27.11.2017

Hallinto - Maatalous - Elintarvike - Eläinsuojelu

Lausunto hallituksen esityksen luonnokseen laiksi Ruokavirastosta

Lakiesityksen luonnoksessa ehdotetaan perustettavaksi uusi virasto maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Tarkoituksena on yhdistää nykyisten Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät sekä siirtää Maanmittauslaitoksesta tehtävät, jotka liittyvät tietohallinnon palveluiden tuottamiseen perustettavalle virastolle sekä laajemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille.

Lausunnossa viitattiin muun ohessa lakiesityksen nykytilan arviointia koskevaan osuuteen, jossa  oli viitattu Maaseutuviraston toiminnasta vuonna 2016 tehtyyn arviointiin, jonka johtopäätöksenä oli kiinnitetty huomiota siihen, että virasto ei ollut pystynyt keskeisillä osa-alueillaan vastaamaan sidosryhmiensä odotuksiin yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmakauden vaihtuessa. Sidosryhmätyytymättömyys oli johtunut pääosin vaikeuksista tietojärjestelmien kehittämisessä ja tietojärjestelmien puutteiden vaikutuksesta tukien haku- ja maksatusaikoihin. Asia oli ilmennyt myös oikeuskanslerinvirastossa käsitellyssä kanteluasiassa OKV/155/1/2015 ja siihen saadussa Maaseutuviraston selvityksessä, jossa oli ollut kysymys tietojärjestelmätyön haasteellisuuden aiheuttamista viivästymisistä maksajavirastolle kuuluvien tehtävien optimaalisessa täytäntöönpanossa ja toteuttamisessa.

Edelleen nykytilan arviointia koskevassa kohdassa oli todettu Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tuleviin tehtäviin vaikuttavan vahvasti se, mitä päätöksiä unionin tasolla tehdään yhteisen maatalouspolitiikan sekä elintarvikesektorin kehittämisen osalta. Maatalouspolitiikan seuraavan uudistuksen voimaantulo ajoittuu ensi vuosikymmenen alkupuolelle. Edelleen Elintarviketurvallisuusviraston tuleviin tehtäviin vaikuttaa kasvinterveyttä, eläinten terveyttä ja virallista valvontaa koskevan uuden unionin lainsäädäntöpaketin soveltamisen alkaminen vuosina 2019–2021.

Edellä todetuista johtuen oikeuskansleri katsoi olevan olennaista, että myös lainsäädännöllisin keinoin varaudutaan  siihen, että uuden perustettavan viraston perustehtävien häiriötön hoitaminen tulee turvatuksi. Tässä yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon muun muassa tietojärjestelmien katkeamaton toimivuus tehtävien uuteen virastoon siirtymisen nivelkohdassa hyvän hallinnon toteutumisen turvaamiseksi.

Edelleen oikeuskansleri toi esiin, että uutta perustettavaa virastoa koskevan lakiluonnoksen 6 §:n 2 momentin mukaan virasto voi tilauksesta tehdä toimialaansa kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa muita asiantuntijapalveluita. Tällä tarkoitettaneen liiketaloudellisin perustein tapahtuvaa palvelutoimintaa. Perustettavan viraston organisaatiorakenteessa, josta 9 §:n 2 momentissa mainitulla tavalla tullaan määräämään pääjohtajan vahvistamassa työjärjestyksessä, laeissa säädetyt viraston viranomaistehtävät ja rooli myytävien tilauspalveluiden tuottamisessa tulisivat olla selkeästi erotettavissa toisistaan.   

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.