16.4.2020

Hakutuloslinkkien poistaminen: kommentit mediassa entisen työnantajan edustajana

ASIA

Hakija on saattanut tietosuojavaltuutetun toimistossa vireille asian, jossa on kysymys yhdentoista url-hakutuloslinkin poistamisesta Google Search -hakupalvelusta.

Asiaa selvitettäessä Google LLC on ilmoittanut poistaneensa url-hakutuloslinkit 1), 3)–4), 8)–9) ja 11) hakijan nimellä tehtävien Google Search -hakujen yhteydestä, mistä johtuen tämä päätös rajataan koskemaan url-hakutuloslinkkejä 2), 5)–7) ja 10).

Url-hakutuloslinkki 2) johtaa vastineeseen, jonka yhtiö oli antanut verkkouutisointiin liittyen. Verkkouutisessa oli kerrottu muun muassa yhtiön väitetysti harjoittamasta veronvälttelystä. Url-hakutuloslinkki 6) puolestaan johtaa mielipidekirjoitukseen, jossa on referoitu url-hakutuloslinkin 2) takaa löytyvää vastinetta. Url-hakutuloslinkit 5), 7) ja 10) johtavat niin ikään uutisointiin koskien edellä mainittua yhtiötä ja sen kyseenalaiseksi väitettyä toimintaa. Hakija oli toiminut yhtiössä tiedottajana, mistä asemasta johtuen hänen nimensä oli mainittu kysymyksessä olevan uutisoinnin yhteydessä. Hakija oli työnsä puolesta kommentoinut esitettyjä väitteitä.

Hakija on perustellut tekemäänsä poistopyyntöä muun muassa sillä, että poistettavaksi pyydettyjen url-hakutuloslinkkien takaa löydettävät näkemykset ja kannanotot ovat kysymyksessä olevan yhtiön näkemyksiä ja kannanottoja. Kysymys ei ole hakijan omista henkilökohtaisista näkemyksistä tai kannanotoista. Hakija on toiminut yhtiön tiedottajana, jolloin hänen työtehtäviinsä oli kuulunut viestiä yhtiön näkemyksistä.

Rekisterinpitäjältä saatu selvitys

Hakija on esittänyt itse rekisterinpitäjälle hakutuloslinkkien poistamista koskevan pyynnön ja saanut pyyntöönsä kieltävän vastauksen. Rekisterinpitäjältä on niin ikään pyydetty selvitystä tietosuojavaltuutetun toimiston toimesta. Rekisterinpitäjä on antanut selvityksensä 10.2.2020.

Rekisterinpitäjä on ilmoittanut harkinneensa asiaa uudestaan. Rekisterinpitäjä on ilmoittanut poistaneensa url-hakutuloslinkit 1), 3)–4), 8)–9) ja 11) hakijan nimellä tehtävien Google Search -hakujen yhteydestä. Muiden url-hakutuloslinkkien osalta Google LLC on kuitenkin pysynyt alkuperäisessä päätöksessään. Annetussa selvityksessä on muun muassa todettu, että kysymyksessä olevien url-osoitteiden takaa on löydettävissä ammatillisesti merkityksellistä sisältöä, jonka hakija on rekisterinpitäjän mukaan itse kirjoittanut ollessaan yhtiön tiedottajana. Rekisterinpitäjä on katsonut, että kysymyksessä olevilla tiedoilla on merkitystä hakijan työelämän kannalta. Hakija harjoittaa edelleen ammatillista toimintaa samalla alalla. Rekisterinpitäjä on katsonut, että tietojen saatavilla olo on selvästi ja edelleen yleisen edun mukaista.

Hakijan vastine

Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa asiassa. Hakija on antanut vastineensa 11.2.2020. Hakija on vastineessaan todennut, että kaikki kysymyksessä oleva sisältö on löydettävissä sekä Kansallisarkistosta että kysymyksessä olevien medioiden arkistoista. Tieto on näin ollen edelleen löydettävissä muutoinkin kuin hänen nimellään tehtävällä Google Search -haulla.

