1.12.2017

Lapsen huolto - Lapsen oikeudet - Lastenvalvoja - Tapaamisoikeus

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta

Oikeuskansleri totesi lapsenhuoltolain uudistamisen ja ajanmukaistamisen olevan tarpeen.

Yksittäisten säännösehdotusten osalta oikeuskansleri totesi lausunnossaan muun muassa, että  sosiaalilautakunnan vahvistamien sopimusten käyttöalan laajentuminen ja muutoinkin uusien sopimustyyppien (vuoroasuminen, lapsen oikeus tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa) mahdollistaminen edellyttää lastenvalvojien koulutusta sekä riittäviä resursseja, jotta asianmukaiset palvelut voidaan turvata viivytyksettä. Sinänsä oikeuskansleri piti kannatettavana, että lapsen huoltoa ja tapaamista koskevat asiat voidaan entistä laajemmin ratkaista sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. Tämä saattaa nopeuttaa ja joustavoittaa asioiden käsittelyä edellyttäen että lastenvalvojien palvelut voidaan edellä esitetyllä tavalla turvata. Ns. vuoroasumisen osalta oikeuskansleri piti tärkeänä  etuuksia ja oikeuksia koskevan erityislainsäädännön muutostarpeen kartoittamista, mihin mietinnössä on viitattukin, koska esimerkiksi terveydenhuollon ja koululaiskuljetusten suhteen voi ilmetä ongelmallisia tilanteita. 

Lapsenhuoltolakiin esitetään otettavaksi uusi säännös lapsen oikeudesta tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa. Säännöksessä tarkoitettu lapselle erityisen läheinen henkilö voisi itse tehdä tuomioistuimelle hakemuksen, joka koskee lapsen oikeutta tavata häntä. Mietinnössä esitellyssä ulkomaisessa lainsäädännössä muun henkilön kuin vanhemman tapaamisoikeus ja sen vaatiminen näytti olevan säädetty rajoitetummin. Oikeuskansleri piti mahdollisena, että ehdotettu säännös saattaisi lisätä oikeudenkäyntejä, jotka ovat lapselle kuormittavia.

Mietinnön mukaan esityksessä ehdotetaan useita lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla on tarkoitus parantaa lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Lapsen mielipiteen selvittämisestä säädettäisiin nykyistä täsmällisemmällä ja laajemmalla säännöksellä, mitä oikeuskansleri piti asianmukaisena.

Ehdotuksessa pyritään oikeudenkäyntien nopeuttamiseen ja tarpeettomien uusintakäsittelyjen karsimiseen. Oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa ilmenee usein tyytymättömyyttä sosiaalilautakunnalta pyydettävien selvitysten viipymiseen. Selvityksen toimittamiselle on saatettu asettaa pitkähkö määräaika ja ja mahdollisesti vielä pyydetään lisäaikaa. Näin oikeudenkäynnin kokonaiskesto kasvaa kohtuuttomaksi. Oikeuskansleri piti kannatettavana ehdotettuja säännöksiä siitä, että tuomioistuimen on asetettava määräaika selvityksen laatimiselle ja että tuomioistuimen on selvitystä pyytäessään yksilöitävä, mistä kysymyksistä selvitystä erityisesti tarvitaan. Oikeudenkäyntien nopeuttamiseksi on lausunnon mukaan välttämätöntä, että sosiaaliviranomaisilla on riittävät resurssit tuomioistuimen pyytämien selvitysten laatimiseen viivytyksettä.

Lausunnossa on todettu, että uusi säännös väliaikaisen määräyksen antamisesta elatusavusta on tarpeellinen ja turvaa lapsen oikeutta elatukseen.  Myös uusi säännös mahdollisuudesta määrätä sakon uhka jo niin sanotussa perustepäätöksessä eli tapaamisoikeudesta tuomioistuimessa päätettäessä on kannatettava nopeuttaessaan menettelyä ja vähentäessään oikeudenkäyntejä.

Toistuvien huoltoriitojen ehkäisemiseksi esityksessä ehdotetaan lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen muuttamiselle asetetun kynnyksen korottamista. Uuden ehdotetun säännöksen mukaan tuomioistuimen tulisi hylätä sopimuksen tai päätöksen muuttamista koskeva hakemus jo kirjallisessa menettelyssä, jos hakemuksen perusteet ja asian aiemmat käsittelyt huomioon ottaen on selvää, että hakemus ei ylitä muutoskynnystä. Lausunnon mukaan toistuvat huoltoriidat ovat haitallisia lapselle ja rasittavat tuomioistuinjärjestelmää, joten  niiden vähentämiseen tähtäävät toimet ovat kannatettavia.

Lapsen kuuleminen oikeudenkäynnissä voi mietinnön mukaan tapahtua joko sosiaaliviranomaisen selvityksen yhteydessä tai tuomioistuimessa. Lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti molemmissa yhteyksissä. Esitykseen sisältyy uusi säännös lapsen kuulemisesta tuomioistuimessa. Oikeuskansleri totesi, että hänen nähdäkseen ehdotettu säännös mahdollistaa lapsen edun huomioon ottamisen lapsen kuulemisessa. Säännöksessä on muun muassa todettu, että tuomioistuin voi käyttää lapsen kuulemisessa apuna 17 b §:ssä tarkoitettua asiantuntija-avustajaa ja että lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti myös siten, että hänen lisäkseen läsnä on vain yksi tai useampi tuomioistuimen jäsen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.