22.03.1999 7/1999

Henkilötieto - Henkilöluottotieto - Yritysluottotieto - Toimivalta

Maksuhäiriömerkintä, joka oli aiheutunut rekisteröidyn menettelystä elinkeinoelämässä, ei ollut henkilörekisterilaissa tarkoitettu henkilön yksityiselämän piiriin kuuluva henkilöluottotieto vaan nk. yritysluottotieto. Tietosuojalautakunnalla ei ollut toimivaltaa käsitellä merkinnän poistamista koskevaa hakemusta.

ASIA
Luottotietorekisterissä olevan virheen oikaisua koskeva hakemus

HAKIJA
X

HAKEMUS
Hakija vaatii, että tietosuojalautakunta velvoittaisi Suomen Asiakastieto Oy:n poistamaan luottotietorekisteristään hakijaa koskevan virheellisen maksuhäiriömerkinnän.

Suomen Asiakastieto Oy on 24.9.1997 päivätyllä todistuksellaan kieltäytynyt poistamasta merkintää.

Tietosuojavaltuutettu on päätöksellään 15.6.1998 katsonut, että kysymyksessä on ns. yritysluottotieto eikä tietosuojavaltuutettu ole tämän vuoksi ollut toimivaltainen käsittelemään asiaa.

Maksuhäiriömerkintä

Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin on tallennettu tieto A:n käräjäoikeuden 3.3.1997 antamasta yksipuolisesta tuomiosta, jolla X on velvoitettu yhteisvastuullisesti Y:n kanssa suorittamaan Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal SSP-Oy:n saatava 196.985 markkaa.

ASIAN AIKAISEMMAT VAIHEET

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy on 6.3.1997 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut Suomen Asiakastieto Oy:lle mm., että Yoli 31.10.1996 suorittanut osuutensa luotosta ennen oikeuden 3.3.1997 antamaa päätöstä.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy pyysi kirjeellä 9.5.1997 Suomen Asiakastieto Oy:tä poistamaan X:ää koskevan maksuhäiriömerkinnän. Pyyntöä perusteltiin sillä, että takausasia oli jäänyt odottamaan X:ää vastaan nostetun takaisinsaantijutun ratkaisua. X oli ilmoittanut olevansa halukas hoitamaan takausvastuunsa vapaaehtoisesti, mutta pankki edellytti ennen luoton myöntämistä, ettei X:llä ole maksuhäiriömerkintöjä. Arsenal ilmoitti X:n vastuun Arsenalille olevan 99.985,20 markkaa.

Hakija on Suomen Asiakastieto Oy:lle lähettämässään kirjeessä 19.6.1997 pyytänyt, että merkintä hänen tuomitsemisestaan maksamaan Arsenalille takauksen perusteella n. 100.000 mk poistettaisiin. Hakija perusteli vaatimustaan sillä, että hän oli käynyt Arsenalin kanssa neuvotteluja asioidensa selvittämiseksi. Arsenalin kanssa oli sovittu, että takauksesta ei oteta tuomiota ennen kuin Z Ab:n konkurssiin liittyvä takaisinsaantiprosessi saadaan päätökseen.

Suomen Asiakastieto Oy on 24.9.1997 päivätyllä todistuksellaan kieltäytynyt poistamasta talletettua tietoa.

Hakija on kirjeessään 13.11.1997 tietosuojavaltuutetulle pyytänyt, että merkintä hänen tuomitsemisestaan maksamaan Arsenalille takauksen perusteella 196.985,20 markkaa korkoineen ja kuluineen poistetaan. Arsenalin kanssa oli tehty sopimus, että takauksesta ei oteta tuomiota ennen kuin takaisinsaantiprosessi saadaan päätökseen. Hakijalla oli tämän vuoksi ollut täysi oikeus odottaa maksun kanssa siihen asti kunnes takaisinsaantiasia sovittiin 30.4.1997. Tämän jälkeen X oli tarjonnut Arsenalille maksua, jolloin huomattiin, että tuomio oli jo annettu ja merkintä tehty.