Hakija on todennut, että kysymyksessä olevien tietojen sisältö näyttäytyy tällä hetkellä erilaisena kuin sisältöä tuotettaessa. […] Yhtiön toimintaan liittyen on tullut esille epäkohtia ja voimakasta paheksuntaa aiheuttaneita seikkoja, joista hakija ei kertomansa mukaan ollut ollut tietoinen työskennellessään yhtiön palveluksessa. Hakija on kertonut, että hänellä ei ollut ollut mitään tekemistä paheksunnan kohteena olleiden toimintatapojen kanssa. Hakija on katsonut, että häntä ei tulisi voida yhdistää yhtiöön aina kun hänen nimellään tehdään Google Search -haku.

Hakija on lisäksi todennut, että tiedottajana hän ei ollut ollut vaikutusvaltaisessa asemassa yhtiön toiminnassa. Hakija on kertonut, että hän oli päätynyt yhtiön tiedottajaksi työttömyyskortistosta, ja työstä kieltäytyminen olisi vienyt hänen toimeentulonsa. Hakijalla ei hakijan kertoman mukaan ollut ollut sanavaltaa siihen, mitä hän oli yhtiön nimissä lausunut tai jättänyt lausumatta. Yhtiön toiminnasta viestiminen oli kuulunut hänen työtehtäviinsä, joista hän ei ollut voinut seuraamuksitta kieltäytyä.

Oikeudellinen kysymys

Apulaistietosuojavaltuutettu arvioi ja ratkaisee hakijan asian edellä mainitusti yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) pohjalta. Apulaistietosuojavaltuutettu ottaa asiaa ratkaistessaan huomioon myös Euroopan tietosuojaneuvoston oikeudesta tulla unohdetuksi hakukonetapauksissa 2.12.2019 antaman tulkintaohjeen Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (myöhemmin Euroopan tietosuojaneuvoston tulkintaohje), EU-tuomioistuimen tuomiot C-131/12 ja C-136/17 sekä soveltuvin osin myös 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän edellä mainitusta tuomiosta C-131/12 26.11.2014 antaman tulkintaohjeen Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12 (myöhemmin 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän tulkintaohje).

Apulaistietosuojavaltuutetun on ratkaistava, tuleeko rekisterinpitäjälle antaa yleisen tietosuoja-asetuksen 58 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukainen määräys noudattaa rekisteröidyn pyyntöä kysymyksessä olevien url-hakutuloslinkkien poistamisesta.

Apulaistietosuojavaltuutettu arvioi hakijan asiaa tässä päätöksessä rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja sen tarjoaman verkkopalvelun kannalta. Päätöksessä ei oteta kantaa siihen, onko asiaan liittyvällä muulla toimijalla, eli tietojen alkuperäisellä julkaisijalla, oikeus pitää tietoja saatavilla omalla verkkosivullaan.

PÄÄTÖS

Hyväksyn jäljempänä ilmenevin perustein hakijan vaatimukset ja annan Google LLC:lle yleisen tietosuoja-asetuksen 58 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisen määräyksen noudattaa hakijan pyyntöä kysymyksessä olevien url-hakutuloslinkkien poistamisesta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on artiklassa lueteltujen edellytysten täyttyessä oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista useammalla kuin yhdellä artiklassa mainitulla perusteella. Euroopan tietosuojaneuvosto on edellä mainitulla tulkintaohjeella (Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR) ottanut kantaa yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamiseen internet-hakukoneita koskevissa asioissa.

EU-tuomioistuimen tuomioissa C-131/12 ja C-136/17 on todettu, että internet-hakukoneiden yhteydessä suoritettu henkilötietojen käsittely silloin, kun haku tehdään rekisteröidyn nimellä, voi merkittävästi vaikuttaa rekisteröidyn yksityisyydensuojaoikeuksiin.

