24.9.2019

Päätöksenteko - Tietosuoja

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö oli pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta.

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 4 §:n 2 momenttiin säädettäväksi ehdotettuun oikeuteen tehdä palvelutarpeen arviointi digitaalisesti ja 2 luvun 6 §:n 2 momenttiin vastaavasti ehdotettuun oikeuteen laatia työllistymissuunnitelmaehdotus digitaalisesti. Ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa muutoksia esitettiin tehtäväksi selvyyden vuoksi, kun yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artikla lähtökohtaisesti kieltää automatisoidut yksittäispäätökset.

Oikeuskansleri ei pitänyt termejä arvioinnin digitaalisesta tekemisestä tai työllistymissuunnitelmaehdotuksen digitaalisesta laatimisesta onnistuneina. Pääosa viranomaisten tuottamista suunnitelmista ja ehdotuksista tehdään tai laaditaan digitaalisesti eri asiankäsittelyjärjestelmissä. Digitaalinen laatiminen ei itsessään sisällä vielä tietoa automatisoidusta toiminnasta. On todennäköistä, että kansallisessa lainsäädännössä jatkossa säädetään yhä useammin yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitetusta automatisoidusta päätöksenteosta ja että lainsäädännön selkeyden vuoksi sääntelyssä tulee käyttää termejä, joista selvästi ilmenee sääntelyn tarkoitus. Oikeuskansleri piti perusteltuna, että esityksen sanamuodot ”voidaan tehdä myös digitaalisesti” ja ”voidaan laatia myös digitaalisesti” muutetaan muotoon, josta selkeästi käy ilmi, että lainkohdissa tarkoitetaan automatisoitua toimintaa.

Oikeuskansleri totesi lakiehdotuksen yksityiskohtaisten perustelujen osalta lisäksi, että yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa säädetty rekisteröidyn oikeus olla joutumatta pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi ei rajoitu pelkästään ratkaisuihin joita vakiintuneesti pidetään viranomaisen päätöksinä. Yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan mukaan huomioon on otettava automatisoidun päätöksen vaikutukset päätöksen kohteelle.

Siltä osin kuin yksityiskohtaisissa perusteluissa sivulla 11 toisessa täydessä kappaleessa oli arvioitu terveystietojen käsittelyä, oikeuskansleri totesi, että pelkkää tietoa siitä, vaikuttaako terveydentila asiakkaan hakemaan työhön tai koulutukseen voi pitää yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa tarkoitettuna terveyttä koskevana tietona riippumatta siitä, että asiakas anna terveydentilasta tarkempaa selvitystä. 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.