7.8.2018

Huomautus - Tuomari - Vanhentuminen

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneista teoista

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa ilmeni, että vastaaja oli muiden hänelle syyksi luettujen tekojen ohella tuomittu 10.3.2015 tehdyistä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, ajoneuvorikkomuksesta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta. Ankarin rangaistus teoista on enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rikoslain 8 luvun 1 §:n mukaan syyteoikeus vanhentuu kahdessa vuodessa, jos ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Käräjäoikeudesta saadun tiedon mukaan tekoja koskeva haaste oli annettu vastaajalle tiedoksi 11.4.2017, eli vasta sen jälkeen, kun syyteoikeus teosta oli jo vanhentunut.

Asiassa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari myönsi selvityksessään tuomion olleen virheellinen, kun vastaaja oli tuomittu edellä mainituista vanhentuneista teoista, ja kertoi virheen tapahtuneen huomaamattomuudesta.

Korkein oikeus purki käräjätuomarin hakemuksesta käräjäoikeuden tuomion vanhentuneiden tekojen osalta, hylkäsi syytteen niiltä osin vanhentuneena ja palautti asian käräjäoikeuteen yhteisen rangaistuksen uudelleen määräämistä varten.

Rangaistuksen tuomitseminen teoista, joista rangaistusta lain mukaan ei voi enää seurata, on omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan. Tällaista virhettä on lähtökohtaisesti pidettävä luonteeltaan vakavana. Käräjätuomarin virheestä ei apulaisoikeuskanslerin käytettävissä olevien tietojen mukaan ollut kuitenkaan aiheutunut vahinkoa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että vaikka virhe oli omiaan vähentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaikka virhe oli tapahtunut käräjätuomarin tehtävien ydinalueella eli lainkäyttöratkaisun tekemisessä, virhettä voitiin edellä esitetyn perusteella pitää rikoslain 40 luvun 10 §:ssä säädetyn tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla vähäisenä.

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan jos virkamies, julkisyhteisön työntekijä tai muu henkilö julkista tehtävää hoitaessaan on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, oikeuskansleri voi antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle, mikäli hän ei harkitse olevan tarvetta syytteen nostamiseen.

Edellä kerrotuilla perusteilla apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.