03.05.1999 11/1999

Tarkastusoikeuden toteuttaminen - Terveydenhuollon rekisteri

Henkilörekisteriasetuksen 9 §:ssä tarkoitetussa terveydenhuollon rekisterien tarkastusoikeutta koskevassa menettelyssä potilastiedot annetaan rekisteröidylle ensisijaisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Rekisteröidyllä ei säännöksen mukaan ole ehdotonta oikeutta saada pyytämiään tietoja kirjallisesti.

ASIA
Tarkastusoikeuden toteuttamista koskeva asia

HAKIJA
X

HAKEMUS
Hakija pyytää saada Tampereen yliopistollisen sairaalan (jälj. TAYS) nuorisopsykiatrian potilastietonsa kirjallisesti valokopioina.

Hakija katsoo, että hänen hoitonsa tai terveytensä vaarantuminen tarkastusoikeuden epäämisen perusteena on aiheeton, koska hän ei ole hoidossa nuorisopsykiatrian klinikalla ja koska tietojen saamisesta ei olisi hänelle mitään terveydellistä haittaa. Tarvittaessa hakija tarjoutuu pyytämään asiasta psykiatrian erikoislääkärin lausunnon.

ASIAN AIKAISEMMAT VAIHEET

TAYS:n nuorisopsykiatrian klinikan osastonylilääkäri Y on 27.1.1999 evännyt hakijan pyynnön saada valokopiot hakijaa koskevista klinikan sairauskertomusmerkinnöistä. Epäämispäätöksen mukaan hakija oli ollut TAYS:n nuorisopsykiatrian klinikan asiakkaana 22.5.1997 alkaen ja oli edelleen. Hakija oli esittänyt pyynnön saada tarkistaa sairauskertomusmerkintänsä ja saada niistä valokopiot. Y oli 20.1.1999 suullisesti selittänyt hakijalle sairauskertomusmerkintöjä ja niiden sisältöä. Toinen aika asian käsittelemiseksi varattiin 27.1.1999, mutta tämä aika jäi hakijalta käyttämättä. Y on rajoittanut sairaskertomusmerkintöjen tarkastusoikeuden suulliseen käsittelyyn ja evännyt valokopioiden saamisen, koska katsoo, että muutoin hakijan vielä kesken oleva hoito vaarantuisi vakavasti.

Tietosuojavaltuutetun toimenpiteet

Hakija on kirjeellään 2.2.1999 kääntynyt tietosuojavaltuutetun puoleen ja pyytänyt saada kopiot nuorisopsykiatrian tiedoista.

Tietosuojavaltuutettu pyysi kirjeellään 19.2.1999 TAYS:n johtavalta ylilääkäriltä selvitystä siitä, oliko yhä olemassa perusteita evätä hakijan tarkastuspyyntö saada jäljennökset potilasrekisteritiedoista. Mikäli tietoja ei voisi antaa kirjallisesti, tietosuojavaltuutettu tiedusteli, olisiko mahdollista toteuttaa tarkastusoikeus siten, että hakija rekisterinpitäjän luona esim. lääkärin kanssa yhdessä tutustuu ja saa nähtäväkseen ko. potilastiedot.

Tietosuojavaltuutetulle antamassaan selvityksessä 12.3.1999 TAYS:n johtava lääkäri ilmoittaa, että X:lle on hänen pyyntönsä mukaisesti toimitettu TAYS:n sairauskertomuksista kopiot kaikista muista asiakirjoista paitsi nuorisopsykiatrian erikoisalan sairauskertomuksista. Johtava lääkäri on henkilökohtaisesti ilmoittanut 25.2.1999 X:lle yhtyvänsä Y:n 27.1.1999 antamaan kielteiseen päätökseen nuorisopsykiatrian sairauskertomusten osalta. Johtava lääkäri katsoo, että Y:n perustelut oman alansa sairauskertomusten toimittamatta jättämisestä ovat asianmukaiset ja, kuten selvitykseen liitetystä Y:n lausunnosta käy ilmi, potilaalle on useaan kertaan tarjottu mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin lääkärin läsnäollessa.

