31.12.2020

Lain vahvistaminen - Huolellisuus

Valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön menettely lain vahvistamisessa

Tasavallan presidentti vahvisti 1.6.2018 esittelyssä työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM:n muutoslaki) esitellyn lain 414/2018 Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (jäljempänä HTSYL) 6 §:n muuttamisesta. Se koski HTSYL 6 §:n 1 momentin 22 ja 23 kohtaa.  Tasavallan presidentti vahvisti 1.6.2018 myös valtiovarainministeriöstä (VM) esitellyt lait HTSYL 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (403/2018, VM:n kumoamislaki) ja HTSYL 6 ja 12 §:n muuttamisesta (404/2018, VM:n muutoslaki). Viimeksi mainittu laki koski HTSYL 6 §:n 1 momentin 21, 23 ja 24 kohtaa. Tasavallan presidentti määräsi esitysten mukaisesti, että TEM:n muutoslaki tuli voimaan 1.1.2019 ja VM:n kumoamislaki 5.6.2018 sekä VM:n muutoslaki osin 5.6.2018 ja osin 1.1.2019.

VM:n kumoamislailla kumottiin jo aiemmin vahvistettu laki 923/2017, jossa säädettiin HTSYL 6 §:n 1 momentin muuttamisesta siten, että siihen lisättiin uusi 22 kohta, jonka mukaan velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan tukemaan: 22) matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain (921/2017) 14, 17 ja 18 §:ssä säädetyn tehtävän hoitamista. Laki oli määrätty tulemaan voimaan 1.7.2018. TEM:n muutoslain ja VM:n kumoamis- ja muutoslakien tultua vahvistetuksi ja voimaantulojen määrätyiksi edellä kuvatuin tavoin syntyi tilanne, jossa em. HTSYL 6 §:n 1 momentin 22 kohta oli tulossa voimaan alun perin tarkoitetun 1.7.2018 sijasta vasta 1.1.2019. Lisäksi lakien johtolauseet olivat muodostuneet virheellisiksi.

Saaduista selvityksistä ja lausunnoista ilmenee, että molemmissa ministeriössä asian valmistelijat ovat tunnistaneet koordinaatiotarpeen esitysten välillä ja pyrkineet huolelliseen valmisteluun muun muassa yhteydenpidolla niin valmistelijoiden välillä kuin eduskunnankin kanssa. Oikeuskansleri yhtyi TEM:n kansliapäällikön käsitykseen siitä, että HTSYL 6 §:n § momentin tapaisiin, jatkuvien muutosten kohteina oleviin säännöksiin liittyy suuri virheriski, joka nyt esillä olevassa tapauksessa on realisoitunut. Kysymys on tältä osin rakenteellisesta ongelmasta.

Oikeuskansleri katsoi, että asia ei antanut aihetta muuhun, kuin että hän kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota huolellisuuteen lakien vahvistamisen yhteydessä Editalle annettavien painotehtävien käsittelyssä sekä valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön huomiota päätöksessä esitettyihin näkökohtiin lakiehdotusten suunnitellun mukaisen voimaantulon ja lakiteknisen asianmukaisuuden varmistamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.