01.07.2014

Esitutkinta - Kuulustelu - Poliisi

Poliisin menettely esitutkinnassa

Kantelija arvosteli keskusrikospoliisin menettelyä katsoen, että hänen esitutkintakuulustelunsa oli suoritettu epäasianmukaisesti, koska hänet oli kuultu rikoksesta epäiltynä puhelimitse, vaikka kyse oli törkeää petosta koskevasta rikosepäilystä, jonka hän kiisti eikä hänelle ollut kerrottu oikeudesta käyttää kuulustelussa todistajaa ja avustajaa. Lisäksi kantelija arvosteli keskusrikospoliisin menettelyä katsoen sen loukanneen asianomaisten kansalaisten oikeusturvaa, kun se oli kotisivuillaan tarjonnut yleisölle ostettaviksi esitutkintapöytäkirjaa sähköisessä muodossa siten, että pöytäkirjan tilaajille luovutetuista pöytäkirjatiedostoista ilmeni esitutkinnassa kuultujen asianosaisten muiden henkilötietojen ohella henkilötunnukset.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi tapahtuma-aikaan voimassa olleen esitutkintalain asiaa koskeviin säännöksiin viitaten, että epäilty olisi tullut kuulustella esitutkinnassa henkilökohtaisesti.

Asiassa jäi jossain määrin epäselväksi, mitä kantelijalle oli kuulustelun yhteydessä ilmoitettu mahdollisuudesta käyttää avustajaa ja todistajaa. Kuulustelupöytäkirjaan ei ollut tehty asiaa koskevia merkintöjä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti joka tapauksessa tapahtuma-aikaan voimassa olleiden esitutkintalain säännösten valossa oikeusturvasyistä kritiikille alttiina keskusrikospoliisin selvityksissään kuvaamaa menettelyä, jossa rikoksesta epäillyille olisi tarjottu vaihtoehtoista mahdollisuutta suorittaa kuulustelu keskusrikospoliisin tiloissa henkilökohtaisesti, jolloin hänellä olisi mahdollisuus halutessaan käyttää kuulustelussa avustajaa ja todistajaa. Maallikon voi olla vaikea tai mahdoton täysin ymmärtää avustajan ja todistajan merkitystä esitutkinnassa ja rikosprosessissa yleensä. Lisäksi epäilty voi mahdollisesti kokea tämänkaltaisen menettelyn jonkinasteisena suostutteluna tai painostuksena jättää avustaja ja todistaja kutsumatta kuulusteluun.

Se keskusrikospoliisin selvityksissään esiintuoma seikka, että mahdollisuus kutsua avustaja ja todistaja paikalle olisi selkeästi tuotu esiin mikäli kantelijan kuulustelua olisi katsottu tarpeelliseksi jatkaa myöhemmin henkilökohtaisesti, ei ollut ratkaiseva. Oleellista on, että rikoksesta epäillyn oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti heti rikosprosessin hänen osaltaan käynnistyessä. Rikosprosessin alkuvaiheen tapahtumat voivat vaikuttaa prosessin myöhemmissäkin vaiheissa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kyseisessä tapauksessa esitutkinnassa kuultujen henkilöiden henkilötunnusten tulostuminen yleisölle luovutettuihin esitutkinta-asiakirjoihin oli henkilötietolain hyvää tietojenkäsittelytapaa ja henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten näkökulmasta ongelmallista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti keskusrikospoliisin huomiota rikoksesta epäillyn kuulustelua koskevien säännösten huolelliseen noudattamiseen. Lisäksi hän kiinnitti keskusrikospoliisin ja poliisin valtakunnallisista tietojärjestelmistä vastaavan Poliisihallituksen huomiota poliisin rekistereistä tulostettavien esitutkinta-asiakirjojen osalta henkilötietolain asiaa koskeviin säännöksiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.