02.09.1996 16/1996

Yhteysvaatimus - Massaluovutus - Yhdistäminen

Tietosuojalautakunta hylkäsi telehallintokeskuksen hakemuksen saada säilyttää telehallintokeskuksen tietosuojalautakunnan aiemmin myöntämän poikkeusluvan nojalla keräämä television luvattoman käytön vähentämiseksi tarkoitettu Helsingin alueen kirjekampanja-aineisto kirjeiden lähettämisen jälkeen. Hakijan tarkoituksena oli yhdistää osa aineistosta Helsingin Puhelin Oy:n numeropalvelurekisteriin ja käyttää yhdistämisen tuloksena saatuja puhelinnumeroita televisioluvan telemarkkinoinnissa.

Ks. myös 29/11.12.1995 ja 1/13.1.1997

ASIA
Henkilötietojen keräämistä, tallettamista ja luovuttamista sekä henkilörekisterien yhdistämistä koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Telehallintokeskus

HAKEMUS
Tietosuojalautakunta on myöntänyt hakijalle poikkeusluvan 29/11.12.1995 henkilötietojen saamiseksi väestötietojärjestelmästä luvatonta television käyttöä koskevia vuoden 1996 aikana toteutettavia alueellisia kirjekampanjoita varten. Luvan mukaan tiedot on hävitettävä välittömästi kampanjakirjeiden postituksen jälkeen. Helsingissä luvan mukainen kirjekampanja järjestetään syyskuussa 1996.

Hakija pyytää lupaa saada säilyttää Helsingin kampanja-aineisto kirjeiden postituksen jälkeen ja käyttää sitä televisioluvan telemarkkinoinnissa. Lokakuussa 1996 muodostettaisiin uusi kampanja-aineisto poistamalla alkuperäisestä Helsingin kampanja-aineistosta uuden luvan hakeneet henkilöt.

Hakijan tarkoituksena on hankkia kampanja-aineistoon jääneiden henkilöiden puhelinnumerot vertaamalla kampanja-aineistoa Helsingin Puhelin Oy:n numeropalvelurekisteriin nimen ja osoitteen avulla.

Telemarkkinointikampanja kohdistettaisiin henkilöihin, joiden puhelinnumero saadaan näin hankittua. Telemarkkinointia varten saatu aineisto hävitettäisiin viimeistään neljän kuukauden kuluttua alkuperäisten kirjeiden lähettämisestä.

Hakemuksen perustelut

Hakija viittaa aikaisemmin suorittamaansa telemarkkinointiin, joka kohdistettiin henkilöihin, jotka olivat irtisanoneet televisiolupansa. Tällöin noin 30 % puhelimitse tavoitetuista henkilöistä (64 hlöä) otti uudelleen televisioluvan.

Hakija katsoo, että televisiolupatarkastustyö on vaikeaa varsinkin Helsingissä, jossa ihmiset eivät aukaise mielellään oviaan tuntemattomille. Porraskäytävään pääsykin saattaa olla vaikeaa koodi- ja summeriovien takia. Helsingin asutuista asunnoista 27 %:ssa (lähes 70 000 asuntoa) ei ole voimassa olevaa televisiolupaa. Hakija arvioi, että noin 30 %:ssa näistä on kuitenkin televisio. Vuoden -94 kirjekampanjassa 18 % kirjeen saaneista haki televisioluvan.

Hakija katsoo, että luvattomuuden vähentäminen kytkien telemarkkinointi kampanjakirjeisiin on hallinnollisesti huomattavasti tarkoituksenmukaisempaa kuin tv-lupatarkastus, sillä lupatarkastuksessa kiinnijääneiden jatkokäsittely kuormittaa poliisiviranomaisia sekä oikeusistuimia.

Hakija viittaa myös aikaisemman hakemuksensa perusteluihin, joiden mukaan hakijalla on telehallinnosta annetun lain (518/88) 2 §:n 1 kohdan mukaan velvollisuus valvoa, että radiolaitteista annettua lakia (8/27) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Näissä on säädetty velvollisuudesta hankkia televisiolupa ja maksaa televisiolupamaksu television käytöstä.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisteri ja rekisterinpitäjä

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä sellaista luetteloa, kortistoa tai muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Hakemuksessa tarkoitetut kampanjarekisterit ovat henkilörekistereitä, joiden henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä hakija on.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Hakijan tietosuojalautakunnan luvan 29/95 perusteella keräämään ja tallettamaan kampanja-aineistoon sisältyy myös sellaisten henkilöiden tietoja, joilla ei ole televisiota. Yhteysvaatimus ei täyty näiltä osin. Koska tietosuojalautakunta on päätöksellään myöntänyt hakijalle poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta vain siihen asti, kunnes kirjeet on lähetetty, tarvitsee hakija poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta, jotta tietoja voitaisiin säilyttää kirjeiden lähettämisen jälkeen. Koska hakija ei myöskään ole esittänyt selvitystä siitä, että sillä olisi rekisteröityjen suostumus puhelinnumeron keräämiseen ja tallettamiseen, tarvitsee hakija tietosuojalautakunnan luvan poiketa yhteysvaatimuksesta myös siltä osin, kuin se kerää niiden henkilöiden puhelinnumeroita, joilla ei ole televisiota.

