Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 59/2002
Päätöksen antopäivä: 04.06.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry (osapuolen nimi aiemmin Suomen Teatteriliitto ry)
Työntekijäosapuoli: Suomen Näyttelijäliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 18.12.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.12.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 59 /2002
Antamispäivä 4.6.2002
Dnro 10114

TYÖEHTOSOPIMUS: Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus
Allekirjoitettu: 7.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Teatteriliitto ry
Työntekijäpuoli: Suomen Näyttelijäliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Näyttelijöitä koskeva teatterityöehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksen piiriin kuuluvat sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan ammattiteattereiden palveluksessa olevat kuukausipalkkaiset näyttelijät.

Ammattiteattereissa vierailevien näyttelijöiden vähimmäistyö- ja palkkaehdoista määrätään työehtosopimuksen liitteissä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Teatteriliitto on ilmoittanut, että sen jäsenteattereiden palveluksessa oli yhteensä 319 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa kokoaikaista kuukausipalkkaista näyttelijää marraskuussa 2000. Sopimuksen piiriin kuuluvien vierailevien näyttelijöiden määrää työnantajaliitto ei ole ilmoittanut.

Suomen Näyttelijäliitto on ilmoittanut, että sillä on ollut jäsenenä joulukuussa 2001 kiinnityksellä olevia näyttelijöitä 365 ja vierailevia näyttelijöitä 731.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Teatterin Tiedotuskeskuksen julkaiseman vuotta 2000 koskevan teatteritilaston mukaan näyttelijät tekivät Suomen yksityisissä teattereissa yhteensä noin 1100 henkilötyövuotta, joista noin 900 tehtiin Suomen Teatteriliiton jäsenteattereissa.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä näyttelijöitä koskevan teatterityöehtosopimuksen tarkoittamalla alalla tehtyjen henkilötyövuosien määrää ja toisaalta työehtosopimuksen normaalisitovuuden piirissä tehtyjen henkilötyövuosien määrää, voidaan todeta, että näyttelijöitä koskeva teatterityöehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että näyttelijöitä koskeva teatterityöehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.