02.12.1996 22/1996

Luottotietorekisteri - Henkilöluottotieto - Luovuttaminen

Suomen Asiakastieto Oy:lle myönnettiin määräaikainen poikkeuslupa tallettaa henkilöluottotietorekisteriin tietoja lainvoimaa vailla olevista velkomusasioissa annetuista yksipuolisista tuomioista ja lupa säilyttää jo tallennettuina olevat edellä mainitut tiedot neljä vuotta tuomion antamisesta. Hakemus tietojen luovuttamisesta hylättiin tarpeettomana.

ASIA
Henkilötietojen tallettamista, säilyttämistä ja luovuttamista koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Suomen Asiakastieto Oy

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada

1) tallettaa hakijan henkilöluottotietorekisteriin tietoja
lainvoimaa vailla olevista oikeudenkäymiskaaren 5 luvun
3 §:n mukaisella summaarisella menettelyllä haetuista

- velkomusasioissa annetuista yksipuolisista tuomioista, ja

- tuomioista, jotka koskevat velkoja, jotka velallinen
on summaarisessa menettelyssä myöntänyt,

2) säilyttää hakijan henkilöluottotietorekisterissä jo
tallennettuina olevat edellä mainitut tiedot 4 vuotta
tuomion antamisesta, ja

3) luovuttaa sanottuja tietoja henkilörekisterilain 18
§:n 3 momentin mukaisissa tilanteissa.

Hakija pyytää, että poikkeuslupa olisi voimassa ainakin
valmisteilla olevan henkilötietolain voimaan tuloon asti.

Perustelut poikkeusluvan hakemiselle

Aiemmin voimassa olleen henkilörekisteriasetuksen (476/87) 5 §:n mukaan henkilöluottotietoina saatiin tallettaa mm. tieto tuomarin antamasta maksamismääräyksestä. Maksamismääräys saatiin panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio ja tieto maksamismääräyksestä voitiin tallettaa luottotietorekisteriin odottamatta takaisinsaantikanteelle säädetyn ajan kulumista.

Maksamismääräysmenettelystä ja lainhakumenettelystä luovuttiin alioikeusuudistuksen yhteydessä (lait 1055/91 ja 593/93) ja henkilörekisteriasetuksen 5 §:ää tarkistettiin niin, että siitä poistettiin mm. maininta tuomarin maksamismääräyksestä.

Maksamismääräys- ja lainhakumenettelyn tilalle tuli 1.12.1993 alkaen uusi summaarinen menettely, jonka nojalla annetut yksipuoliset tuomiot ovat sellaisenaan täytäntöönpanokelpoisia. Menettelyssä tuomioistuin voi ratkaista asian yksipuolisella tuomiolla, mikäli vastaaja ei ole määräajassa vastannut tai ei ole vastauksessaan esittänyt perustetta kiistämiselleen tai vetoaa vain sellaiseen perusteeseen, jolla ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen.

Maksamismääräykset korvanneen uuden summaarisessa menettelyssä annetun (yksipuolisen) tuomion rekisteröintikelpoisuuden selvittämiseksi hakija pyysi tietosuojavaltuutetulta kirjallista ohjausta. Henkilörekisterilain 34 §:n nojalla hakijalle antamassaan ohjauksessa 10.10.1994 tietosuojavaltuutettu totesi:
"Kun lainsäätäjän tarkoituksena ei ole ollut oikeudenkäymiskaaren
uudistuksessa eikä myöskään henkilörekisteriasetuksen
5 §:n (431/94) muutoksen yhteydessä
muuttaa asiallisesti luottotietotoiminnan perusteita,
katson, että voimassaolevassa summaarisessa menettelyssä
annettuja yksipuolisia tuomioita voidaan rekisteröidä
luottotietotoimintaa varten soveltaen toistaiseksi
maksamismääräysmenettelystä annettuja säännöksiä." Samalla tietosuojavaltuutettu pyysi oikeusministeriötä ryhtymään asiassa tarvittaviin lainsäädäntötoimiin.

Koska lainsäädäntötoimiin ei ole ryhdytty ja koska tietosuojalautakunta on edellyttänyt - toisin kuin tietosuojavaltuutettu - että ko. tietojen tulee olla lainvoimaisia, hakija pitää poikkeusluvan hakemista perusteltuna.

Hakemuksen mukaan yksipuolisia tuomioita on tallennettu hakijan rekisteriin 1.12.1993 - 31.10.1996 yhteensä 421.396 kappaletta. Näistä tiedoista valtaosa kohdistuu luonnollisiin yksityishenkilöihin. Kuluvan vuoden aikana yksipuolisia tuomioita koskevia tietoja on tallennettu 110.891 kappaletta, joten ne edustavat noin kolmatta osaa kaikista tallennettavista tiedoista.