Mainituissa tuomioissa on niin ikään todettu, että tietyllä yksittäisellä verkkosivustolla julkaistuun tietoon ja sen saatavuuteen internet-hakukoneiden hakutuloksissa liittyy aina kaksi itsenäistä, erillistä toimijaa: 1) verkkosivuston ylläpitäjä eli niin sanottu alkuperäinen julkaisija ja 2) internet-hakupalvelun ylläpitäjä. Tuomiossa C-131/12 on todettu, että internet-hakukone on itsenäinen rekisterinpitäjä sen henkilötietojen käsittelyn osalta, jota hakukone suorittaa url-hakutulosten tarjoamiseksi (ks. tuomion kohdat 35−41, 82−83 ja 88). Edellä mainitut kaksi erillistä toimijaa eivät lähtökohtaisesti käsittele henkilötietoja samalla perusteella. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa M.L. and W.W. vs Germany (annettu 28.6.2018) on puolestaan todettu, että intressipunninnassa voidaan päätyä eri lopputuloksiin riippuen käsillä olevasta asiasta: (i) alkuperäisen julkaisijan toiminta voidaan nähdä sanan- ja ilmaisunvapausoikeuksien ytimessä olevana, kun taas ii) internet-hakupalvelun ylläpitäjän ensisijaisena tarkoituksena puolestaan ei ole ollut julkaista kysymyksessä olevaa tietoa per se, vaan koota mikä tahansa rekisteröityä koskeva tieto yhteen paikkaan ja näin mahdollistaa rekisteröidyn henkilökuvan luominen.

Tuomiossa C-131/12 on edelleen todettu, että henkilön julkinen tai julkisen kaltainen asema on eräs seikka, mikä saattaa johtaa siihen, että niin sanotulla suurella yleisöllä on oikeus saada häntä koskevia henkilötietoja internetin hakukoneesta. Tuomiossa on muun muassa todettu seuraavaa: [k]un rekisteröity voi hänellä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan nojalla olevien perusoikeuksiensa suhteen vaatia, että kyseessä olevia tietoja ei enää aseteta suuren yleisön saataville sisällyttämällä ne tällaiseen hakutulosten luetteloon, on katsottava – kuten muun muassa tuomion 81 kohdasta ilmenee –, että kyseiset oikeudet syrjäyttävät lähtökohtaisesti paitsi hakukoneen ylläpitäjän taloudellisen intressin myös suurella yleisöllä olevan intressin löytää mainitut tiedot tehdessään haun rekisteröidyn nimellä. Tästä ei kuitenkaan olisi kysymys silloin, jos ilmenee, että rekisteröidyllä julkisuudessa olevan aseman kaltaisista erityisistä syistä puuttuminen rekisteröidyn perusoikeuksiin on perusteltavissa sillä ensisijaisella intressillä, joka suurella yleisöllä on saada nuo tiedot saataviinsa kyseisen sisällyttämisen johdosta (ks. tuomion kohta 97).

EU-tuomioistuimen tuomiossa C-136/17 on puolestaan todettu, että […] oikeus henkilötietojen suojaan ei ole absoluuttinen oikeus vaan sitä on […] tarkasteltava suhteessa sen tehtävään yhteiskunnassa ja sen on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti oltava oikeassa suhteessa muihin perusoikeuksiin. Edelleen on todettu, että erityisesti tietosuoja-asetuksen 17(3)(a) artiklassa on vahvistettu nimenomaisesti yhtäältä perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskevien perusoikeuksien ja toisaalta perusoikeuskirjan 11 artiklassa taatun tiedonvälityksen vapautta koskevan perusoikeuden punnintaa koskeva vaatimus.

Edellä mainituissa tuomioissa on siis todettu, että rekisteröidyn oikeudet lähtökohtaisesti syrjäyttävät paitsi hakukoneen ylläpitäjän taloudellisen intressin myös suurella yleisöllä olevan intressin saada kysymyksessä olevat tiedot saataviinsa rekisteröidyn nimellä tehtävällä haulla. EU-tuomioistuin on kuitenkin tunnistanut useita tekijöitä, jotka on arvioinnissa otettava huomioon. Tällaisia ovat muun muassa kysymyksessä olevan tiedon luonne tai sen arkaluontoisuus, ja erityisesti internet-käyttäjien tiedonsaanti-intressit, joita arvioitaessa puolestaan on otettava huomioon muun muassa rekisteröidyn mahdollinen julkinen tai julkisen aseman kaltainen asema.