Velkoja oli myöntänyt hakijalle maksulykkäyksen, johon hän sai luottaa. Mistään maksuhaluttomuudesta tai maksukyvyttömyydestä ei ollut kysymys, vaan talouden tasapainon järjestämisestä. Velkojalla ja velallisella on täysi oikeus sopia näistä asioista haluamallaan tavalla. Hakija katsoi, että asiassa tapahtunut virhe näkyi siinäkin, että Y oli suorittanut sopimuksen mukaisesti oman osuutensa lainasta eli 102.048,40 markkaa jo 31.10.1996, mikä summa olisi tullut vähentää kanteesta, jolloin kanteen loppusumma olisi ollut ainoastaan 99.000 markkaa.

Hakija totesi, että Arsenal oli virheensä vaikutusten korjaamiseksi jättänyt saatavan perimättä kunnes asia merkinnän poistamisesta saadaan ratkaistua.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy on tietosuojavaltuutetulle lähettämässään selvityksessä 12.5.1998 ilmoittanut, että Oy X Ab:n konkurssi alkoi 15.6.1996. X:n kanssa oli sovittu, että maksujärjestely saa venyä, kunnes häntä vastaan em. konkurssipesän taholta nostettu takaisinsaantikanne on selvitetty, jotta X ja Y tietäisivät kokonaisvastuunsa maksujärjestelyjä varten. Asiassa oli pyydetty A:n käräjäoikeudelta lykkäystä neuvottelujen käymiseksi. Tällä välin perintäasian käsittely oli siirtynyt Arsenalissa toiselle virkailijalle, jolla ei ollut tietoa neuvotteluista eikä hän tämän vuoksi huomannut pyytää käräjäoikeutta odottamaan päätöksen antamisessa neuvottelujen loppuunviemistä. Käräjäoikeus antoi asiassa yksipuolisen tuomion 3.3.1997. Arsenal ja X olivat sopineet, että maksun kanssa odotellaan, kunnes saadaan tietosuojavaltuutetun päätös asiassa. Arsenal katsoi, että rekisteröity tieto ei kuvaa asiallisesti rekisteröidyn maksukykyä tai maksuhaluttomuutta ja on siten aiheeton.

Hakijan asiamies on puhelimitse 28.5.1998 ilmoittanut tietosuojavaltuutetulle, että X oli konkurssiin menneen Oy X Ab:n pääosakas, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Z Ab, joka myös mainitaan kirjeenvaihdossa, oli Oy X Ab:n aputoiminimi.

Tietosuojavaltuutettu on antanut asiassa päätöksen 15.6.1998. Tietosuojavaltuutettu toteaa ratkaisussaan, että henkilörekisterilaki ei koske yritysluottotietoja. Yritysluottotietoihin kuuluvat paitsi yhteisöä ja säätiötä, myös liike- ja ammattitoiminnan harjoittajaa tai sellaista henkilöä koskevat luottotiedot, jolla omistuksen tai aseman perusteella on huomattava merkitys yrityksen toiminnan ja taloudellisen aseman kannalta. Tietosuojavaltuutettu on ratkaisukäytännössään katsonut, että mikäli tällainen henkilö antaa takaussitoumuksen kyseisen yrityksen toimintaa varten otetun velan vakuudeksi, hän toimii tällöin yrittäjähenkilönä.

Tietosuojavaltuutetun saaman selvityksen mukaan maksuhäiriömerkintä perustui X:n pääosin omistamansa Oy X Ab:n puolesta antamaan omavelkaiseen takaussitoumukseen. X oli itse ollut myös yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että ko. takausvastuuseen perustuva X:ää koskeva Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisterissä oleva tieto oli niin sanottu yritysluottotieto. Koska henkilörekisterilaki ei koske tietoja, jotka liittyvät yritystoimintaan tai henkilön menettelyyn elinkeinoelämässä, ei tietosuojavaltuutettu ollut toimivaltainen käsittelemään asiaa.

Tämän jälkeen hakija on saattanut asian tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi.

HAKEMUKSEN PERUSTELUT

Hakija toteaa, että osakeyhtiön osakkeenomistajien vastuu rajoittuu siihen omaisuuteen, mikä yrityksellä on. Osakkeenomistajilla eikä normaalitapauksessa myöskään yrityksen johdolla ole mitään henkilökohtaista vastuuta yrityksen vuoksi. Näin ollen käsiteltäessä osakeyhtiölle myönnetyn lainan takaamista ollaan henkilö- ja yritysluottotietojen rajamailla.

