06.08.2014

Ajokielto - Ajo-oikeus - Hyvä hallinto - Poliisi - Tiedoksianto

Poliisilaitoksen menettely ajo-oikeutta koskevassa asiassa

A oli määrätty toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon, koska hän ei lääkärinlausunnon mukaan enää täyttänyt ajokorttilain 12 §:ssä säädettyjä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä. Tämän jälkeen A oli kuitenkin toimittanut poliisille uuden lääkärinlausunnon, jonka mukaan ajokorttiluvan terveysvaatimukset täyttyivät tietyin edellytyksin. Lausunnon vuoksi poliisilaitos oli määrännyt kantelijan suorittamaan ajokoe hyväksytysti määräaikaan mennessä. Vaikka kantelija ei ollut suorittanut ajokoetta hyväksytysti määräaikaan mennessä, poliisilaitos ei ollut tehnyt uutta päätöstä ajokieltoon määräämisestä, vaan oli pyrkinyt antamaan tiedoksi vanhan aiemmin antamansa ajokieltopäätöksen.

Apulaisoikeuskansleri katsoi ratkaisussaan, että ajokokeen suorittamista koskeva päätös oli oikeudellisesti korvannut aiemmin annetun ajokieltopäätöksen, jota ei ollut saatu annettua tiedoksi ja joka siten oli jäänyt vaille oikeusvaikutusta. Aiemmin annettua ajokieltopäätöstä ei olisi tullut enää käyttää, vaan antaa asiassa uusi päätös. Uusi päätös olisi ollut tarpeen, sillä ajokieltoon määräämisen peruste oli muuttunut ajokorttilain 64 §:n 2 momentin 1 kohdasta saman momentin 2 kohtaan.

Lisäksi asiassa oli kyse ajo-oikeutta koskevan päätöksen tiedoksiannosta. Poliisilaitos oli lähettänyt A:lle kirjeen, jossa häntä pyydettiin noutamaan ajo-oikeutta koskeva päätös poliisilaitoksen palvelutoimistosta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että poliisilaitoksen menettelyä päätöksen tiedoksiannossa ei voitu pitää poliisilain 1 luvun 6 §:n 2 momentin mukaisena tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena tehtävän suorittamisena, kun kirje oli lähetetty yli kaksi kuukautta ajokokeen suorittamista koskevan määräajan päättymisen jälkeen. Ajokieltoa koskevan päätöksen nopea ja tuloksekas tiedoksianto on liikenneturvallisuuden kannalta erityisen tärkeää silloin, kun ajo-oikeuden haltijan ajokyky on terveydellisistä syistä heikentynyt.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että poliisilaitoksen käytettävissä olisi ollut myös muut hallintolain 60 §:n tiedoksiantotavat, kuten päätöksen lähettäminen A:lle postitse saantitodistusta vastaan tai jopa sen toimittaminen poliisipartion avulla. Hallintolain esityöt huomioon ottaen kun kysymyksessä oli varsin iäkäs henkilö, joka asui kaukana poliisiasemasta, olisi päätöksen toimittaminen postitse saantitodistusta vastaan ollut päätöksen noutoa tarkoituksenmukaisempi ja joustavampi tiedoksiantotapa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen tarkastajan sekä ajo-oikeusasiaa valmistelleiden virkamiesten huomiota vastaisen varalle hallinto- ja poliisilain säännösten huolelliseen noudattamiseen hallintolupa-asioita ratkaistaessa ja tiedoksiannettaessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.