23.9.2022

Lausunto - Työryhmä - Perus - ja ihmisoikeudet

Luonnos ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaksi 2030

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030). Apulaisoikeuskansleri piti luonnoksessa käsiteltyjä asioita perusteltuina, mutta pyysi kiinnittämään jatkovalmistelussa huomiota vielä eräisiin näkökulmiin ja asioihin. 

Luonnoksessa todettiin, että valmistelussa on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon 1.7.2022 voimaan tulleen uuden ilmastolain vaatimukset. Apulaisoikeuskansleri piti tätä toivottavana ja perusteltuna lähtökohtana perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen sekä hallinnon tulevaisuusorientoitumisen ja kokonaisvaltaisesti yhteiskunnallisen resilienssin näkökulmasta. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan jatkovalmistelussa on tarpeellista arvioida ilmastonmuutoksen mahdollisesti tulevaisuudessa aiheuttamia suoria tai vähintään välillisiä vaikutuksia ja seurauksia kansalliseen hallintoon ja viranomaisten toimintaedellytyksiin selviytyä muun muassa ilmastopakolaisuuden aiheuttamista haasteista.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä seuraus- ja vaikutusarviointia olisi oleellista arvioida myös oikeudenhoidon näkökulmasta. Hän viittasi siihen, että oikeusturvamekanismimme ympäristö- ja ilmastoasioissa ei anna nykyiselläänkään oikeusturvaa viivytyksettä. Apulaisoikeuskansleri on joutunut laillisuusvalvonnallisin toimenpitein kiinnittämään huomiota muun muassa ympäristöasioiden, kaava-asioiden ja lupa-asioiden kokonaiskäsittelyaikoihin viranomaisessa ja hallinto-oikeudessa, sekä ympäristö- ja rakennusvalvonnassa ilmenneisiin puutteisiin riittävän tehokkaisiin, aktiivisiin ja oikea-aikaisiin valvontatoimenpiteisiin ryhtymisessä.

Hän katsoi myös, että ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen toimenpiteiden hyväksyttävyyden kannalta laajalla osallistumisella on olennainen merkitys. Kansanvallan kannalta tulevien sukupolvien ihmisten osallistumis- ja osallistamisoikeuksien huomioon ottaminen sopeutumissuunnitelman arvioinnissa olisi merkityksellistä, koska ilmastolain suunnittelujärjestelmä osaltaan lakisääteisenä mekanismina turvaa nykyisten sukupolvien huolenpitovelvoitetta, joka kohdistuu tuleviin sukupolviin. Tulevien sukupolvien tarpeet on nimenomaisesti todettu ympäristöperusoikeuden kontekstissa, mutta tarpeet liittyvät myös muihin perusoikeuksiin. 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.