Tietojen saaminen massaluovutuksena Helsingin Puhelin Oy:ltä

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan muun muassa suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista. Hakija pyytää lupaa saada Helsingin Puhelin Oy:ltä Helsingin uuteen kampanja-aineistoon sisältyvien henkilöiden puhelinnumeroita. Kysymyksessä on henkilörekisterilaissa tarkoitettu massaluovutus.

Henkilörekisterissä olevia tai sitä varten kerättyjä henkilötietoja saa henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin mukaan luovuttaa massaluovutuksena vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai
jos se tapahtuu rekisteröidyn toimeksiannosta;

2) jos tietojen tällainen luovuttaminen tapahtuu 18 §:n
3 momentin taikka muun lain tai asetuksen taikka tietosuojalautakunnan
antaman luvan mukaisesti; tai

3) jos luovutuksensaajalla on tämän lain mukainen oikeus
tallettaa luovutettavat henkilötiedot henkilörekisteriin
eikä henkilötietojen luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn
yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan
taikka valtion turvallisuutta.

Henkilörekisterilain 18 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tiedon luovuttaminen henkilörekisteristä on sallittua sellaisissa olosuhteissa, joissa henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana sellaisen toiminnan harjoittamiseen. Luovuttamisen edellytyksenä on tällöin kuitenkin, että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta.

Tietosuojalautakunta katsoo, että edellä mainitut edellytykset henkilötietojen massaluovutukselle eivät täyty puhelinnumeroiden luovutuksessa Helsingin Puhelin Oy:ltä hakijalle. Tämän vuoksi hakija tarvitsee poikkeusluvan puhelinnumeroiden saamiseen Helsingin Puhelin Oy:ltä.

Henkilörekisterien yhdistäminen

Hakijan tarkoituksena on verrata uuden Helsingin kampanja-aineistonsa tietoja Helsingin Puhelin Oy:n numeropalvelurekisteriin. Kysymyksessä on henkilörekisterien yhdistäminen.

Henkilörekisterien yhdistämisen edellytyksistä säädetään henkilörekisterilain 20 §:ssä. Pykälän mukaan henkilörekistereitä saa yhdistää vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai
tietosuojalautakunta luvan;

2) jos yhdistäminen johtuu välittömästi laissa
säädetystä tehtävästä ja rekisterinpitäjällä on tätä
tarkoitusta varten oikeus saada ja käyttää
yhdisteltäviä tietoja;

3) jos yhdistäminen tapahtuu osoitetietojen tavanomaiseksi
päivittämiseksi tai moninkertaisten
postilähetysten välttämiseksi; tai

4) jos on ilmeistä, että yhdistäminen ei vaaranna rekisteröidyn
yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai
oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilain 20 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty. Hakija tarvitsee näin ollen henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan myös hakemuksessa tarkoitettujen henkilörekisterien yhdistämiselle.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää luvan poiketa yhteysvaatimuksesta sekä massaluovutusta ja yhdistämistä koskevista rajoituksista edellyttäen, että luvan myöntämiseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Telehallintokeskuksen lakisääteinen tehtävä on valvoa, että radiolaitteista annettua lakia (8/27) ja sen nojalla annettuja määräyksiä noudatetaan. Televisiolupien osalta valvontaa ovat perinteisesti suorittaneet televisiolupatarkastajat. Tietosuojalautakunta on aiemmin päätöksellään nro 29/11.12.1995 myöntänyt hakijalle poikkeusluvan television luvattoman käytön vähentämistä koskevia alueellisia kirjekampanjoita varten.

Hakemuksessa tarkoitettu telemarkkinoinnin muodossa toteutettava kampanja merkitsisti viranomaisvalvonnan ulottamista entistä voimakkaammin kotirauhan piiriin. Kampanjan toteuttamisessa apuna käytettävän numeropalvelurekisterin käyttötarkoitus ei ole viranomaisvalvonnan toteuttaminen. Koska puhelinnumerot lisäksi ovat usein henkilökohtaisia, tietosuojalautakunta katsoo, etteivät ne ole asianmukaisesti käytettävissä talouskohtaisessa tv-lupavalvonnassa.

Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntämiseen ei ole henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettua painavaa syytä. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET


Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 19 §
Henkilörekisterilaki 20 §
Henkilörekisterilaki 37 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.