25.10.1999 20/1999

Henkilötietojen käsittely - Lakisääteinen tehtävä - Tietosuojalautakunnan toimivalta

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) tehtäviin kuului maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 17 §:n 4 momentissa tarkoitetun vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpano. Melalla oli mainitun lain 22 §:n 4 momentin nojalla oikeus saada terveyskeskuksilta järjestelmän toimeenpanoa varten tarvittavat tiedot työterveyshuoltoon kuuluvista maatalousyrittäjistä. Melalla oli oikeus käsitellä näitä tietoja edellä mainittujen pykälien ja henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa varten. Koska maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa säädettiin terveyskeskuksilta saatavien tietojen käsittelyn tarkoituksesta, ei tietosuojalautakunnalla ollut henkilötietolaista johtuvaa toimivaltaa myöntää Melalle lupaa näiden tietojen käsittelyyn muihin tarkoituksiin.

ASIA
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus

HAKIJA
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (jälj. Mela)

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada säilyttää ja käsitellä terveyskeskuksilta saamiansa tietoja sellaisista työterveyshuoltoon kuuluvista maatalousyrittäjistä, jotka eivät ole MATA-vakuutettuja.

Hakemuksen perustelut

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (MATA) 17 §:n 4 momentin mukaan maatalousyrittäjä, joka on liittynyt työterveyshuoltoon ja täyttää tietyt tilakäyntiä koskevat edellytykset, saa MATA-vakuutusmaksusta 20 %:n alennuksen.

Maatalousyrittäjäin tapaturmavakuutuslaitoksella (=Melalla) on MATA 22 §:n 4 momentin mukaan oikeus saada edellä tarkoitetun vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa varten tarvittavat tiedot työterveyshuoltoon kuuluvista maatalousyrittäjistä.

MATA 22 §:n 4 momentin säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 232/1998) yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että "Vakuutusmaksualennusjärjestelmän toimivuuden ja sille asetettujen tavoitteiden seuranta samoin kuin vakuuttamiseen liittyvät erityistilanteet edellyttävät, että maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on mahdollisuus saada tarvittavat tiedot myös muista kuin vakuutetuista maatalousyrittäjistä."

Mela katsoo, ettei sillä edellä mainituista hallituksen esityksen perustelutekstistä huolimatta ole henkilötietolain mukaista oikeutta käsitellä muiden kuin MATA-vakuutettujen maatalousyrittäjien tietoja ilman tietosuojalautakunnan lupaa. Mela katsoo, että muiden kuin vakuutettujen maatalousyrittäjien osalta luovutettavilla tiedoilla ei välttämättä ole asiallista yhteyttä Melan toimintaan. Mela katsoo, että henkilötietolain periaatteiden mukaista olisi tällaisten "tarpeettomien" tietojen hävittäminen heti kun on ilmennyt, ettei henkilöllä ole MATA-vakuutusta.

Mela katsoo kuitenkin, että tietojen hävittäminen ei olisi tarkoituksenmukaista, koska tiedoilla saattaa myöhemmin olla merkitystä esimerkiksi vahvistettaessa MATA-vakuutus takautuvasti. Jos tieto kuulumisesta työterveyshuoltoon voitaisiin säilyttää, ei vakuutusta takautuvasti vahvistettaessa tarvitsisi vakuutusmaksun määräytymistä varten erikseen selvittää, onko vakuutettava kuulunut menneinä vuosina työterveyshuollon piiriin ja onko hän muutoin täyttänyt alennuksen saamisen edellytykset.

Myös tutkimustoiminnan ja järjestelmän toimivuuden yleisen arvioinnin luotettavuuden varmistamiseksi olisi tärkeätä, että Mela voisi säilyttää tiedot.

Mela katsoo, että tietojen säilyttäminen on tarpeen Melalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi eli MATA-vakuutusjärjestelmän täytäntöönpanemiseksi.

