5.11.2004

Tenttitulosten julkaiseminen oppilaitoksen ilmoitustaululla

Tietosuojavaltuutetun ohjaus 5.11.2004

ASIA

Kun opiskelijoiden tenttitulokset julkaistaan oppilaitoksen ilmoitustaululla, voiko ilmoituksesta käydä ilmi opiskelijan nimi.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN KANNANOTTO

Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan on riittävää, että oppilaitos käyttää tenttituloksista ilmoitustaululla tiedottaessaan opiskelijan nimen sijasta oppilaitoksessa mahdollisesti käytössä olevaa muuta opiskelijan yksilöivää tunnusta kuten opiskelijanumeroa, vaikka tulokset olisivat julkisuuslain nojalla arvioiden julkisia.

Perustelut

Tenttitulosten julkaisemiseen on perinteisesti käytetty ilmoitustaulua. Tietosuojavaltuutettu on katsonut aikaisemmissa kannanotoissaan (mm. 579/45/89), että oppilaitos voi laittaa oppilaiden julkiset arvosanat koulun ilmoitustaululle. Julkisuuden arvioimisessa tulee ottaa huomioon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 30 kohdassa oleva salassapitosäännös, jonka mukaan oppilaan koesuoritukset ovat salassa pidettäviä (säännöksen tulkinnasta Wallin-Konstari: Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö s. 176-177).

Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Tietosuojavaltuutettu on katsonut tämä lainkohta huomioon ottaen, ettei hylättyjen nimiä tulisi laittaa ilmoitustaululle.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan on asiallisesti perusteltua, että oppilaitos tiedottaa tenttituloksista ilmoittamalla niistä ilmoitustaululla. Näin huolehditaan hyvän hallinnon edellyttämän palveluperiaatteenkin toteutumisesta. Ottaen kuitenkin huomioon myös tiedon laadusta säädetyn henkilötietolain 9 §:n tietosuojavaltuutettu katsoi, että on riittävää eikä liian laajaa, että oppilaitos käyttää tällaisessa tiedottamisessa oppilaitoksessa mahdollisesti käytössä olevaa muuta opiskelijan yksilöivää tunnusta kuten opiskelijanumeroa. Toisin sanoen ilmoitustaululla tenttituloksista ilmoitettaessa ei ole tarvetta käyttää opiskelijan nimeä vaan mahdollisesti käytössä olevaa muuta opiskelijan yksilöivää tunnusta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

henkilötietolaki: 38 §, 3 § 1 ja 2 kohta, 5 §, 6 §, 9 §
julkisuuslaki 24 § 30 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.