Paperiteollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 40/2001
Päätöksen antopäivä: 18.12.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Paperiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 10.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 10.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 40/2001
Antamispäivä 18.12.2001
Dnro 10023

TYÖEHTOSOPIMUS: Paperiteollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu: 15.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Paperiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Paperiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten paperi-, kartonki- ja selluloosatehtaiden puuhiomoiden ja paperin- ja kartonginjalostustehtaiden sekä niiden tehdasalueella sijaitsevien raaka- ja tarveainevarastojen, ylläpito-, sivutuote- ja jalostusosastojen sekä näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Metsäteollisuus ry on ilmoittanut, että vuoden 2001 ensimmäisen vuosineljänneksen palkkatilaston mukaan liiton jäsenyrityksissä työskenteli työehtosopimuksen soveltamisalalla 23 800 työntekijää.

Paperiliitto on ilmoittanut, että 26.11.2001 työehtosopimuksen soveltamispiirissä työskenteli vakinaisessa työsuhteessa 23 184 liiton jäsentä ja määräaikaisissa työsuhteissa 6 328 jäsentä. Yhteensä paperiliiton jäseniä oli työehtosopimuksen soveltamisalalla työssä 29 512.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 1998 työssäkäyntitilaston mukaan niillä toimialoilla, joilla työehtosopimusta sovelletaan, työskenteli 35 662 työntekijää. Lukuun sisältyvät myös toimihenkilöt sekä muut eri työehtosopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät, joita tilastosta ei pysty erottamaan.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä paperiteollisuuden alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että paperiteollisuuden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävänä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että paperiteollisuuden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain
9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Antti Kuningas
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Kuningas
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.