Edellä mainitussa 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän tulkintaohjeessa on määritelty julkisen aseman käsitettä. Tämän tulkintaohjeen mukaan julkinen asema tai julkinen henkilö tarkoittaa sitä, että henkilö on toimintansa tai sitoumustensa myötä ainakin jossain määrin niin sanotussa media-altistuksessa. Jos henkilöllä on julkinen asema, tällöin on olemassa peruste siihen, että suurella yleisöllä pitäisi olla mahdollisuus hakea internetin hakukoneesta sellaista tietoa, joka on merkityksellistä henkilön julkisen tai sen kaltaisen roolin kannalta (ks. 29 mukaisen tietosuojatyöryhmän tulkintaohjeen sivut 13−14).

Hakijan asian arviointi

Ei ole mahdollista kattavasti kuvata, millainen julkinen tehtävä luonnollisella henkilöllä olisi oltava, jotta suurella yleisöllä olisi perusteltu oikeus saada tästä henkilöstä tietoa hakukoneiden hakutulosten muodossa. Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin katsoa, että liike-elämässä mukana olevien voidaan yleensä katsoa olevan julkisessa asemassa. Edellä mainitun 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän tulkintaohjeen mukaan nyrkkisääntönä voidaan pitää kysymystä siitä, suojaako yleisön pääsy rekisteröidyn nimellä saatuun hakutulokseen yleisöä epäasianmukaiselta julkiselta tai epäammattimaiselta toiminnalta.

Voidaan niin ikään katsoa, että julkisuuden henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat tehtäviensä tai sitoumustensa vuoksi tietynasteisessa mediajulkisuudessa. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen vuonna 1998 tekemässä yksityisyyden suojaa koskevassa päätöksessä n:o 1165 on yksi mahdollinen ”julkisuuden henkilön” määritelmä. Sen mukaan ”julkisuuden henkilöt toimivat julkisessa virassa ja/tai käyttävät julkisia varoja ja laajemmin ymmärrettynä kaikki, jotka ovat julkisessa asemassa esimerkiksi politiikassa, taloudessa, taiteissa, vapaaehtoistoiminnassa, urheilussa tai jollain muulla alalla.”

Edellä todettua ilmentää myös muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiossa von Hannover v. Saksa (2012) mainittu seikka. Tuomion mukaan yksityishenkilöt on erotettava niistä, jotka toimivat julkisessa yhteydessä, kuten poliittiset hahmot tai julkisuuden henkilöt. Kun yleisölle tuntematon, luonnollinen yksityishenkilö saa vaatia erityistä suojaa yksityiselämänsä suhteen, ei sama oikeus koske julkisuuden henkilöitä (ks. Minelli v. Sveitsi (2005)) ja Petrenco v. Moldova (2010, kohta 55).

Hakijan asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että hakija olisi toiminut yhtiössä julkisen merkinnän alaisessa asemassa. Julkisen merkinnän alaisella asemalla tarkoitetaan esimerkiksi asemaa, jonka perusteella kaupparekisteriin tehdään merkintä. Kaupparekisteriin merkitään muun muassa tietoja yhtiön edustajista, edustamiseen oikeutetuista, hallintoneuvoston jäsenistä, hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajasta. Näyttöä ei myöskään ole esitetty siitä, että hakija olisi toiminut yhtiössä määräävässä asemassa. Pelkästään se seikka, että hakija on toiminut yhtiössä tiedottajana ei tarkoita, että hakijan katsottaisiin olevan julkisessa tai julkisen kaltaisessa asemassa. Katson siis, että hakija ei ole tuomiossa C-131/12 tarkoitetussa julkisessa tai julkisen kaltaisessa asemassa. Suurella yleisöllä ei täten lähtökohtaisesti ole oikeutettua intressiä hakijaa koskevien henkilötietojen saamiseen Google Search -hakupalvelusta tuomiossa C-131/12 linjatulla tavalla.

Euroopan tietosuojaneuvoston antamassa tulkintaohjeessa on lisäksi nimenomaisesti todettu, että arvioitaessa tehtyä pyyntöä yleisen tietosuoja-asetuksen 17(1)(c) artiklan nojalla, voidaan huomioon ottaa myös 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän tuomiosta C-131/12 antama tulkintaohje (Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12) (ks. Euroopan tietosuojaneuvoston tulkintaohje sivu 8).

