12.12.2017

Hallinto - Lausunto - Seuraamusmaksu

Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskeva lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausunnon muistioluonnoksesta, joka koski rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittämistä. Lausuntopyynnöllä pyrittiin kartoittamaan alustavasti hallinnollisia sanktioita koskevan yleissääntelyn tarvetta ja tiedusteltiin lausunnonantajien näkemystä siitä, onko lainvalmistelun tueksi laadittaville hallinnollisia sanktioita koskeville sääntelyperiaatteille tarvetta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että seuraamuksia koskevalle yleiselle sääntelylle voisi olla tarvetta, koska se voisi selkeyttää ja yhtenäistää menettelyjä seuraamusten määräämisessä. Myös asianosaisten kannalta voisi olla selkeämpää, jos menettelysäännökset olisivat yhteiset ja niistä säädettäisiin yhdessä säädöksessä. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan yleissääntely voisi koskea lähinnä yleistä menettelyä seuraamusten määräämisessä ja siinä huomioon otettavia seikkoja. Hän katsoi, että mahdollista lainsäädäntöä annettaessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota seuraamusten kohteena olevien oikeuksia ja oikeusturvaa koskeviin kysymyksiin. Kaksoisrangaistavuuden kieltoa tulisi apulaisoikeuskanslerin mukaan tarkastella paitsi sisällölliseltä (rikosoikeudellisen ja hallinnollisen sanktion välinen suhde) myös menettelylliseltä (rikosoikeudellisen ja hallinnollisen prosessin välinen ajoituksellinen suhde) kannalta. Seuraamusten oikeasuhtaisuutta ja kohtuullistamista arvioitaessa voisi olla tarpeen ottaa huomioon myös käytetyt välillisen hallintopakon keinot (uhkasakot) silloin, kun on kysymys laiminlyönnin hallinnollisesta sanktioinnista.

Apulaisoikeuskansleri piti kannatettavana lainvalmistelun tueksi tarkoitettujen rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten sääntelyperiaatteiden kirjaamista. Niillä voitaisiin hänen mukaansa vaikuttaa siihen, että seuraamusten sääntely niiden moninaisuuden vuoksi edelleenkin tarpeellisessa erityislainsäädännössä tulisi jatkossa olemaan yhtenäisempää, minkä lisäksi periaatteet voisivat ohjata säädösten valmistelijoita tarkastelemaan ja arvioimaan perusteellisesti niitä seikkoja, joihin seuraamuksista säädettäessä tulisi kiinnittää huomioita.                 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.