ilmoituksen mukaan sillä on 214 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.2000 (ennakkotieto) mukaan työvoimanvuokrausalalla on työskennellyt yksityisellä sektorilla ja valtioenemmistöisissä osakeyhtiöissä yhteensä 10056 palkansaajaa. Alalla työskentelee myös muita kuin työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä.

Työnantajaliiton kesäkuussa 2002 antaman tiedon mukaan työvoimanvuokrausalalla työskentelee noin 34000 työntekijää. Heistä noin 6300 työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Tilastokeskuksesta saadun tiedon mukaan tilastokeskuksen ja työnantajaliiton tietojen eroavuus johtuu todennäköisesti siitä, että tilastokeskuksen tiedot perustuvat vuoden viimeisen viikon tilanteeseen.

JOHTOPÄÄTÖS

Tilastokeskuksen ja työnantajaliiton ilmoitukset koko työvoimanvuokrausalan työntekijämäärästä poikkeavat toisistaan. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tiedot perustuvat vuoden viimeisen viikon tilanteeseen. Työnantajaliiton ilmoitus perustuu keväällä 2002 tehtyyn tutkimukseen. Vuokratyösuhteet ovat yleensä määräaikaisia käyttäjäyrityksen tarpeiden mukaisesti. Vuokratyövoimaa käytetään keskimääräistä vähemmän vuodenvaihteessa muun muassa joulun ja uudenvuoden palkallisista vapaapäivistä johtuen. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta katsoo mainituilla perusteilla, että työnantajaliiton ilmoitusta alan työntekijämäärästä on pidettävä todellista tilannetta paremmin vastaavana.

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työvoimanvuokrausalan taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä olevia vuokratoimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 6300) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 6000), voidaan todeta, että edellä mainittu työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että työvoimanvuokrausalan taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä olevia vuokratoimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.