22.07.2014

Julkisuuslaki

Tietopyyntöön vastaaminen

Kaupungin terveyskeskus oli kutsunut kantelijan vastaanotolle sen johdosta, että terveyskeskukseen oli oltu yhteydessä kantelijan käytöksen vuoksi. Kantelijan tiedustellessa terveyskeskuksesta sinne yhteydessä ollutta tahoa hänelle ilmoitettiin, että vaitiolovelvollisuus esti tiedon antamisen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi kantelijan esittäneen selvän kysymyksen, joka liittyi hänelle tarjottuun hoitoon. Pyydetty tieto sisältyi viranomaisen asiakirjoihin ja oli tallennettuna kantelijaa koskeviin potilasasiakirjoihin. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että pyyntö olisi tullut tulkita ensisijaisesti julkisuuslain mukaiseksi tietopyynnöksi. Kantelijalle ei ilmoitettu tarkemmin tiedon antamatta jättämisen syytä ja sen oikeudellista perustetta. Häntä ei myöskään informoitu siitä, että asia voitiin saattaa viranomaisen ratkaistavaksi ja että asiasta oli mahdollista saada valituskelpoinen päätös. Tietopyyntöä käsiteltäessä ei näin ollen menetelty julkisuuslaissa säädettyjen menettelytapojen mukaisesti. Menettely ei myöskään vastannut henkilötietolaissa säädettyä rekisteröidyn tarkastusoikeuden epäämiselle säädettyä menettelytapaa eikä kaupungin antamaa ohjeistusta. Terveyspalveluita tuottavan liikelaitoksen huomiota kiinnitettiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädettyjen menettelysäännösten noudattamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.