Todettakoon täten, että 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän tulkintaohjeessa hakukonetoiminnan yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot on jaettu sekä faktatietoon (tosiasiat) että mielipiteisiin/näkemyksiin, joita henkilöillä on jostakin asiasta taikka henkilöstä. Henkilötiedon virheellisyyttä/virheettömyyttä arvioitaessa on otettava huomioon se, onko asiassa kysymys tosiasiasta, jonka oikeellisuutta ei voida kiistää vai onko kysymyksessä subjektiivinen mielipide tai näkemys. Mainitussa tulkintaohjeessa on linjattu, että tietosuojaviranomaiset harkitsevat poistamista todennäköisemmin sellaisen hakutulostiedon osalta, johon liittyy objektiivisesti havaittavissa oleva tosiasiavirhe ja joka antaa sen vuoksi virheellisen, puutteellisen tai harhaanjohtavan kuvan henkilöstä (ks. 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän tulkintaohjeen sivut 15 ja 17).

Poistettavaksi pyydettyjen url-hakutuloslinkkien takaa löytyy pääosin tietoa kysymyksessä olevan yhtiön väitetysti kyseenalaisesta tai muutoin arvostelun kohteena olleesta toiminnasta taikka toimintatavoista. Verkkojulkaisuissa ei ole arvosteltu hakijan toimintaa. Asiassa ei liioin ole esitetty väitteitä siitä, että hakija olisi toiminut kyseenalaisella tavalla yhtiön toiminnan yhteydessä. Kysymyksessä olevien verkkosisältöjen saatavilla olo hakijan nimellä tehtävien Google Search -hakujen yhteydessä voi kuitenkin antaa virheellisen kuvan juuri hakijan henkilöstä luonnollisena henkilönä.

Todettakoon, että 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän tuomiosta C-131/12 antaman tulkintaohjeen mukaan ”täsmällisyyttä” verrataan yleensä suhteessa arvioitavaan asiaan. Tulkintaohjeen mukaan tietosuojaviranomaiset todennäköisemmin pitävät hakutuloksen poistamista aiheellisena, jos siinä esiintyy tosiasiaa koskeva virheellisyys ja siitä saa puutteellisen, riittämättömän tai harhaanjohtavan vaikutelman luonnollisesta henkilöstä.

Asiaa arvioitaessa huomioon on otettava myös yleisen tietosuoja-asetuksen 17(1)(c) artiklassa säädetty. Yleisen tietosuoja-asetuksen 21(1) mukaan rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Euroopan tietosuojaneuvoston tulkintaohjeessa on todettu, että esimerkiksi mikä tahansa yleisen tietosuoja-asetuksen 17(3) artiklassa säädetyistä käsittelyperusteista voi muodostaa huomattavan tärkeän ja perustellun syyn, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet (ks. Euroopan tietosuojaneuvoston tulkintaohjeen sivu 7).

Rekisteröidyn perustellessa pyyntöään muun muassa työnhakuun liittyvillä haitoilla tai henkilökohtaisen elämänsä mainehaitalla, voidaan katsoa, että rekisteröity on pyytänyt tietojen poistoa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällaiset perusteet otetaan huomioon intressipunnintaa tehtäessä, kuten otetaan myös jo vakiintuneiksi muodostuneet perusteet. Tällaisena vakiintuneena perusteena on mainittu esimerkiksi se, että kysymys ei ole henkilöstä, jolla on julkinen tai julkisen kaltainen asema.

Vaikka kysymyksessä olevien verkkosisältöjen katsottaisiin olevan edelleen olevan ajankohtaisia yhtiön harjoittaman liiketoiminnan arvioinnin kannalta, ei poistettavaksi pyydettyjen url-hakutuloslinkkien takaa löytyvillä verkkosisällöillä voida kuitenkaan katsoa olevan uutisarvoa nimenomaan hakijan nimellä tehtävien Google Search -hakujen yhteydessä. Merkitystä on myös sillä, että hakija ei enää ole kysymyksessä olevan yhtiön palveluksessa.

Edellä esitetyillä perusteilla annan Google LLC:lle yleisen tietosuoja-asetuksen 58 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisen määräyksen noudattaa hakijan pyyntöä kysymyksessä olevien url-hakutuloslinkkien poistamisesta.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.