19.12.2017

Esityslista - Julkisuus - Kunnanhallitus - Tiedotus

Esityslistojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa

Kaupungin verkkosivuilla julkaistussa kaupunginhallituksen esityslistassa oli kahteen asiakohtaan merkitty, että "Asia ei ole julkinen". Asiakohdissa ei ollut kuvausta käsiteltävästä asiasta eikä lainkohtaa, johon salassapito perustui.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei asiassa ollut perusteita katsoa kaupungin menetelleen lainvastaisesti tai ylittäneen harkintavaltansa rajoja päättäessään kantelussa tarkoitetut kaksi esityslistan asiakohtaa salassa pidettäviksi. Hän ei kuitenkaan havainnut perustetta sille, miksi kantelussa tarkoitetun esityslistan asiakohtien otsikoissa salaisina käsiteltyjen asioiden aiheita ei ollut yksilöity millään tavoin. Kaupungin verkkoviestintä olisi myös näiden asiakohtien osalta ollut mahdollista toteuttaa siten, että kaupungin velvollisuudet viestinnässä ja tiedonsaantioikeuksien edistämisessä toteutuvat  salassapidon taustalla olevien intressien vaarantumatta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että esityslistalla olevan asian otsikossa tulisi pyrkiä kuvaamaan asiasisältöä siten, että yleisöllä on otsikon perusteella mahdollisuus halutessaan pyytää asiasta lisätietoa. Mikäli kunnan käytäntönä on julkaista pääsääntöisesti kaikki esityslistat verkkosivuillaan, riittävänä ei yleensä voida pitää sitä, että jossakin asiakohdassa todetaan pelkästään, ettei asia ole julkinen. Joissakin tapauksissa esityslistalla olevan asian valmistelun turvaaminen voi edellyttää, ettei asiaa julkisteta ennen sen käsittelyä toimielimessä. Tällaisessakin tapauksessa asiakohdan otsikko on usein mahdollista muotoilla siten, ettei valmistelun vaarantavia tai muutoin salassa pidettäviä tietoja paljasteta. Mikäli asia on julkisuuslain mukaan kokonaan salassa pidettävä tai siitä ei muulla perusteella ole mahdollista antaa ainakaan ennen toimielimessä käsittelyä lainkaan tietoja, tulisi sovellettavan lainkohdan tällöinkin ilmetä asiakohdasta.

Kaupunki oli selvityksen mukaan jo kantelun vireilläolon aikana kiinnittänyt asiaan huomiota ja osin korjannut menettelyään. Myös säännös valmistelussa olevia asioita koskevasta kunnan viestinnästä oli täsmentynyt 1.6.2017 lukien. Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessä esittämänsä näkemykset kaupunginhallituksen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.