Hakija katsoo, että rekisteröintihetkellä ei enää ollut mitään yhteyttä velan ja yritystoiminnan välillä, koska yrityksen toiminta oli päättynyt ennen maksuhäiriön rekisteröintiä. Rekisteröintihetkellä velka kohdistui takaajaan yksinomaan yksityishenkilönä eikä merkintää voida pitää yritysluottotietona.

Hakija pitää merkintää virheellisenä myös siksi, että tuomion antamisen hetkellä velan pääomaa oli jäljellä ainoastaan 99.000 mk. Hakija vetoaa myös siihen, että Arsenal oli myönnettyään hakijalle maksuaikaa pyytänyt tuomiota vahingossa.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on pyytänyt asiassa tietosuojavaltuutetun lausunnon ja tietosuojavaltuutetun 15.6.1998 antaman päätöksen sekä sen perusteena olevat asiakirjat.

Lausunnossaan 17.2.1999 tietosuojavaltuutettu toteaa, että tietosuojavaltuutetun ratkaisukäytännössä on - arvioitaessa tapauskohtaisesti sitä, onko kysymyksessä henkilöluottotieto vai yritysluottotieto - korostettu velan syntyperustetta ja käyttötarkoitusta. Kun velka on otettu elinkeinotoimintaa varten, sitä ei ole katsottu henkilön yksityisyyden piiriin kuuluvaksi asiaksi. Käytännössä itse yrityksen toiminta on usein jo lakannut, kun vastuu yhtiön puolesta annettujen takausten perusteella realisoituu.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että tapahtumien kulku ko. tapauksessa osaltaan havainnollistaa sitä, että maksuhäiriömerkintä liittyy henkilön menettelyyn elinkeinotoiminnassa eikä kuulu henkilörekisterilain suojaaman yksityisyyden piiriin.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että kysymyksessä on ns. yritysluottotieto eikä tietosuojavaltuutettu ole ollut toimivaltainen käsittelemään virheenoikaisuvaatimusta.

Tietosuojavaltuutettu huomauttaa, viitaten Arsenal Oy:n tietosuojavaltuutetulle 12.5.1998 antamaan selvitykseen, että hakija voi edelleen toimittaa uutta selvitystä luottotietoyhtiölle asiansa selvittämiseksi.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Henkilörekisterilain 1 §:n 1 momentin mukaan henkilörekisterilakia sovelletaan kerättäessä, talletettaessa, käytettäessä ja luovutettaessa henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 1 kohdan mukaan sellaista henkilön taikka henkilön ominaisuuksien tai elinolosuhteiden kuvausta, joka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista yksityistä henkilöä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskevaksi.

Henkilöluottotiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 6 kohdassa sellaisia henkilötietoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi henkilön taloudellisen aseman, sitoumusten hoitokyvyn tai luotettavuuden arvioimisessa

Hallituksen esityksessä henkilörekisterilaiksi todetaan, että henkilötiedon määritelmän tarkoituksena on kattavasti kuvata niitä henkilön yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja, joita lailla on tarkoitus suojella. Lain suojaaman yksityisyyden suojan piiriin ei lueta henkilön menettelyä elinkeinoelämässä. (HE 49/1986 s. 23).

Hakemuksessa tarkoitettu maksuhäiriömerkintä perustuu omavelkaiseen takaussitoumukseen, jonka hakija on antanut pääosin omistamansa yhtiön puolesta. Hakija on ollut myös kyseisen yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Merkintä on näin ollen aiheutunut hakijan menettelystä elinkeinoelämässä, eikä kysymyksessä ole henkilörekisterilain 2 §:n 6 kohdassa tarkoitettu henkilön yksityiselämän piiriin kuuluva henkilöluottotieto.

Henkilörekisterilain soveltamisalasta johtuu, että tietosuojalautakunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä asioita, jotka koskevat muiden tietojen kuin henkilörekisterilaissa tarkoitettujen henkilötietojen keräämistä ja tallettamista.

Päätös

Tietosuojalautakunta jättää hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkittavaksi ottamatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §
Henkilörekisterilaki 1 §
Henkilörekisterilaki 2 § 1 kohta
Henkilörekisterilaki 2 § 6 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.