04.04.2006 1/2006

Henkilötieto - Arkaluonteinen henkilötieto

Tietosuojalautakunta katsoi, että IP-osoitteet ovat pääsääntöisesti henkilötietoja. Tekijänoikeuden Tiedotus- ja Valvontakeskuksen (TTVK) käsittelemät tiedot henkilöistä, joiden se katsoi syyllistyneen tekijänoikeusrikkomukseen tai -rikokseen ja tiedot heidän käyttämistään IP-osoitteista olivat henkilötietolaissa tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja. TTVK:lla oli oikeus käsitellä kyseisiä tietoja ilman tietosuojalautakunnan lupaa, koska tietojen käsittely oli tarpeen tekijänoikeusloukkauksia koskevien oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi.

ASIA
Pyyntö saada tulkinta henkilötietolain 3 §:n 1-kohdan sisällöstä ja siihen liittyvä lupapyyntö

HAKIJA
Tekijänoikeuden Tiedotus- ja Valvontakeskus (TTVK)

HAKEMUS
1) Hakija pyytää tietosuojalautakunnan kantaa siihen, onko hakemuksessa tarkoitettuja tekijänoikeuksia loukkaavien henkilöiden itsestään julkaisemia tietoja ja heidän käyttämiään IP-osoitteita pidettävä henkilötietolain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuina henkilötietoina.

2) Jos edellä mainittuja tietoja on pidettävä henkilötietoina, TTVK pyytää tietosuojalautakuntaa myöntämään sille henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan käsitellä näitä tietoja
- oikeudenloukkausten tutkimiseen
- oikeudenloukkauksen lopettamiseen
- oikeudenloukkauksen ilmoittamiseen tutkintaviranomaisille ja
- oikeudenloukkauksen käsittelyyn tuomioistuimessa

Hakemuksen perustelut

TTVK valvoo jäsentensä ja alan yritysten valtuuttamana musiikin, elokuvien ja tietokonepelien tekijänoikeuksia Suomessa. Yhdistyksen jäseniä ovat Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry, tekijäoikeusjärjestö Gramex ry, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry, Suomen muusikkojen liitto ry, Suomen elokuvatoimistojen liitto SEL ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry, Tuotos ry, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry, tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry sekä Figma ry.

TTVK teki vuonna 2004 yhteensä 500 tarkastusta ja jätti viranomaisille tutkintapyynnön 47 tekijänoikeusloukkaustapauksessa.

Tekijänoikeus antaa oikeudenhaltijalle yksinomaisen oikeuden päättää teoksen käyttämisestä valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla teos yleisön saataviin. Luvatta tapahtuva teosten kappaleiden valmistaminen ja yleisön saataviin saattaminen aiheuttaa paitsi huomattavia ansionmenetyksiä oikeudenhaltijoille, myös heikentää kulttuurialan toimintaedellytyksiä ja yksipuolistaa kulttuuritarjontaa. Äänitetuottajien kansainvälisen keskusjärjestön IFPI:n mukaan internetissä on tarjolla luvatta noin 900 miljoonaa musiikkitiedostoa.

Tietoyhteiskunnan kehityksen myötä tekijänoikeuksien loukkaukset tapahtuvat enenevissä määrin tietoverkoissa. Vuoden 2006 alusta voimaan tullut tekijänoikeuslain muutos tekee mahdolliseksi myös tietoverkoissa tapahtuvien oikeudenloukkausten asianmukaisen tutkinnan ja antaa oikeudenhaltijoille mahdollisuuden saada tuomioistuimen määräyksellä tieto IP-osoitteen käyttäjästä. Tästä syystä TTVK pyytää tietosuojalautakunnan kantaa seuraaviin tekijänoikeuksien valvonnan kannalta tärkeisiin kysymyksiin.

Tietoverkoissa tapahtuvat oikeudenloukkaukset

Tietoverkoissa tekijänoikeusloukkaukset tapahtuvat useimmiten niin, että loukkaaja käyttää erityistä ohjelmaa, jonka avulla muiden verkon käyttäjien on mahdollista saada hänen omalla tietokoneellaan olevia tiedostoja. Tällöin hänen on tullut asentaa omalle koneelleen erityinen ohjelma ja määritellä, mitä tiedostoja ja tietoja hän saattaa muiden verkon käyttäjien saataville. Muut verkon käyttäjät saavat tietoonsa loukkaajan käyttämän IP-osoitteen, mahdollisen käyttäjänimen sekä niiden tiedostojen ja kansioiden nimet, jotka loukkaaja on saattanut muiden verkon käyttäjien saataville. Se, että nämä tiedot ovat yleisesti saatavilla, johtuu siitä, että kyseinen loukkaaja on päättänyt julkistaa itsestään kyseiset tiedot asentamalla tiedostojen jako-ohjelman ja käyttämällä sitä.

