18.11.2015

Edustusto - Käsittelyaika - Perusteleminen - Viisumi

Suomen suurlähetystön menettely viisumiasiassa

Suurlähetystö oli evännyt syyskuussa 2014 hakijan turistiviisumin, mihin oli haettu oikaisua. Oikaisuvaatimukseen oli annettu päätös helmikuussa 2015 sekä perustelujen osalta korjattu päätös maaliskuussa 2015. Kantelussa oli kyse siitä, oliko viisumin epäämispäätös ja oikaisuvaatimukseen annetut päätökset perusteltu asianmukaisesti, sekä siitä, oliko oikaisuvaatimus käsitelty viivytyksettä. Lisäksi kantelussa oli moitittu sitä, ettei suurlähetystö ollut vastannut oikaisuvaatimuksen käsittelyaikaa ja tiedoksiantoa koskeviin tiedusteluihin sekä sitä, ettei hakija ollut saanut oikaisuvaatimukseen annettua päätöstä tiedoksi.

Asiassa oikaisuvaatimuksen käsittelyaika oli kestänyt poikkeuksellisen kauan keskimääräisen käsittelyajan ollessa 1 - 2 kuukautta. Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt suurlähetystön huomiota noudattaa ulkomaalaislain 191 a §:n 2 momenttia oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä käsittelystä. Apulaisoikeuskansleri on myös kiinnittänyt suurlähetystön huomiota noudattaa hallintolain 8 §:ää asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaamisessa. Lisäksi apulaisoikeuskansleri on todennut, että viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 24-kohdan mukaan viisumin hakijaa koskevat tiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä, jolloin tietoja viisumiasiasta ei tule antaa muille kuin asianosaiselle itselleen tai tämän valtuuttamalle henkilölle.

Oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen perustelujen osalta ratkaisussa on muun muassa korostettu perustelujen merkittävyyttä hakijan oikeusturvan sekä hyvän ja avoimen hallinnon kannalta. Oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä tulee riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi ilmetä, minkä tosiasioiden tai selvitysten perusteella kussakin yksittäistapauksessa lopputulokseen on päädytty. Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt ulkoasiainministeriön sekä suurlähetystön huomiota oikaisuvaatimuksiin tehtyjen päätösten perustelemisesta esittämiinsä näkökohtiin otettavaksi huomioon perustelujen laadun edelleen kehittämisessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.