22.03.1999 5/1999

Yhteysvaatimus - Tarpeellisuusvaatimus - Yhdistäminen - Tilastollinen tutkimus

Turun kaupungin tietopalveluosastolle myönnettiin poikkeuslupa saada tilastollista tutkimusta varten yhdistää Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston asiakasrekisterin, väestötietojärjestelmän ja verotuksen julkiset tiedot Turun kaupungin osalta.

ASIA
Henkilörekisterien yhdistämistä koskeva hakemus

HAKIJA
Turun kaupungin tietopalveluosasto

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada yhdistää Varsinais-Suomen työvoimaja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston asiakasrekisterin ja väestötietojärjestelmän sekä verotuksen julkiset tiedot Turun kaupungin osalta.

Yhdistämisen tarkoituksena on mahdollistaa työttömyystietojen tarkka tilastomuotoinen seuranta kaupungin työllisyydenhoitoon liittyvien toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja kohdentamiseksi sekä muun kunnallisen hallinnon avuksi. Hakijan tietotarve kohdistuu työttömien iän, sukupuolen, työttömyyden keston ja ammatin lisäksi asuinalueeseen, sosioekonomiseen asemaan ja muuttoliikkeeseen. Rekistereiden yhdistämisellä haetaan vastauksia myös seuraaviin Turkua koskeviin kysymyksiin:

- minkälaiset ihmiset muuttavat Turkuun ja Turusta - mistä muuttajat tulevat ja minne he menevät - missä elämäntilanteessa muutetaan - miten muuttoliike vaikuttaa työmarkkinoiden paikalliseen tasapainoon sekä kaupunginosittaisiin työttömyys- ja tuloeroihin.

Hakija on saanut työvoimaministeriöltä työvoimapalvelulain 20 §:ssä tarkoitetun luvan käyttää tutkimustarkoituksiin hakemuksesta tarkemmin ilmeneviä Varsinais-Suomen TE-keskuksen työvoimaosaston asiakasrekisteriin sisältyviä tietoja. Lupa on voimassa 19.11.2001 asti. Väestötiedot ja verotuksen julkiset tiedot Turun kaupungin osalta kunnalla on hallussaan kunnalle säädettyjen tehtävien hoitamista varten.

Hakemuksessa tarkoitettu henkilötietojen yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa henkilötunnuksen avulla. Aineistot suojataan erikseen tietopalvelupäällikön ja hänen määräämänsä tietopalveluosaston tutkijan käyttöön. Tutkimusaineisto hävitetään henkilörekisteriasetuksen mukaisesti. Hakijan edustaja tietopalvelupäällikkö Pentti Taskinen on 4.2.1999 puhelimitse ilmoittanut, että tutkimuksen tuloksena syntynyttä rekisteriä käytetään vain tilastollisia tarkoituksia varten, eikä siitä luovuteta rekisteröityjen tunnistetietoja.

Hakemuksen perustelut

Hakemuksen mukaan Turun kaupungin työttömyysaste on pysytellyt muuta maata selvästi korkeammalla tasolla. Työttömyysaste näyttää pysähtyneen kahdeksantoista prosentin tuntumaan. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on kääntynyt kasvuun syksyllä 1997. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa lähivuosille työllisyyden hoito on eräs painopisteistä.

Hakija katsoo, että työllisyyden edistäminen valtiovallan keskitetyin toimin ei ole viime vuosina johtanut riittävään edistymiseen ja toteaa, että kunnilla on jo nykyään keskeinen rooli työllisyyspolitiikan käytännön toteuttamisessa. Hakija katsoo, että käytettävissä oleva tilastollinen tietopohja ei ole läheskään riittävä, jotta työllisyyspoliittisten toimenpiteiden, kuntien palveluvarustuksen tai asuntotuotannon mitoitukseen liittyvät ongelmat voitaisiin nykyistä paremmin ratkaista. Työttömien yksilötason ominaisuuksia valottavat tilastotiedot tai selvitykset ovat tässä suhteessa täysin riittämättömiä.

Hakija katsoo, että sillä on velvollisuus tietää omassa toimintaympäristössään tapahtuvista olennaisista muutoksista. 1990- luvun kuluessa nopeutuneen muuttoliikkeen ominaisuuksien selvittäminen on kuntalaisten ja kuntalaissa kunnalle asetettujen tehtävien kannalta yksi keskeisimmistä selvityksen kohteista.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen hakemuksessa tarkoitettua tilastollista tutkimusta varten

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin mukaan henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja rekisteriin tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä (yhteysvaatimus).

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetussa rekisterinpidossa yhteysvaatimus täyttyy hakijan ja rekisteröitävien kunnan jäsenten välillä.

Tarpeellisuusvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteriin saa tallettaa vain sellaisia henkilötietoja, jotka rekisterin käyttötarkoituksen kannalta ovat tarpeellisia.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksesta tarkemmin ilmeneviä yhdistettäviä henkilötietoja voidaan pitää tarpeellisina yhdistämisen tuloksena syntyvän tilastorekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Henkilörekisterien yhdistäminen

Hakijan tarkoituksena on yhdistää Varsinais-Suomen työvoimaja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston asiakasrekisterin, väestötietojärjestelmän sekä verotuksen julkiset tiedot Turun kaupungin osalta. Kysymyksessä on henkilörekisterien yhdistäminen.

Henkilörekistereitä saa henkilörekisterilain 20 §:n 1 momentin mukaan yhdistää vain,

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai tietosuojalautakunta luvan; 2) jos yhdistäminen johtuu välittömästi laissa säädetystä tehtävästä ja rekisterinpitäjällä on tätä tarkoitusta varten oikeus saada ja käyttää yhdisteltäviä tietoja; 3) jos yhdistäminen tapahtuu osoitetietojen tavanomaiseksi päivittämiseksi tai moninkertaisten postilähetysten välttämiseksi; tai 4) jos on ilmeistä, että yhdistäminen ei vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan.

Henkilörekisterilain 20 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan edellytykset yhdistämiselle eivät täyty. Myöskään henkilörekisterilain 20 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädettyjen edellytysten ei voida katsoa täyttyvän, koska yhdistettäviin tietoihin sisältyy Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston asiakasrekisteristä saatavia henkilörekisterilain 6 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja. Tämän vuoksi ei voida pitää ilmeisenä, että yhdistäminen voisi tapahtua vaarantamatta rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan. Koska yhdistämisen ei voida katsoa johtuvan ainakaan kaikilta osin hakijalle välittömästi kuntalaissa, työllisyyslaissa tai muussakaan laissa säädetystä tehtävästä, ei yhdistäminen ole sallittua myöskään 20 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla.

Tämän vuoksi hakija tarvitsee poikkeusluvan hakemuksessa tarkoitettujen tietojen yhdistämiseen.

Päätös

Yhdistämisen tarkoituksena on mahdollistaa työttömyystietojen tarkka tilastomuotoinen seuranta kaupungin työllisyydenhoitoon liittyvien toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja kohdentamiseksi sekä muun kunnallisen hallinnon avuksi. Yhdistämisen tarkoituksena on myös 1990-luvun kuluessa nopeutuneen muuttoliikkeen ominaisuuksien selvittäminen.

Ottaen huomioon kunnalle työllisyyslaissa säädetyt työllisyyden hoitoon liittyvät velvoitteet ja kuntalain 1 §:n 3 momentissa säädetty tehtävä pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, tietosuojalautakunta katsoo, että on painava syy myöntää hakijalle poikkeuslupa hakemuksessa tarkoitettujen henkilötietojen yhdistämiseen hakemuksessa mainittuja tarkoituksia varten.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan henkilörekisterilain 20 §:n 1 momentin yhdistämistä koskevista säännöksistä ja oikeuttaa hakijan yhdistämään Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston asiakasrekisterin ja väestötietojärjestelmän sekä verotuksen julkiset tiedot Turun kaupungin osalta hakemuksessa mainittuja tilastollisia tarkoituksia varten.

Lupamääräykset

Rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantumisen estämiseksi tietosuojalautakunta määrää, että

1. Yhdistämisen tuloksena syntynyttä rekisteriä saa käyttää vain hakemuksessa mainittuja tilastollisia tarkoituksia varten.

2. Rekisteristä ei saa luovuttaa tietoja siten, että tietty henkilö on niistä tunnistettavissa, ellei tietoja luovuteta julkista tilastoa varten.

3. Rekisteri on suojattava niin, että ulkopuoliset eivät pääse käsiksi rekisterin tietoihin.

4. Rekisteriä varten kerätyt henkilötiedot tulee saattaa anonyymiksi heti, kun ei enää ole tarpeen pitää niitä tunnistettavassa muodossa.

Poikkeusluvan määräaikaisuus

Poikkeuslupa myönnetään määräaikaisena. Vireillä olevan henkilörekisterilain- säädännön uudistamisen vuoksi poikkeusluvan voimassaolo määrätään päättymään 24.10.2001.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 6 §
Henkilörekisterilaki 20 §
Kuntalaki 1 § 3 mom
Kuntalaki 2 §
Työllisyyslaki 4 §
Työllisyyslaki 9 §
Työllisyyslaki 18 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.