07.09.2010

Poliisi - Pakkokeino - Kotietsintä

Kotietsintä

Kantelijoiden omistamalla kiinteistöllä oli suoritettu kotietsintä. Kotietsinnästä päätti sen toimittanut ylikonstaapeli ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräystä. Kotietsinnän kohteena olleen kiinteistön omistajille ei annettu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla. Kotietsinnästä ei myöskään ilmoitettu omistajille jälkikäteen.

Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräys kotietsinnälle olisi voitu hankkia myös muulta pidättämiseen oikeutetulta virkamieheltä kuin kyseisen asian tutkinnanjohtajalta, joka ei ollut töissä viikonloppuna. Lääninhallituksen poliisiosaston asiassa antaman lausunnon perusteella päällystön johtovalmiusjärjestelmän myötä tällainen määräys on aina mahdollista saada puhelimitse.

Käytössä olleesta selvityksestä ei ilmennyt seikkoja, jotka olisivat osoittaneet kotietsinnän kiireellisyyden ja/tai olisivat estäneet määräyksen hankkimisen esimerkiksi puhelimitse. Epäillyn rikoksen tapahtuma-ajasta oli kulunut noin kuukausi ennen kotietsinnän toimittamista. Kotietsintäsuoritettiin paikassa, joka ei ollut sen hallinnassa, jota oli syytä epäillä rikoksesta. Tilanteen arviointi kokonaisuudessaan edellytti siten tarkkaa kotietsinnän edellytysten punnintaa. Ylikonstaapelin olisi ollut kyseisessä tapauksessa perusteltua keskustella kotietsinnän edellytyksistä pidättämiseen oikeutetun virkamiehen kanssa ja hankkia tältä määräys kotietsinnälle. Näin menetellessään ylikonstaapeli olisi paitsi noudattanut lain muotomääräyksiä myös saanut toimelleen ulkopuolisen, poliisipäällystöön kuuluvan poliisimiehen oikeudellisen arvioin.

Pakkokeinolain mukaan sille, jonka luona kotietsintä pidetään, tai hänen poissa ollessaan jollekin hänen talonväkeensä kuuluvalle paikalla olevalle on annettava tilaisuus olla etsinnässä saapuvilla ja kutsua siihen todistaja, jollei se viivytä toimitusta. Jollei kukaan mainituista eikä heidän kutsumansa todistaja ole ollut toimituksessa läsnä, on etsinnästä viipymättä ilmoitettava sille, jonka luona se on toimitettu. Lain sanamuodosta ja lain esitöissä esitettyjen kannanottojen perusteella voidaan päätellä laissa tarkoitetuksi pääsäännöksi, että kotietsinnässä olisi paikalla joku mainittu henkilö.

Kotietsinnän kohteen haltijan läsnäolo kotietsinnässä on omiaan lisäämään läpinäkyvyyttä ja siten luottamusta poliisin toiminnan asianmukaisuuteen ja ehkäisemään väitteitä etsintään liittyvistä väärinkäytöksistä. Koska kysymys on viime kädessä perusoikeutena turvatusta yksityiselämän ja kotirauhan suojasta, oikeus läsnäoloon on mahdollista evätä vain silloin kun se konkreettisesti viivyttäisi toimitusta ja vaarantaisi sen tarkoituksen toteutumisen. Pelkkä mahdollisuus siihen, että toimitus saattaa viivästyä, ei kuitenkaan vielä oikeuta poikkeamaan pääsäännöstä, jonka mukaan paikan haltijalle on varattava mahdollisuus olla etsinnässä läsnä.

Kun ylikonstaapeli ei ollut edes yrittänyt tavoittaa kantelijoita, ei hänellä voinut olla tietoa siitä, olisiko läsnäolo-oikeuden varaaminen merkityksellisellä tavalla viivyttänyt etsinnän suorittamista. Keskeistä on, että kantelijoille olisi kiinteistön omistajina lain mukaan tullut tarjota tätä mahdollisuutta.

Poliisin toiminnan moitittavuutta arvioidessaan apulaisoikeuskansleri otti huomioon muun ohella sen, että kyseessä olleen kaltaisessa kesäasunnon lukitsemattomassa, suojapeitteen rajaamassa autokatoksessa tehty kotietsintä puuttuu yksilön oikeusturvaan vähäisemmin kuin esimerkiksi yksityisasunnossa suoritettu kotietsintä.

Ylikonstaapelin menettelyä ei myöskään voitu pitää asianmukaisena hänen jätettyä ilmoittamatta kotietsinnästä kiinteistön omistajille jälkikäteen. Pakkokeinolaissa ei ole tarkemmin säännelty ilmoittamistapaa eikä ilmoituksen sisältöä. Asianosaisen riittävän tiedonsaannin kannalta ilmoitus olisi selvintä laatia välittömästi kotietsinnän jälkeen lomakkeelle, josta käy ilmi toimenpiteen suorittanut tai siitä päättänyt virkamies yhteystietoineen. Ilmoitus on viipymättä toimitettava sille, jonka luona kotietsintä on toimitettu.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ylikonstaapelin huomiota ratkaisussaan lausumaansa käsitykseen.

Pakkokeinolaki 5 luku 1 § 2 mom, 3 §, 4 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.