19.12.1996 24/1996

Henkilötunnus - Tarpeellisuusvaatimus - Huolellisuusvelvoite

Tietosuojalautakunta määräsi henkilörekisterilain 35 §:n nojalla Metsästäjäin Keskusjärjestön lopettamaan henkilötunnusten merkitsemisen metsästyskortteihin.

ASIA
Hakemus määräyksen antamisesta lainvastaisen rekisteritoiminnan oikaisemiseksi

HAKIJA
Tietosuojavaltuutettu

HAKEMUS
Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta määräisi henkilörekisterilain 35 §:n nojalla Metsästäjäin Keskusjärjestön metsästäjärekisterin ylläpitäjänä lopettamaan henkilötunnuksen merkitsemisen metsästyskortteihin.

Tietosuojavaltuutettu antoi 14.6.1996 Metsästäjäin Keskusjärjestölle henkilörekisterilain 34 §:n mukaisen kehotuksen poistaa metsästyskorteista metsästäjien henkilötunnukset. Järjestö ilmoitti 29.7.1996 antamassaan vastauksessa, ettei se aio noudattaa kehotusta.

Hakemuksen perustelut

Metsästyskortin antamisessa on kysymys metsästäjärekisteriin sisältyvien henkilötietojen käytöstä. Vaikka henkilötunnus talletetaan metsästysasetuksen 35 §:n mukaan metsästäjärekisteriin ja sitä voidaan pitää tarpeellisena metsästäjärekisterissä, rekisterissä olevien tietojen käytössä on kuitenkin otettava huomioon henkilörekisterilain 3 §:n mukainen huolellisuusvelvoite ja 26 §:n mukainen suojaamisvelvoite.

Huolellisuusvelvoitteen mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja käytettäessä toimittava niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suojaa perusteettomasti loukata. Suojaamisvelvoitteen mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilörekisteri ja sen tiedot on asianmukaisesti suojattu luvatonta käsittelyä, käyttöä, tuhoamista ja muuttamista sekä anastusta vastaan.

Henkilötunnus mahdollistaa henkilön täydellisen identifioinnin, minkä vuoksi sen saatavuutta on väärinkäytösten estämiseksi rajoitettava. Metsästäjän henkilötunnustiedon ilmeneminen metsästyskortissa mahdollistaa sen, että tieto on myös ulkopuolisen käytettävissä kortin katoamistapauksissa. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että henkilötunnuksen ilmeneminen metsästyskortissa vaarantaa perusteettomasti metsästäjän yksityisyyden suojaa. Tietosuojavaltuutettu on useissa eri tapauksissa katsonut, ettei rekisteröidyn henkilötunnusta tule merkitä yleisesti esitettävään korttiin.

Metsästäjän henkilöllisyyttä ei voida täysin varmasti todeta valokuvattomasta metsästyskortista riippumatta siitä, onko kortissa henkilötunnusta vai ei. Kortin perusteella ei voida selvittää kuuluuko kortti sen esittäjälle vai onko kyseessä jonkun toisen henkilön metsästyskortti.

Metsästyskortissa on metsästäjän nimi, yhdistys, yhdistysnumero, metsästäjänumero, osoite ja kotipaikka. Kortissa voidaan lisäksi käyttää metsästäjän syntymäaikaa, jos tämä on korttiin liittyvien etujen ja oikeuksien kannalta tarpeellista. Nämä tiedot riittänevät metsästäjän tunnistamiseen useimpien korttiin liittyvien etujen ja oikeuksien käytön yhteydessä. Tarvittaessa metsästäjän henkilöllisyys voidaan metsästyskortin lisäksi tarkastaa virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

KUULEMINEN

Metsästäjäin Keskusjärjestölle on varattu hallintomenettelylain 15 §:n nojalla tilaisuus selityksen antamiseen tietosuojavaltuutetun hakemuksen johdosta. Järjestö on antanut asiassa 13.9.1996 päivätyn selityksen.

Järjestö toteaa, että metsästäjärekisterin pitäjäksi on metsästysasetuksen 35 §:ssä määrätty Metsästäjäin Keskusjärjestö. Samassa pykälässä on määrätty henkilötunnus metsästäjärekisteriin kerättäväksi tiedoksi. Järjestö tulostaa metsästyskortit
metsästäjärekisterin tietojen pohjalta.