Mela korostaa, että tietoja on tarkoitus käsitellä ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, joilla on asiallinen yhteys työterveyshuoltojärjestelmän toimeenpanoon ja sen vaikutuksiin MATA-vakuutusmaksuihin. Terveyskeskuksilta pyydetään vain työterveyshuoltoon liittymistä ja tilakäyntien suorittamista koskevat tiedot, mutta ei esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

Hakijalta saatu lisäselvitys

Mela on antanut siltä pyydetyn lisäselvityksen 6.10.1999.

Lisäselvityksen mukaan työterveyshuoltoon kuuluvia, joilla ei ole MATA-vakuutusta, on arviolta enimmilläänkin muutama sata henkilöä.

MATA-vakuutusmaksun alennusperuste tarkistetaan vuosittain ja ratkaisevaa on aina vakuutusmaksun kohdistumisvuotta edeltävän kalenterivuoden lokakuun 1 päivän mukainen tilanne.

Tietoja MATA-vakuutukseen kuulumattomista on tarkoitus käyttää MATA-vakuutusmaksun suuruuden määrittelemiseksi sekä silloin kun vakuutusasia hoidetaan heti vakuuttamisvelvollisuuden alkaessa että silloin kun MATA-vakuutus myönnetään takautuvasti. Takautuvia vahvistamisia on enimmillään 200 kpl vuodessa.

Tietoja MATA-vakuutukseen kuulumattomista on tarkoitus käyttää myös tutkimustoimintaan ja työterveyshuoltojärjestelmän kehittämiseen. Tarkempaa tietoa mahdollisista tutkimuksista ei kuitenkaan vielä ole. Tietojen käyttämistä tutkimustarkoituksiin on tässä vaiheessa pidettävä vain mahdollisuutena, jota ei haluta sulkea pois.

Kysymykseen siitä, miltä osin Mela ei katso hakemuksessa tarkoitetun käsittelyn olevan tarpeen MATA 17 §:n 4 momentissa tarkoitetun vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa varten, Mela ei ota kantaa. Mela toteaa, että lain sanamuoto samoin kuin sitä koskevat perustelut jättävät mahdollisuuden erilaisille tulkinnoille. Lupahakemukseen on päädytty erityisesti sen vuoksi, että tarkoituksena on säilyttää myös MATA-vakuutukseen kuulumattomia henkilöitä koskevia tietoja samalla tavalla kuin vakuutuksen piiriin kuuluvien henkilöiden tietoja.

Päätöstä siitä, kuinka kauan tietoja halutaan säilyttää, ei ole vielä tehty.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdassa kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä kuten esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, tallettamista, käyttöä, luovuttamista ja säilyttämistä.

Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta.

Melan lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia MATAn täytäntöönpanosta, mm. MATA 17 §:n 4 momentissa säädetyn vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanosta.

MATA 22 §:n 4 momentissa on säädetty, että Melalla on oikeus saada terveyskeskuksilta MATA 17 §:n 4 momentissa tarkoitetun vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa varten tarvittavat tiedot työterveyshuoltoon kuuluvista maatalousyrittäjistä. Tietosuojalautakunta toteaa, että Melalla on oikeus käsitellä terveyskeskuksilta saamiaan tietoja niin kauan ja siinä määrin kuin nämä tiedot ovat tarpeen MATA 17 §:n 4 momentissa tarkoitetun vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa varten.

Siltä osin kuin tietoja mahdollisesti on tarkoitus käyttää muuhun tarkoitukseen kuin edellä mainitun vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa varten, tietosuojalautakunta toteaa, että MATA on erityislaki, jonka 22 §:n 4 momentissa säädetään terveyskeskuksilta saatavien tietojen käsittelyn tarkoituksesta, eikä tietosuojalautakunnalla ole henkilötietolaista johtuvaa toimivaltaa myöntää Melalle lupaa näiden tietojen käsittelyyn muihin tarkoituksiin. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta jättää hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §
Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 8 § 1mom 4 kohta
Maatalousyrittäjien eläkelaki 16 § 2 mom
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki 2 §
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki 17 § 4 mom
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki 22 § 4 mom
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetus 1 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.