24.09.2015

Ilmoitus - Palveluperiaate - Ulosotto

Ulosottoasian passiivirekisteröinnin päättyminen ja siitä ilmoittaminen

Kantelija oli saanut ulosottoviranomaiselta kirjeen, jossa ilmoitettiin, että hänen ulosottoasiansa passiivirekisteröinti oli päättynyt samana päivänä. Ulosottoasia, jossa kantelija oli velkojana, oli siirretty passiivirekisteriin noin vuotta aikaisemmin.

Kirjeessä mainittiin, että passiivirekisteröinnin päättyminen perustui ulosottokaaren säännökseen. Kantelija havaitsi, että mainitun lainsäännöksen mukaan passiivisaatava on voimassa kaksi vuotta estetodistuksesta, eli ajankohdasta, jolloin velallinen on todettu varattomaksi. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa passiivirekisteröinti oli kuitenkin lopetettu jo runsaan vuoden kuluttua mainitusta ajankohdasta. Kantelua tutkittaessa ilmeni, että passiivirekisteröinnin ennenaikainen poistaminen oli johtunut siitä, että velallinen oli asetettu konkurssiin. Menettelyssä ei todettu lainvastaisuutta.

Apulaisoikeuskansleri havaitsi kuitenkin ulosottoviranomaisen ilmoitusmenettelyssä eräitä puutteita.

Ensinnäkin kantelijalle lähetetyssä ilmoituskirjeessä oli kerrottu passiivisaatavan rekisteröinnin lopettamisen perustuneen ulosottokaaren säännökseen, jossa mainitaan rekisteröinnin olevan voimassa kaksi vuotta. Kirjeessä ei lainkaan mainittu, että passiivisaatavan rekisteröimisen ennenaikainen lopettaminen tässä tapauksessa perustui muuhun kuin lainkohdan mainitsemaan pääsääntöön, eli se johtui velallisen konkurssiin asettamisesta. Kantelijalle lähetettyä ilmoitusta voitiin siten pitää oikeudellisesti harhaanjohtavana.

Toiseksi ilmeni, ettei ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta automaattisen tietojenkäsittelyn avulla asiakkaalle lähetettävistä ilmoituksista toimiteta kopioita vastaavalle kihlakunnanulosottomiehelle eikä muullekaan ulosottoviraston virkamiehelle. Ulosottoviraston virkamiehen kertoman mukaan ulosottoviraston henkilökunta oli vain nähnyt ilmoituksista mallikappaleita.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että tilanne, jossa ulosoton asiakas saamansa kirjeen perusteella ottaa yhteyttä asiansa yhteystahoksi merkittyyn virkamieheen ja saa tällöin tietää, ettei kyseinen virkamies ole edes tietoinen asiakkaalle lähetetystä ilmoituksesta eikä tunne sen oikeudellista perustetta, on omiaan heikentämään ulosottotoiminnan ja yleisemminkin viranomaistoiminnan uskottavuutta.

Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri pyysi Valtakunnanvoudinvirastoa ilmoittamaan 31.3.2016 mennessä, mihin toimenpiteisiin se mahdollisesti katsoo aiheelliseksi ryhtyä ulosoton ilmoitusjärjestelmässä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Valtakunnanvoudinvirasto ilmoitti, että sen asettaman ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntöryhmän esityksen pohjalta annetussa hallituksen esityksessä (HE 137/2015 vp) ehdotetaan, että passiivirekisteröinnin päättymisilmoitusten lähettämisestä luovutaan. Jatkossa hakijalle tehdään ilmoitus vain asian siirrosta passiivirekisteriin, jolloin ilmoitetaan, että passiivirekisteröinti on voimassa kaksi vuotta. Valtakunnanvoudinvirasto ilmoittaa jatkossa hakijalle myös, jos passiivirekisteröinti poikkeuksellisesti päättyy ennen kuin on kulunut kaksi vuotta, vaikka tuleva sääntömuutos ei tätä edellytäkään.

Toiseksi Valtakunnanvoudinvirasto ilmoitti, että ulosoton tietojärjestelmää kehitetään siten, että siitä on nähtävissä kaikki velalliselle lähetettävät asiakirjat, joita voi myös avata tarkasteltaviksi näköiskopioina. Muutos on tarkoitus toteuttaa toukokuussa 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.