Tekijänoikeusrikos ja -rikkomus ovat asianomistajarikoksia. Oikeudenhaltijan on kerättävä loukkauksesta näyttöä, jotta poliisilla on riittävästi aihetta epäillä rikoksen tapahtuneen. Loukkauksen tutkiminen edellyttää näin ollen aina sellaisen tiedon keräämistä, josta käy ilmi jokin loukkaajan yksilöivä tieto, loukkauksen laajuus ja aika sekä paikka. Käytännössä oikeudenhaltijatahon tekemä tekijänoikeusloukkausten riittävän tarkka dokumentointi tekohetkellä on niiden menestyksekkään viranomaisselvityksen edellytys.

IP-osoitteet

Internet-liikennöinti perustuu tietokoneen yksilöiviin IP-osoitteisiin. IP-osoitteet voivat olla joko kiinteitä tai dynaamisia. Kiinteä IP-osoite pysyy aina samana. Valtaosa Suomen yksittäisistä internetin käyttäjistä käyttää dynaamisia IP-osoitteita. Dynaamisten IP-osoitteiden ollessa kyseessä internet-operaattoreilla on tietty joukko IP-osoitteita, joita on yleensä vähemmän kuin operaattoreilla on asiakkaita. Tällöin asiakas saa aina internetiin kytkeytyessään automaattisesti jonkin operaattorinsa IP-osoitteista. Kun käyttäjä lopettaa käytön, vapautuu IP-osoite muiden käytettäväksi. Yksittäinen käyttäjä ei siis ennalta käsin tiedä minkä IP-osoitteen hän tulee internetiin kytkeytyessään saamaan.

IP-osoitteista on RIR:n (Regional Internet Registry) rekistereistä selvitettävissä, kenelle IP-osoite kuuluu. Dynaamisten IP-osoitteiden ollessa kyseessä tieto on saatavissa ainoastaan siitä, mille operaatorille tietty IP-osoite kuuluu. RIR on organisaatio, joka jakaa ja rekisteröi IP-osoitteita tietylle maantieteelliselle alueelle.

Yksittäinen dynaamista IP-osoitetta käyttävä internetin käyttäjä on yksilöitävissä tiettynä kellonaikana käytetyn IP-osoitteen avulla ainoastaan internet-operaattorilla olevien tietojen perusteella, jotka ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 4 §:n mukaan luottamuksellisia tunnistamistietoja. Tietoa IP-osoitteesta ei näin ollen voida yhdistää luonnolliseen henkilöön ilman internet-operaattorin hallussa olevaa luottamuksellista tietoa. Vuoden 2006 alusta tekijänoikeuden haltijalla on tekijänoikeuslain 60 a - 60 d §:ien mukaisesti mahdollisuus hakea tuomioistuimelta määräys, joka velvoittaa internet-operaattorin antamaan oikeudenhaltijalle tiedon IP-osoitteen käyttäjästä, joka merkittävissä määrin loukkaa tekijänoikeuksia.

Muut tiedot

Muita tekijänoikeusloukkauksesta tallennettavia tietoja voivat olla tiedot käyttäjänimestä, tiedostoista ja kansioista sekä oikeudenloukkaukseen käytetystä palvelusta ja loukkauksen ajasta ja paikasta.

Käyttäjänimi voi olla joko käyttäjän itsensä valitsema nimimerkki (nick-name) tai ohjelman automaattisesti luoma nimi. Musiikki-, elokuva- ja pelitiedostot on yleensä nimetty niin, että niistä käy ilmi teoksen nimi ja tekijä tai esittäjä. Nämä tiedostot on yleensä järjestetty kansioihin, jotka on nimetty niiden sisällön mukaan.

Tieto loukkauksen ajasta ja paikasta käsittää tiedon esimerkiksi loukkaukseen käytetystä verkosta ja jos loukkaaja on kytkeytynyt johonkin palveluun, tiedon tästä palvelusta. Palvelu voi olla esimerkiksi kytkin (hub) tai IRC-kanava, jonka kautta tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa saatetaan yleisön saataviin.

Tietojen käsittely

Kaikkien yllämainittujen tietojen käsittely on välttämätöntä oikeudenloukkauksen lopettamiseksi sekä mahdollisen seuraamusvastuun toteuttamiseksi.

TTVK ei kerää eikä sillä ole minkäänlaista tarvetta kerätä yleisesti tietoja yksittäisistä internetin käyttäjistä. Tietojen käsittely on aina yhteydessä todettuun oikeudenloukkaukseen, jonka lopettamiseen tietojen käsittely välittömästi liittyy. TTVK ei käsittele muiden kuin oikeudenloukkauksiin osallisten tietoja.

