03.12.2013

Hyvä hallinto - Käsittelyaika - Vastaus - Viipyminen

Asian käsittelyn viipyminen ja yhteydenottoihin vastaaminen

Kantelussa arvosteltiin oikeusaputoimistoa ja sen johtavaa julkista oikeusavustajaa kohtuuttoman pitkästä käsittelyajasta koskien oikeusapulain 18 §:n 6 momentin mukaisen maksatuspäätöksen tekemistä kahdessa kantelijan asianajotoimiston hoitamassa asiassa. Kantelussa arvosteltiin lisäksi sitä, ettei asiaa koskeviin tiedusteluihin vastattu.

Oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja oli vastannut kantelijan maksatusasioiden käsittelyaikaa koskevaan tiedusteluun helmikuussa 2013. Sen sijaan samaa asiaa koskeviin maaliskuussa 2013 ja huhtikuussa 2013 tehtyihin yhteydenottoihin kantelija ei saanut lainkaan vastausta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun ilman aiheetonta viivytystä. Viranomainen ei voi jättää kokonaan vastaamatta tiedusteluun pelkästään sillä perusteella, että se katsoo asiakkaan saaneen jonkinlaisen vastauksen jo aiemmin. Jos yhteydenoton sanamuodosta on pääteltävissä, että asiakas jää odottamaan viranomaisen vastausta, on tiedusteluun lähtökohtaisesti vastattava. Kyseessä olevassa asiassa kantelija on perustellusti voinut odottaa, että viranomainen vastaa yhteydenottoihin. Se, että asian käsittely viranomaisessa ei ole edennyt, ei ole peruste jättää vastaamatta asian käsittelyä koskevaan yhteydenottoon.

Apulaisoikeuskansleri katsoi myös, että kantelussa tarkoitettujen kahden maksatuspäätöksen noin neljän kuukauden pituista käsittelyaikaa on maksatuspäätösten tavanomainen käsittelyaika ja nyt kyseessä olevien maksatusasioiden piirteet huomioon ottaen pidettävä kohtuuttoman pitkänä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan huomiota hallintolain mukaiseen viranomaisen vastaamisvelvollisuuteen ja asian viivytyksettömään käsittelyyn.

Hallintolain 8 § ja 23 §
Oikeusapulain 18 § 6 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.