30.11.2015

Asiakirjajulkisuus - Asiakirjapyyntö - Lastensuojelu

Lastensuojeluasiakirjoja koskevan asiakirjapyynnön käsittely

Kantelijan asiamies oli tilannut jäljennökset kantelijan lasten lastensuojelun asiakaskertomuksista ja muusta aineistosta. Lapset oli sijoitettu kiireellisesti noin kuukautta aikaisemmin ja sijoitusta oli sittemmin jatkettu. Lastensuojelun esimies oli hylännyt pyynnöt. Oikaisuvaatimusasian käsitelleen yksilöhuoltojaoston pöytäkirjan ja saadun selvityksen mukaan tietojen luovuttamatta jättämisen perusteluna oli ollut, että kantelija ei ole lasten huoltaja, eikä hän siten ole asianosainen lapsia koskevissa lastensuojeluasioissa lukuun ottamatta kiireellistä sijoitusta, sijaishuollon muuttamista ja huostaanottoa koskevia päätöksiä. Selvityksessä ja jaoston pöytäkirjassa oli todettu, että myöhemmin käräjäoikeudesta saaduista asiakirjoista oli käynyt ilmi, että kantelijalla oli oikeus saada tietoja lasten asioista sosiaaliviranomaisilta. Tiedot oli toimitettu postin välityksellä kantelijalle kuukauden sisällä pyynnön saapumisesta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus saada tieto myös salassa pidettävän asiakirjan sisällöstä, jos asiakirja voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Kantelijan pyytämät lastensuojelun asiakirjat ovat luonteeltaan tällaisia kiireellistä sijoitusta koskevaan asiaan vaikuttavia asiakirjoja. Kantelija oli asiassa asianosainen. Huomioon ottaen kantelijan asianosaisasema ja asianosaisen tietojensaantioikeutta koskevat säännökset apulaisoikeuskansleri katsoi, että asiassa ei ollut toimittu asianmukaisesti, kun asiakirjojen luovuttamatta jättämistä oli perusteltu sillä, että kantelija ei ole lasten huoltaja.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaalityön palvelujen huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten mukaiseen menettelyyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.