Tietoja luovutetaan ainoastaan poliisille, tuomioistuimille ja internet-operaattoreille loukkausten tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten. Poliisilla on mm. valtuus poliisilain 36 §:n 2 momentin (525/2005) perusteella saada internet-operaattorilta tieto dynaamisen IP-osoitteen käyttäjästä.

Tietoja ei ole tarpeen käsitellä tai säilyttää sen jälkeen kun oikeudenloukkaus on loppunut.

Asianosaisten informointi

Oikeudenloukkaukset toteutetaan tietoverkoissa lähes poikkeuksetta siten, että yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella oikeudenhaltijoilla ei ole mahdollista yksilöidä sitä, kuka luonnollinen henkilö on loukkauksen takana. Oikeudenloukkauksiin syyllistyneet henkilöt saavat tietoonsa tietojen käsittelyn siinä vaiheessa, kun oikeudenloukkaus siirtyy poliisin tutkittavaksi tai käytettäessä tekijänoikeuslain 60 a - 60 d §:ien mukaista menettelyä, siinä vaiheessa kun tuomioistuin antaa asianomaiselle henkilölle tilaisuuden tulla kuulluksi.

TTVK tarjoutuu asettamaan www-sivuilleen ilmoituksen siitä, että se käsittelee tietoja, jotka ovat välttämättömiä sen edustamien tahojen tekijänoikeuksien loukkausten tutkimiseksi.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n 1 kohdan mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilötietolain 38 §:n mukaan tietosuojalautakunta käsittelee henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lain soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä ja käyttää päätösvaltaa tietosuoja-asioissa siten kuin henkilötietolaissa säädetään.

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa lain 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn, jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi muussa kuin yksittäistapauksessa taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan. Lupa voidaan myöntää myös rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Pykälän 2 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa lain 12 §:n 13 kohdassa tarkoitetun luvan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn tärkeää yleistä etua koskevasta syystä.

1) Henkilötietolain soveltaminen

Henkilötietolain 3 §:n 1 kohdan määritelmän mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilötietolain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perusteluiden mukaan henkilötiedon määritelmä merkitsee lähtökohtaisesti kaikkien luonnolliseen henkilöön liittyvien tietojen kuulumista lain soveltamisalan piiriin (HE 96/1998 vp s. 35). Henkilötietolain taustalla olevan tietosuojadirektiivin (95/46/EY) johdanto-osan 26 kohdan mukaan tietosuojaa koskevia periaatteita on sovellettava kaikkiin tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa henkilöä koskeviin tietoihin. Sen määrittämiseksi, onko henkilö tunnistettavissa, on otettava huomioon kaikki kohtuullisesti toteutettavissa olevat keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai joku muu voi kyseisen henkilön tunnistamiseksi käyttää.

Koska IP-osoitteen käyttäjän tunnistaminen on yleensä mahdollista joko käyttäen apuna RIR:n rekistereitä tai internet-operaattorilla olevia tietoja, tietosuojalautakunta katsoo, että IP-osoitteet ovat pääsääntöisesti henkilötietoja. Silloin kun IP-osoite on henkilötieto, ovat myös hakemuksessa tarkoitetut IP-osoitteen käyttäjän itsestään julkaisemat tiedot henkilötietoja.

2) Lupahakemus

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisina henkilötietoina pidetään mm. henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa. Rikollisella teolla tarkoitetaan sellaista lainvastaista menettelyä, josta on säädetty rangaistus.

TTVK:n tarkoituksena on käsitellä tietoja henkilöistä, joiden se katsoo tekijänoikeuksia loukkaamalla syyllistyneen tekijänoikeusrikkomukseen tai
-rikokseen. Tietoja on tarkoitus käsitellä oikeudenloukkausten tutkimiseen, lopettamiseen, ilmoittamiseen tutkintaviranomaisille ja käsittelyyn tuomioistuimessa. Tietosuojalautakunta katsoo, että tiedot on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa ja ovat näin ollen henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja.

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty.
Henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan arkaluonteisten tietojen käsittelykielto ei kuitenkaan estä tietojen käsittelyä, joka on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi.

Luvan tarve

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettujen tietojen käsittely on tarpeen tekijänoikeusloukkauksia koskevien oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Hakijalla on tämän vuoksi oikeus käsitellä hakemuksessa tarkoitettuja tietoja henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla eikä hakija tarvitse lupaa tietojen käsittelyyn.

Tietosuojalautakunta hylkää henkilötietojen käsittelyä koskevan lupahakemuksen tarpeettomana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 § 1 kohta

Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 2 § 2 mom
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta
Henkilötietolaki 11 § 3 kohta
Henkilötietolaki 12 § 1 mom 4 kohta
Henkilötietolaki 38 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.