14.6.2021

Velkajärjestely - Lausunto

Lausunto työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi

Oikeusministeriö oli pyytänyt lausuntoa virkamiestyöryhmän mietinnöstä, joka sisälsi luonnoksen hallituksen esitykseksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain, konkurssilain ja velkajärjestelyrekisteristä annetun lain muuttamiseksi.

Oikeuskansleri esitti harkittavaksi, että asetuksenantovaltuutta ehdotetun 35 a §:n osalta täsmennettäisiin. Mainitun pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa todettiin, että tilittämättä jätettävän lisäsuorituksen määrästä säädettäisiin asetuksella. Määräksi ehdotettiin kymmentä euroa. Ehdotetussa 35 a §:ssä säädettäisiin, että velallinen ei ole velvollinen tekemään velalle lisäsuoritusta, jos lisäsuoritus on määrältään alle valtioneuvoston asetuksella säädettävän euromäärän. Vaikka lisäsuorituksen määrää oli säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa täsmennetty, oli se lakitekstissä jätetty avoimeksi.

Hallituksen esityksen muotoon laaditun mietinnön jaksosta, joka koski suhdetta perustuslakiin, oikeuskansleri totesi, että kun sääntely perustuu pitkälti Euroopan unionin direktiiviin, olisi tässä yhteydessä perusteltua tuoda esille myös direktiivin tavoitteiden hyväksyttävyys perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta ja kootusti direktiivin jättämä kansallinen liikkumavara yhdenvertaisuuden kannalta.

Mietinnössä ehdotettiin useita muutoksia elinkeinotoimintansa lopettaneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsemisen helpottamiseksi, mikä saattaa olla omiaan heikentämään velkojien asemaa. Oikeuskansleri ehdotti harkittavaksi esityksen täydentämistä kannanotolla ehdotettujen muutosten vaikutuksista myös omaisuuden suojaa koskevaan perusoikeuteen.

Voimaantulon osalta oikeuskansleri totesi, että ehdotuksessa jäi epäselväksi se, miksi ne hakemukset, joissa päätöspäivä on ilmoitettu, ovat eri asemassa kuin muut vireillä olevat hakemukset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.