16.07.2015

Käsittely - Muutoksenhaku - Ratkaisu - Yksityistie

Valituksen käsitteleminen tielautakunnassa

Kaupungin tielautakuntana toimiva yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto ei ollut millään tavoin käsitellyt kantelijan valitusta, jonka hän oli tehnyt yksityistien tiekunnan kokouksen päätöksestä. Tiejaoston esittelijä oli kaupungin selvityksen mukaan saattanut valituksen tiekunnan kokouksen tietoon ja pyytänyt, että kokous käsittelisi valituksessa esitetyt asiat. Valituskoski tieyksikkölaskelman muuttamista, laskelman korjaamista yhden kiinteistön kohdalla ja puomin kiinni pitämistä. Kaupunki ilmoitti oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, että valituksessa esitetyt asiat olivat tiekunnan kokouksessaan päätettäviä. Tiejaosto ei ollut ilmoittanut valituksen käsittelyn etenemisestä kantelijalle vaan se oli olettanut, että kantelija tiekunnan osakkaana olisi tietoinen tiekunnan kokouksen tekemistä päätöksistä. Kantelijan mukaan hänen valitustaan oli tiekunnassa käsitelty ainoastaan siten, että valituksesta oli informoitu tiekuntaa kokouksessa ja korjattu tieyksikkölaskelmassa ollut virhe yhden kiinteistön kohdalla. Hän oli kertomansa mukaan jäänyt käsitykseen, että hänen asiansa käsittely tiejaostossa jatkuu edelleen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi kunnan yksityistieasioista vastaavan toimielimen lakisääteisiin tehtäviin kuuluvan muun ohessa päättää puominpitokiellosta ja toimia muutoksenhakuviranomaisena yksityistielain 70 §:n mukaisesti. Viranomaisen on käsiteltävä sille saapunut asia. Sen tulee ratkaista asia eli tehdä joko myönteinen tai kielteinen perusteltu päätös asiassa, tehdä päätös asian tutkimatta jättämisestä tai siirtää se toimivaltaiselle viranomaiselle. Asian vireille saattaneelle asianosaiselle tulee joka tapauksessa ilmoittaa, miten hänen asiaansa käsitellään. Mikäli valitusviranomainen katsoo, että asia on sisällöllisesti tullut ratkaistua jossakin muussa yhteydessä, tämä tulee tuoda riittävän yksilöidysti perustellen esiin päätöksessä. Oletus siitä, että asianosainen on saanut tiedon asiansa käsittelystä yksityisoikeudellisessa yhteisössä, ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan riitä täyttämään viranomaisen käsittelyvelvollisuutta. Hän totesi, ettei kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto ollut käsitellyt sille osoitettua valitusta siten kuin yksityistielain ja hallintolain säännökset edellyttivät, ja että tiejaostolla on hänen näkemyksensä mukaan edelleen velvollisuus käsitellä sille osoitettu valitus. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisu lähetettiin kaupunginhallitukselle ja yhdyskuntatekniikan lautakunnalle sekä lautakunnan tiejaostolle tiedoksi ja huomioon otettavaksi. Kaupunginhallitusta pyydettiin ilmoittamaan 30.10.2015 mennessä, miten kantelun kohteena ollut asia on käsitelty.

Kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto on toimittanut oikeuskanslerinvirastoon toimituspöytäkirjan 28.10.2015, jonka mukaan puomin pitämistä koskeva kantelijan valitusasia on käsitelty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.