27.09.1999 19/1999

Luovutus - Siirtymäsäännös

Tietosuojalautakunta hylkäsi tarpeettomana Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) hakemuksen saada luovuttaa maatalousyrittäjien eläkelain mukaan vakuutettujen yhteystiedot terveyskeskuksille työterveyshuollon toimeenpanoa varten. Tietosuojalautakunta oli henkilörekisterilain voimassa ollessa katsonut, ettei tietojen luovuttamiseen tarvittu poikkeuslupaa. Henkilötietolain siirtymäsäännös oikeutti Melan noudattamaan henkilörekisterilain mukaista menettelyä 24.10.2001 asti. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tultua voimaan 1.12.1999 Mela oli oikeutettu luovuttamaan tiedot ilman tietosuojalautakunnan lupaa mainitun lain 16 §:n 3 momentin nojalla.

ASIA
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus

HAKIJA
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (jälj. Mela)

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada luovuttaa maatalousyrittäjien eläkelain mukaan vakuutettujen (jälj. MYEL-vakuutettujen) yhteystiedot terveyskeskuksille työterveyshuollon toimeenpanoa varten.

Hakemuksen perustelut

Kunnan tulee kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan järjestää kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 2 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.

Yrittäjillä ja muilla omaa työtään tekevillä henkilöillä tarkoitetaan työterveyshuoltopalveluja järjestettäessä mm. maatalousyrittäjäin eläkelain (MYEL 467/69) mukaan vakuutettuja henkilöitä. MYELin piiriin kuuluva yrittäjä voi halutessaan liittyä työterveyshuoltoon. Tällä hetkellä karkeasti arvioiden vain noin puolet maatalousyrittäjistä kuuluu työterveyshuoltoon.

Sosiaalivakuutuksessa työterveyshuollon ja muiden työstä johtuvien terveysriskien minimoimiseen tähtäävien toimenpiteiden merkitys on korostunut viime aikoina. Maatalousyrittäjien sosiaalivakuutusjärjestelmissä painopistealuetta ollaan siirtämässä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suosivaan suuntaan. Yhtenä esimerkkinä viimeaikaisista toimenpiteistä hakija mainitsee maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) muutoksen, jonka mukaan työterveyshuoltoon liittynyt maatalousyrittäjä, joka täyttää tietyt tilakäyntiä koskevat edellytykset, saa maatalousyrittäjän tapaturmavakuutusmaksuunsa (jälj. MATA-vakuutus) 20 %:n alennuksen.

Työterveyshuollon mahdollisimman kattava toimeenpano edellyttää, että kuntien terveyskeskukset voivat yleisinformaation lisäksi tiedottaa hoitamastaan työterveyshuoltojärjestelmästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tila/henkilökohtaisesti kaikille niille, joilla halutessaan on mahdollisuus liittyä työterveyshuoltoon. Luontevinta olisi suunnata tiedotus terveyskeskuksen oman toimialueen MYEL-vakuutetuille.

Tähän asti Mela on luovuttanut terveyskeskusten pyytämät tiedot oman toimialueensa MYEL-vakuutetuista henkilöistä tietosuojalautakunnan päätöksen 6/27.2.1989 dnro 41/72/88 perusteella.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Mela on 13.9.1988 päivätyllä hakemuksellaan hakenut tietosuojalautakunnalta henkilörekisterilain mukaista poikkeuslupaa saada luovuttaa MYEL-vakuutettujen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja terveyskeskuksille käytettäväksi maatalousyrittäjien lakisääteisessä työterveyshuollossa.

Tietosuojalautakunta on edellä mainitulla päätöksellään jättänyt poikkeuslupa hakemuksen tutkimatta, koska henkilötietojen luovuttaminen ei edellyttänyt tietosuojalautakunnan myöntämää poikkeuslupaa. Tietosuojalautakunta katsoi, että nimi- ja osoitetietojen luovuttaminen oli sallittua henkilörekisterilain 18 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 19 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla.

Kesäkuun 1 päivänä 1999 voimaan tulleen henkilötietolain (523/1999) 51 §:n 1 momentin mukaan henkilötietojen käsittely, johon on ryhdytty ennen henkilötietolain voimaantuloa, on saatettava henkilötietolain vaatimuksia vastaavaksi viimeistään 24 päivänä lokakuuta 2001. Siirtymäsäännös oikeuttaa Melan noudattamaan henkilörekisterilain mukaista menettelyä 24.10.2001 asti.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) tulee voimaan 1.12.1999. Mitä ko. laissa viranomaisista säädetään, koskee myös lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia laitoksia niiden käyttäessä julkista valtaa. Näin ollen laki tulee sovellettavaksi myös Melaan sen hoitaessa MYEL- ja MATA-vakuutuksia. Lain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Koska terveyskeskuksilla on henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohtien perusteella oikeus tallettaa ja käyttää MYEL-vakuutettujen yhteystietoja, ei Mela tule viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain voimaantulon jälkeenkään tarvitsemaan hakemuksessa tarkoitettuihin luovutuksiin tietosuojalautakunnan lupaa.

Päätös

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tarpeettomana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 51 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.