Metsästyksen luvallisuutta valvottaessa on henkilötunnuksellinen metsästyskortti ainoa dokumentti, jonka perusteella metsästystilanteessa voidaan luotettavasti todeta onko valvottava henkilö läpäissyt metsästäjätutkinnon ja suorittanut kuluvan metsästysvuoden riistanhoitomaksun. Vapaaehtoisen metsästyksen vartijan vakuutuksen antanut metsästyksen valvoja voi valvontatilanteessa vaatia metsästäjää esittämään metsästyskortin, mutta ei virallista henkilöllisyystodistusta.

Metsästäjän oikeusturvan kannalta on tärkeää, että hän voi luotettavasti todistaa suorittaneensa metsästäjätutkinnon ja riistanhoitomaksun. Tämä on järjestön mielestä mahdollista vain henkilötunnuksellista metsästyskorttia käyttäen. Seikalla on järjestön mielestä merkitystä myös metsästysrikoksia ja -rikkomuksia selvitettäessä ja metsästyskieltoa määrättäessä. Järjestö katsoo, että metsästyskielto voidaan kohdistaa luotettavasti vain henkilötunnusta käyttäen.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Metsästysasetuksen 35 §:n mukaan Metsästäjäin keskusjärjestö pitää metsästäjistä metsästäjärekisteriä, johon merkitään kustakin metsästäjästä mm. tieto suoritetusta riistanhoitomaksusta vuosittain, metsästysvuosi, jota suoritettu maksu koskee, täydellinen nimi, henkilötunnus ja kotipaikka sekä se riistanhoitoyhdistys, jonka jäsenenä metsästäjä on. Rekisteriä käytetään metsästäjien koulutukseen ja neuvontaan, metsästyksen valvontaan sekä metsästys- ja riistanhoitotoiminnan käytännön järjestelyyn. Lisäksi rekisteriä käytetään riistanhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden kokonaismäärän sekä metsästäjille lähetettävän riistanhoitomaksun tilillepanokortin osoitteiston selvittämiseen.

Metsästyskortti annetaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n nojalla henkilölle, joka on suorittanut metsästäjätutkinnon ja on maksanut vuosittaisen riistanhoitomaksun. Metsästyslain 22 §:n mukaan metsästyskortti tai sen jäljennös on pidettävä metsästettäessä mukana ja pyydettäessä esitettävä lain 88 §:ssä tarkoitetulle metsästystä valvovalle henkilölle. Ellei metsästyskorttia tai sen jäljennöstä ole mukana, sen voi esittää seitsemän vuorokauden kuluessa valvontaa suorittaneelle henkilölle tai poliisille.

Päätös

Henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteriin saa tallettaa vain sellaisia henkilötietoja, jotka rekisterin käyttötarkoituksen kannalta ovat tarpeellisia. Lain 3 §:n mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerättäessä, talletettaessa, käytettäessä ja luovutettaessa noudatettava huolellisuutta ja hyvää rekisteritapaa sekä toimittava muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suojaa perusteettomasti loukata.

Metsästysasetuksen 35 §:ssä on määritelty metsästäjärekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot. Vaikka henkilötunnus on katsottu tarpeelliseksi metsästäjärekisterissä, ei sen käyttöä ole välttämättä pidettävä tarpeellisena metsästäjärekisterin perusteella tulostettavissa ja metsästäjärekisterin osan muodostavissa metsästäjäkorteissa. Metsästäjäkortti on kuitti riistanhoitomaksun suorittamisesta. Henkilötunnuksen merkitseminen kuvattomaan metsästäjäkorttiin ei sellaisenaan todista kortin käyttäjän henkilöllisyyttä. Ottaen myös huomioon metsästäjäkorttiin merkittävät muut tiedot samoin kuin henkilörekisterilain 3 §:stä ilmenevän velvoitteen tietosuojalautakunta katsoo, ettei henkilötunnuksen merkitseminen metsästyskorttiin ole tarpeellista metsästyksen valvonnan kannalta eikä muustakaan syystä.

Tämän vuoksi tietosuojalautakunta määrää henkilörekisterilain 35 §:n nojalla Metsästäjäin Keskusjärjestön lopettamaan henkilötunnusten merkitsemisen metsästyskortteihin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Metsästyslaki 22 §
Metsästysasetus 35 §
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 1 §
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 2 §
Henkilörekisterilaki 3 §
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 35 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.