TAYS:n selvitykseen liitetyn nuorisopsykiatrian klinikan ylilääkäri Y:n 9.3.1999 päivätyn lausunnon mukaan Y oli 20.1.1999 selittänyt ja selventänyt X:lle niitä rekisterikohtia, joista tämä ilmoitti olevansa kiinnostunut. X:lle oli varattu toinen aika tarkastukseen ja keskustelun jatkamiseen, mutta hän jätti varatun ajan käyttämättä.

Y katsoo, että perusteet evätä paperikopioiden antaminen ovat edelleen olemassa. Rekisterimerkinnät ovat abstrakteja käsitteitä, ja niiden oikeanlainen ymmärtäminen vaatii asiantuntemusta.

Tietosuojavaltuutetun päätös

Tietosuojavaltuutettu antoi asiassa päätöksen 23.3.1999.

Päätöksen mukaan henkilörekisteriasetuksen (476/87) 9 §:ssä tarkoitetussa menettelyssä potilasrekisteritietojen tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä varaamalla aika lääkäriltä potilasrekisteritietojen tarkastamista varten. Potilaalla ei säännöksen mukaan ole ehdotonta oikeutta saada pyytämiään tietoja kirjallisesti. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa tietojen antaminen rekisteröidylle ymmärrettävässä muodossa ja tarjota lääkärille mahdollisuus harkita tarvetta rajoittaa tietojen antamista henkilörekisterilain (471/87) 12 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainituissa tilanteissa eli jos tiedon antaminen saattaisi aiheuttaa vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jos tiedon antaminen saattaisi olla vastoin muuta erittäin tärkeätä etua.

Päätöksessä todetaan, että hakijalle on useaan kertaan tarjottu mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin lääkärin läsnäollessa. Koska rekisterinpitäjä ei ollut kieltäytynyt hakijan tarkastusoikeuden toteuttamisesta, asia ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Tämän jälkeen X on saattanut asian tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on pyytänyt tietosuojavaltuutettua toimittamaan lautakunnalle päätöksensä ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä antamaan asiasta lausuntonsa.

Lausunnossaan 22.4.1999 tietosuojavaltuutettu uudistaa päätöksessään lausumansa ja toteaa, että X ei hakemuksessaan tietosuojalautakunnalle ole esittänyt mitään uutta asiaan vaikuttavaa.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 5 §:n 3 momentin mukaan potilaan oikeudesta tarkastaa häntä itseään koskevat potilasasiakirjoissa olevat tiedot on voimassa, mitä henkilörekisterilaissa (471/87) ja -asetuksessa (476/87) säädetään.

Henkilörekisterilain 11 §:n mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Asetuksella säädetään tarkemmin terveydenhuollon henkilörekistereiden tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Henkilörekisteriasetuksen 9 §:n mukaan sen, joka haluaa tietää, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu terveydenhuollon viranomaisen tai laitoksen taikka lääkärin tai hammaslääkärin pitämään, terveydentilaa tai sairautta koskevia henkilötietoja sisältäviin henkilörekistereihin, tulee tehdä tarkastusoikeutensa käyttämisestä pyyntö lääkärille, joka huolehtii tietojen hankkimisesta rekisteröidyn suostumuksella. Tiedon rekisterissä olevista merkinnöistä antaa lääkäri tai hänen ohjauksensa mukaan terveydenhuollon koulutuksen saanut muu henkilö.

Päätös

Henkilörekisteriasetuksen 9 §:ssä tarkoitetussa menettelyssä potilastiedot annetaan rekisteröidylle ensisijaisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Rekisteröidyllä ei säännöksen mukaan ole ehdotonta oikeutta saada pyytämiään tietoja kirjallisesti. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa tietojen antaminen rekisteröidylle ymmärrettävässä muodossa ja tarjota lääkärille mahdollisuus harkita tarvetta rajoittaa tietojen antamista esimerkiksi silloin, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle.

Asiassa saadun selvityksen mukaan X on saanut nähtäväkseen itseään koskevat TAYS:n nuorisopsykiatrian klinikalla olevat tiedot ja hän on saanut tutustua niihin yhdessä lääkärin kanssa. X:lle on lisäksi tarjottu uutta mahdollisuutta saada tutustua mainittuihin asiakirjoihin lääkärin läsnäollessa. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § 3 mom
Henkilörekisterilaki 35 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 11 §
Henkilörekisteriasetus 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.