Hakijan tekemän selvityksen mukaan yksipuolinen tuomio annetaan keskimäärin 6-8 kuukauden kuluttua eräpäivästä. Mikäli nämä vakavia maksun tai suorituksen laiminlyöntejä koskevat tiedot jouduttaisiin poistamaan hakijan rekisteristä, olisi sillä hakijan asiakkaiden kannalta arvaamattoman epäedulliset seuraukset. Hakija katsoo, että myös maksuvaikeuksiin joutuneiden henkilöiden ylivelkaantuminen saattaisi olennaisesti pahentua. Hakija toteaa, että viranomaisen toteamat maksuhäiriöt ovat luottotietotoiminnan perusta. Niiden puuttuminen johtaisi myös siihen, että valtaosassa rekisteröintejä rekisteröinnin aiheuttaisi vasta täytäntöönpanoyrityksessä todettu varattomuus tai muu este.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

PÄÄTÖS Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan

1) tallettaa hakijan henkilöluottotietorekisteriin tietoja
lainvoimaa vailla olevista oikeudenkäymiskaaren 5 luvun
3 §:n mukaisella summaarisella menettelyllä haetuista

- velkomusasioissa annetuista yksipuolisista
tuomioista, ja

- tuomioista, jotka koskevat velkoja, jotka velallinen
on summaarisessa menettelyssä myöntänyt,

2) säilyttää hakijan henkilöluottotietorekisterissä jo
tallennettuina olevat edellä mainitut tiedot neljä vuotta
tuomion antamisesta.

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tietojen luovuttamisesta tarpeettomana.

Lupamääräys

Poikkeusluvan nojalla talletettu tieto yksipuolisesta tuomiosta on poistettava välittömästi kun rekisteröity on esittänyt luotettavan selvityksen siitä, että takaisinsaantikanne on johtanut yksipuolisen tuomion kumoamiseen tai kun tieto yksipuolisen tuomion kumoamisesta on muutoin luotettavalla tavalla tullut hakijan tietoon. Tiedon poistamisen yhteydessä rekisteröidylle on ilmoitettava, kenelle tai mihin edellä tarkoitettua yksipuolista tuomiota koskeva tieto on kuuden viimeisen kuukauden aikana luovutettu.

Poikkeusluvan määräaikaisuus

Poikkeuslupa on voimassa siihen asti, kunnes vireillä oleva henkilörekisterilain tarkistus on tullut voimaan, enintään kuitenkin 31.12.1998 saakka.

PERUSTELUT

Henkilöluottotiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 6 kohdassa henkilön taloudellisen aseman, sitoumusten hoitokyvyn tai luotettavuuden arvioimisessa käytettäväksi tarkoitettuja henkilötietoja. Luottotietotoiminnalla tarkoitetaan saman pykälän 7 kohdassa elinkeinona harjoitettavaa henkilöluottotietojen keräämistä ja tallettamista edelleen luovutusta varten.

Luottotietotoimintaan käytettävistä henkilörekistereistä sekä niihin talletettavista tiedoista säädetään henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin nojalla henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä. Henkilörekisterilain 18 §:n 3 momentin mukaan henkilöluottotiedon saa luovuttaa ainoastaan luottotietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjälle sekä sille, joka tarvitsee tietoa luoton myöntämistä tai luoton valvontaa varten taikka muuhun tähän verrattavaan tarkoitukseen.

Henkilörekisteriasetuksen 5 §:n 2 momentin 1 kohdan (3.6.1994/431) nojalla luottotietorekisteriin saa tallettaa tiedon mm. sellaisesta maksun tai suorituksen laiminlyönnistä, joka on todettu lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä. Momentin 3 kohdan nojalla luottotietorekisteriin saa tallettaa tiedon maksun tai suorituksen laiminlyönnistä, jonka rekisteröity on velkojalle antamallaan kirjallisella ilmoituksella tunnustanut tapahtuneeksi.

Muiden kuin henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä mainittujen tietojen tallettamiseen luottotietorekisteriin tarvitaan tietosuojalautakunnan myöntämä henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetuilla tiedoilla on henkilön taloudellisen aseman ja sitoumusten hoitokyvyn arvioimisessa luotonantajalle oleellinen merkitys. Hakijan on käytännössä lähes mahdotonta selvittää yksipuolisten tuomioiden lainvoimaisuutta. Velkomusasiassa annettu yksipuolinen tuomio perustuu yleensä riidattomaan saatavaan samoin kuin hakemuksessa tarkoitettu tuomio, joka perustuu velallisen myöntämiseen. Näistä syistä tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntämiselle on painava syy.

Ottaen huomioon päätöksessä asetettu lupamääräys, tietosuojalautakunta katsoo, ettei poikkeusluvan myöntäminen perusteettomasti vaaranna rekisteröidyn yksityisyyttä tai hänen etujaan tai oikeuksiaan.

Poikkeuslupa myönnetään määräaikaisena, koska asian järjestäminen lainsäädäntöteitse on vireillä.

Siltä osin kuin on kysymys hakemuksessa tarkoitettujen tietojen luovuttamisesta, tietosuojalautakunta toteaa, että hakijalla on oikeus luovuttaa luottotietorekisteriinsä tallettamiaan henkilöluottotietoja siten kuin henkilörekisterilain 18 §:n 3 momentissa säädetään.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 § 6-kohta
Henkilörekisterilaki 2 § 7-kohta
Henkilörekisterilaki 5 § 4 mom
Henkilörekisterilaki 18 § 3 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 5 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.